Pirms 2 gadiem seminārā aizsākām analizēt nozaru literatūras tematiku. Par šo jautājumu runāt aicināti tika pieredzējuši LNB nozaru eksperti, kuri ikdienā komplektē un piedāvā lasītājiem dažādu nozaru izdevumus. Reģiona galveno bibliotēku krājuma speciālistu ierosinājums bija aicināt uz sarunu par kādas noteiktas nozares literatūru attiecīgās nozares profesionāļus, kuri iesaistīti arī akadēmiskajā darbībā, piemēram, ir augstākās mācību iestādes lektori. Šādā kontekstā pagājušajā gadā Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks izglītoja bibliotekārus juridiskajā literatūrā, bet LNB Izstāžu centra vadītāja Ieva Zībārte runāja par arhitektūras, dizaina, populārās kultūras publikācijām. Šajā gadā Mārtiņš Mintaurs, LNB Letonikas un Baltijas centra vadītāja vietnieks krājuma attīstības jomā, apskatīja vēstures literatūras komplektēšanas pieejas.

Semināra ietvaros notika vērtīga pieredzes apmaiņa, salīdzinot dažādu bibliotēku komplektēšanas darbā iegūtās atziņas. Īpaša uzmanība tika veltīta jautājumam par vēstures un novadpētniecības materiālu komplektēšanu, par informācijas avotu atlases kritērijiem un tam, kā bibliotekāri var ietekmēt novada vēstures pētniecībai svarīgu materiālu apzināšanu, saglabāšanu un izmantošanu.

No 15. septembra līdz 31. decembrim LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā skatāma latviešu tulkotās literatūras krājuma izlase “Latviešu literatūra pasaules tālajos ceļos. 1990–2018”. Semināra dalībniekiem bija iespēja noklausīties LNB Pakalpojumu departamenta Nozaru literatūras centra nozaru informācijas ekspertes Astras Šmites stāstu par šīs tēmas izvēli, pašu izstādi, kā arī to apmeklēt. Sarunā tika aktualizēts jautājums, kā atrast LNB krājumā iztrūkstošos latviešu darbu tulkojumus. Notika vienošanās par pirmo soli šajā virzienā – semināra dalībniekiem tika nosūtīts saraksts ar meklētajiem izdevumiem.

Pēcpusdienas lekciju sadaļā LNB Bibliotēku attīstības centra (BAC) galvenā bibliotekāre Solvita Ozola prezentēja aptaujas “Bezatlīdzības izdevumi bibliotēkās” rezultātus.

Aptauja pierādījusi Latvijas bibliotēku krājumos ar LNB starpniecību nonākušo izdevumu nozīmīgumu un lietderīgumu. Galvenie atzinumi ir sekojoši: arī turpmāk, izvērtējot piedāvātos izdevumus, priekšroka tiks dota nozaru literatūrai un valsts iestāžu sagatavotiem izdevumiem. Periodiskie izdevumi “Rīgas laiks” krievu valodā, “KonTEKSTS”, “Domuzīme” tiks novirzīti uz reģioniem, kur ir attiecīgs pieprasījums. Tiks turpināta informācijas izsūtīšana par saņemtajiem izdevumiem gan apkopotā veidā, gan izceļot atsevišķus nozīmīgākos, lielākos dāvinājumus. Lai informācijas apriti padarītu tuvāku krājuma komplektēšanas speciālistiem, izveidota speciāla e-pastu vēstkopa.

LNB BAC šajā gadā sagatavoja un publiskoja Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) izdevuma “Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas bibliotēkām” tulkojumu latviešu valodā. Lai kopīgi ar krājuma komplektēšanas speciālistiem pārrunātu šī izdevuma galveno tematiku, LNB BAC projektu koordinatore Ilze Kļaviņa ieskatījās reģiona galveno bibliotēku tīmekļa vietnēs un veica izpēti, kā bibliotēkas informē sabiedrību par iespēju dāvināt izdevumus bibliotēkai ar vietnes starpniecību, kā tajā tiek atspoguļoti saņemtie dāvinājumi un kā bibliotēkas pateicas saviem dāvinātājiem.

Tika rosināts pārskatīt sava reģiona bibliotēku tīmekļa vietnes, izvērtējot ievietoto informāciju par dāvinājumu saņemšanas kārtību, kā arī pārliecināties, vai vietnē ir viegli pieejami dāvinājumu koordinatora kontakti.
LNB Indeksēšanas speciāliste Rita Legzdaine, savukārt, iepazīstināja klātesošos ar Universālās decimālās klasificēšanas (UDK) sistēmas aktualitātēm. Tika runāts par LNB portālu uzdevējiem un arī to, kāpēc visi izdevēji neizmanto iespēju saņemt UDK indeksu saviem izdevumiem. Tika pastāstīts, kas ir UDK konsorcijs, minēti vairāki jaunie, mainītie un īslaicīgi nepieejamie UDK indeksi, un ieteikts ko darīt, ja nepieciešama palīdzība UDK indeksu piešķiršanā.

Lasot publisko bibliotēku darba gada pārskatus, ieinteresēja Valkas bibliotēkas pieredze, konkrēti mācību konkurss par elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām. Jau divus gadus Valkas novada Centrālās bibliotēkas KAN vadītāja Dace Pasopa organizē mācību konkursu Valkas reģiona pagastu bibliotēku darbiniekiem «Ziņas par krājumu, izmantojot BIS Alise iespējas». Konkursa mērķis ir BIS Alise ievadīto datu daudzpusīga un kvalitatīva izmantošana ikdienas darbā un ieteikumi, kā tos izmantot, sagatavojot dažādus statistiskās informācijas pārskatus par krājumu.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados seminārā piedalījās “Tieto Latvia” pārstāvji, lai vēstītu par BIS Alise aktualitātēm. Tieto Latvia funkcionālā konsultante Marina Saņuka atgādināja par uzskaites statistiku, kura būs nepieciešama, veidojot gada atskaites; par uzskaites dokumentiem, piemēram, iepriekšējā gada sūtījumu reģistrēšanu. Šajā gadā vairāki jaunumi saistīti ar kataloģizāciju un svītrkoda druku. Bibliotekāriem noderēja arī atgādinājums, kur meklēt palīdzību nepieciešamības gadījumos.

Aizvadītais gads bija pirmais, kad visās Latvijas publiskajās bibliotēkās varēja izmantot e-grāmatu bibliotēku. Šobrīd e-grāmatu bibliotēkas platforma piedāvā trīs izdevniecību grāmatas (Zvaigzne ABC, Mansards, Prometejs). E-grāmatu bibliotēkā uz 2019. gada 6. novembri pieejamas 280 e-grāmatas. Tieto Latvia funkcionālā konsultante Aiga Grēniņa stāstīja par e-grāmatu platformas izmantošanas datiem, minēja reģionus – aktīvākos e-grāmatu izmantotājus.

Sazinoties ar Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC), katrai bibliotēkai būs iespēja pieprasīt e-grāmatu bibliotēkas izmantošanas datus. Šie dati nav jāiekļauj statistikas datu atskaitē, bet tie jāanalizē publisko bibliotēku darba pārskatos.

Semināra organizatori pateicas reģionu bibliotēkām par jau iepriekš atsūtītajiem ierosinājumiem semināra tēmu izvēlē, kā arī elektroniski saņemtajiem semināra vērtējumiem. Paldies par Jūsu izrādīto aktivitāti, piedaloties sarunās, izsakot viedokli, diskutējot semināra laikā. Aicinām Jūs arī turpmāk būs tikpat aktīviem un ieinteresētiem, lai tikšanās arī nākamajos semināros būtu vērtīgas un ikdienas darbu iedvesmojošas.

Analizējot aizvadīto semināru un domājot par nākamo, iezīmējas jautājumi, par kuriem būtu jārunā nākamgad. Tā, piemēram, turpināsim apskatīt citu nozaru komplektēšanas pieejas un uzklausīsim kolēģu praktisko pieredzi.

Ar aizvadītā semināra prezentācijām var iepazīties LNB tīmekļa vietnē.

 

Ilze Kļaviņa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
E-pasts: ilze.klavina@lnb.lv