Nacionālā analītikas datubāze (Raksti periodikā)

Nacionālā analītikas datubāze (turpmāk, NADB) 2021.gadā svin pastāvēšanas 25.gadadienu. Tajā reģistrētas un bibliogrāfiski aprakstītas publikācijas no Latvijas preses izdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem, biļeteniem u.tml.) kopš 1940. gada, kā arī publikācijas par Latviju un latviešiem no ārvalstu preses izdevumiem, kas izdoti no 1980. līdz 2012.gadam (trimdas laikraksta “Laiks” ieraksti no 1949.gada). Pieejama informācija par turpinājumizdevumu rakstiem arī no 1917., 1918., 1919., 1926., 1937., 1938.gadiem.

1996. gada maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk, LNB) Bibliogrāfijas institūtā tika uzsākta Latvijā izdoto turpinājumizdevumu analītisko bibliogrāfisko ierakstu automatizēta veidošana bibliotēku informācijas sistēmā (turpmāk, BIS) ALISE UK MARC formātā, kas arī bija NADB sākums. Bija jānodrošina datu izguve dažādām vajadzībām: bibliogrāfisko norāžu sarakstu, analītikas kataloga kartīšu un iespiestā rādītāja “Latvijas preses hronika” veidošanai. Rādītāja daļas “Žurnālu un avīžu rakstu hronika” un “Recenziju hronika” sāka veidot no NADB ievadītajiem datiem. “Latvijas preses hronika” bija pirmais iespiestais sistemātiskais rādītājs, ko izveidoja no BIS ALISE datiem.

No 2002. gada NADB ierakstu veidošana notiek BIS ALEPH500 MARC21 formātā. Arī šai sistēmai bija jānodrošina iespiestā rādītāja “Latvijas preses hronika” veidošana no NADB ierakstiem. Attīstoties informācijas tehnoloģijām bibliotēkās, tās ierakstu meklēšanai izmantoja NADB tīmeklī un iespiestā rādītāja „Latvijas preses hronika” loma mazinājās. Tāpēc no 2003. līdz 2007.gadam rādītājs „Latvijas preses hronika” tika izdots CD formātā, bet no 2008. līdz 2010.gadam rādītājs tika izdots spirāliesējumā un izmantots tikai LNB iekšējām vajadzībām.

Uzsākot analītikas ierakstu veidošanu BIS, paaugstinājās kvantitatīvie rādītāji. Ja 1996.gadā tika izveidoti 24 920 analītiskie ieraksti, tad 2001.gadā izveidoto ierakstu skaits jau sasniedza 106 720 ierakstus. Vidēji gada laikā NADB tika kataloģizēti no 80 000 – 100 000 ierakstu (sk. 1.attēlu).

1.attēls: Izveidoto ierakstu skaits NADB no 1996. gada līdz 2020.gadam

NADB izveidošanai bija pozitīva loma visā Latvijas bibliotēku sistēmā un Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (turpmāk, VVBIS) veidošanā, jo tika nodrošināta datu atkārtota izmantošana, kā arī tika radīts pamats kooperatīvajai kataloģizācijai, kurā pakāpeniski iesaistījās arī citas Latvijas bibliotēkas. No 1996.gada sākās datu apmaiņa ar Latvijas bibliotēkām, un NADB tika iekļauti citu bibliotēku veidotie reģionālo laikrakstu ieraksti. Limbažu Galvenā bibliotēka bija pirmā bibliotēka, kas uzsāka laikraksta “Auseklis” ierakstu piegādi NADB. No 2004.-2008.gadam datu piegādi finansiāli atbalstīja VVBIS projekts, un šajā laikā sadarbība notika ar 22 Latvijas bibliotēkām, kas piegādāja ierakstus no 43 reģionālajiem laikrakstiem. Pavisam sadarbība ir notikusi ar 24 Latvijas bibliotēkām, kas piegādājušas ierakstus no 44 reģionālās preses laikrakstiem (sk. 2.attēlu). 2020.gadā sadarbība turpinājās ar 21 reģionu bibliotēku un ~ 27,4 % (20 860 ieraksti) no datubāzē izveidoto ierakstu skaita saņemti no tām.

2.attēls: Reģionu bibliotēkas, kuru kataloģizētie ieraksti importēti NADB

Sākoties automatizācijas procesam publiskajās bibliotēkās 1996.gadā, tās sāka ierakstu izveidi ALISE, un tas nodrošināja datu apmaiņu un importu šo bibliotēku katalogos. Šajā laikā bibliotēku katalogu dati vēl nebija pieejami tiešsaistē un tāpēc, lai sekmīgi varētu notikt lasītāju apkalpošana un uzziņu sniegšana, bibliotēkas izvēlējās ierakstu importu savās datubāzēs no NADB. Katru mēnesi Latvijas bibliotēkām tika atlasīti un piegādāti nozīmīgāko turpinājumizdevumu ieraksti MARC formātā, vadoties pēc katras bibliotēkas iesniegtā izdevumu nosaukumu saraksta. Ar katru gadu palielinājās to bibliotēku skaits, kuras savās datubāzēs vēlējās importēt analītiskos ierakstus no NADB. No 1997. līdz 2008.gadam NADB ierakstus katru mēnesi saņēma kopumā 51 Latvijas bibliotēka un informācijas iestāde.

No 1998. gada NADB kļuva pieejama tiešsaistē un ierakstus varēja lejuplādēt Latvijas bibliotēku katalogos, izmantojot protokolu Z39.50. Ar 2002.gada janvāri sākās kvalitatīvi jauns periods NADB veidošanā, izmantojot ALEPH500 un nodrošinot kvalitatīvāku pakalpojumu ar plašāku ziņu apjomu un saitēm uz citiem resursiem. Datu pakalpojuma uzlabošanai ierakstiem sāka pievienot atslēgvārdus, bet no 2008. gada rakstu tēmu atklāšanai izmanto nacionālo tēzauru.

Laikposmā no 2000. līdz 2012.gadam NADB ierakstu skaits tika papildināts, izmantojot ierakstu retrokonversiju – tika radīta Austrumeiropā inovatīva tehnoloģija un rezultātā veikta iespiestās bibliogrāfijas digitalizācija no iespiestajiem rādītājiem “Latvijas zinātne un literātūra. 1926.gads”, “Latvijas preses hronika” (1940.-1990.gads) un dati kļuva pieejami tiešsaistē. Programmatūru izstrādāja sadarbības partneris SWH-Tehnoloģijas (Exigen Services Latvia). Finansējuma avoti bija Atvērtās sabiedrības institūts, A.W.Mellona fonds, Valsts investīciju programma, VKKF, ERAF. Šādi datubāzes apjoms pieauga par vairāk nekā 1,2 miljoniem ierakstu.

Ar 2005.gadu tika sākts projekts ar Lursoft IT par pilntekstu piesaisti NADB ierakstiem (retrospektīvi no 1994.gada), kā rezultātā NADB lietotāji, atrodot vajadzīgo ierakstu, var atvērt un izlasīt raksta pilntekstu portālā http://news.lv/. Katru nakti uz LNB servera tiek piegādāta nākamās dienas publikāciju datne ar analītisko ierakstu metadatiem no 73 Latvijas izdevumiem. Šī sadarbība turpinās vēl joprojām un, piemēram, 2020.gadā ~ 45 % NADB izveidoto ierakstu ir piekļuve pilntekstiem šajā portālā.

Ar 2002.gadu atsevišķā datubāzē veidotā Letikas daļa tika pievienota NADB. 2010.gadā Letikas daļā iekļauts dāvinājums no Kanādas Latviešu centra Toronto – Rasmas Ruģeles vadībā veidotie laikraksta “Laiks” ~ 50 000 ieraksti par periodu no 1949.-1990.gadam. Ieraksti bija veidoti programmā AUTHEX. Lai tos varētu iekļaut NADB, bija vajadzīga gan priekšmetu redakcija, gan datu tehniskā apstrāde.

No 2013.gada beigām NADB notiek regulārs darbs ar portālu rakstu vākšanu. NADB tiek iekļauti viedokļu raksti no portāliem tvnet.lv, Delfi.lv, kroders.lv, interneta žurnāla satori.lv, literatūras un kultūras portāla punctum.lv, fotokvartals.lv, portāla Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai (2020.gads). Tie tiek saglabāti arī Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā (turpmāk, LNDB). Tā kā LNB veic tīmekļa vietņu rasmošanu, tad nozīmīgākie resursi ir atrodami Latvijas tīmekļa vietņu arhīvā http://webarhivs.lndb.lv/.

No 2014. gada NADB tiek nodrošināta personvārdu autoritatīvā kontrole, kas palīdz identificēt konkrētās personas rakstus. Jau no 2011.gada tiek piedāvāta iespēja sameklēt ierakstus saskaņā ar personas ieguldījumu – autors, līdzautors, mākslinieks u.tml., kā arī atrast rakstus, kur konkrētā persona ir, piemēram, sniegusi intervijas, komentējusi, recenzējusi, ilustrējusi darbus u.tml.

Sākot ar 2018.gadu, NADB neiekļauj pašvaldību informatīvos izdevumus, jo tie lielākoties ir pieejami elektroniskā formā, kā arī ir ievietoti LNDB, neveido ierakstus elektroniskajam laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”, jo tas ir brīvi pieejams un tiek saglabāts vietnē https://www.lv.lv/. Sākot ar 2019.gadu vairāk tiek izvērtēts nacionālajā bibliogrāfijā saglabājamo un iekļaujamo ierakstu skaits (īpaši no reģionālās preses). Ierakstiem tiek pievienots plašāks priekšmetu klāsts, kā arī vairāk veidoti personu, institūciju un ģeogrāfisko nosaukumu autoritatīvie ieraksti, tādēļ jaunizveidoto ierakstu skaits NADB samazinās. 2019. gada jūnijā NADB apjoms sasniedza 4 miljonus ierakstu.

NADB notiek regulāra e-izdevumu rakstu atspoguļošana, kā arī ar katru gadu palielinās to ierakstu skaits, kam tiek pievienotas tiešsaistes norādes uz raksta pilntekstu. No 2020. gadā izveidotajiem ierakstiem NADB ~ 79 % tika pievienota šāda norāde. Regulāri notiek darbs pie agrāk izveidoto ierakstu bagātināšanas, kas ietver arī tiešsaistes norāžu pievienošanu jau izveidotajiem ierakstiem. Šādas saites pievienotas padomju laika nozīmīgāko izdevumu rakstiem (piemēram, laikraksti “Cīņa”, “Padomju Jaunatne”, žurnāls “Karogs” u.c.), kas ir pieejami LNDB kolekcijā http://www.periodika.lv/. Lielākajai daļai rakstu pilntekstu, ievērojot autortiesības, ir nodrošināta piekļuve tiešsaistē portālā http://news.lv/ vai LNDB vienotajā meklētājā https://lndb.lv/. Veidojot NADB, veikta arī 8 populāru žurnālu segmentēšana (Ieva, Santa, Klubs, Una, Veselība, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Leģendas), kas nodrošina meklēšanu rakstu pilntekstos un piekļuvi šiem izdevumiem kolekcijā http://www.periodika.lv/.

No 2020.gada 1.jūnija uzsākta analītisko ierakstu veidošana saskaņā ar standartu “Resursu apraksts un piekļuve (RDA)”. Tas nepieciešams, lai metadatu izveide notiktu atbilstoši aktuālākajiem starptautiskajiem datu modeļiem un būtu iespēja šos datus sagatavot publicēšanai tīmeklī atvērto saistīto datu formā. Pēc LNB speciālistu veiktajām apmācībām arī reģionu bibliotēkas uzsākušas metadatu veidošanu saskaņā ar RDA.

Konferenču materiāliem, rakstu krājumiem tiek pievienotas saites ne tikai uz elektronisko izdevumu (ja tāds ir pieejams), bet arī uz Zinātnisko bibliotēku kopkatalogu, lai tā lietotājiem būtu redzams izdevuma rakstu saturs
un nodrošināta iespēja atvērt interesējošo rakstu NADB. 3.attēlā redzams grāmatas ieraksts Zinātnisko bibliotēku kopkatalogā ar tam pievienotajiem rakstiem/saitēm uz NADB.

3.attēls: Grāmatas apraksts Kopkatalogā ar saitēm uz NADB

Lietotāju ērtībām NADB ierakstiem tiek pievienota saite uz izdevumu eksemplāriem Zinātnisko bibliotēku kopkatalogā, kas atvieglo izdevumu pasūtīšanu lietotājiem, jo atkārtoti nav jāmeklē šis pats izdevums kopkatalogā.

Nacionālās bibliogrāfijas rādītājam “Periodikas rādītājs” – 30

2021.gadā aprit 30 gadi, kopš Periodikas rādītājs kļuvis par patstāvīgu izdevumu.

Periodikas rādītājā, balstoties uz obligātā eksemplāra piegādes sistēmu, reģistrēti Latvijā izdotie laikraksti, žurnāli, biļeteni, rakstu krājumi, gada pārskati. Katrs rādītājs ietver ziņas par konkrēta gada publikācijām.

No 1949. gada līdz 1990. gadam izdevuma “Latvijas Preses hronika” pēdējā numurā tika iekļauta “Periodisko izdevumu hronika”, kurā reģistrēti visi kārtējā gadā Latvijā izdotie periodiskie izdevumi, kas bija Periodikas rādītāja sākums.

Tā kā 20. gadsimta 90-to gadu sākumā, tehnisku problēmu dēļ, tika pārtraukta izdevuma “Latvijas preses hronika” izdošana, bet informācija par Latvijas turpinājumizdevumiem bija nepieciešama, tika izveidots atsevišķs izdevums – Periodikas rādītājs. Te gan jāmin, ka rādītājs par 1991.gada publikācijām tika sagatavots paredzētajā laikā, bet iznāca tikai 1996.gadā.

No 1991. līdz 2008. gadam Periodikas rādītājs iznāca iespiestā formā. Sākot no 2009. gada, tas ir tikai elektroniskā formātā un tiek publicēts LNB tīmekļa vietnē, kur ir pieejami visi tā numuri https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs. Visa informācija par rādītājos iekļautajiem, kā arī neiekļautajiem izdevumiem (ja izdevums tiek saņemts novēloti un ir vecāks par 3 gadiem no kārtējā rādītāja sagatavošanas brīža), atrodama LNB tīmekļa vietnē.

Ar katru gadu palielinās rādītājā iekļauto un apstrādāto izdevumu nosaukumu skaits. Ja 2000.gada izdevumā ir atrodamas ziņas par 655 Latvijas periodiskajiem izdevumiem, tad 2020.gada publikācijā – par 1510 izdevumiem (sk. 4.attēlu).

4.attēls: Izdevumu skaits Periodikas rādītājā

Periodikas rādītājā iekļautie izdevumi sadalīti 3 daļās:
1. Laikraksti,
2. Žurnāli, biļeteni un rakstu krājumi,
3. Gada pārskati (iekļauti rādītājā no 2005.gada).

Lietotāju ērtībām Periodikas rādītājam pievienoti vairāki palīgrādītāji:

Personu rādītājs (iekļauti redaktori, sastādītāji, atbildīgie par izdevumu utml.),
Nosaukumu rādītājs (iekļauti laikrakstu, žurnālu, biļetenu un rakstu krājumu nosaukumi),
Izdevēju rādītājs (iekļauti gan institucionālie, gan individuālie izdevēji),
Izdošanas vietu rādītājs (pie katras izdošanas vietas uzskaitīti tajā iznākošie izdevumi).

Izdevumu apraksti ir sakārtoti vispirms latīņu, tad kirilicas alfabēta secībā.

Ieraksti Periodikas rādītājā tika veidoti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Līdz 2012.gadam apraksti rādītājā tika veidoti saskaņā ar standartu “Seriālizdevumu un citu turpinājumresursu starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts” ISBD (CR). No 2013.gada līdz 2017.gadam saskaņā ar standartu “ISBD: starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Apvienotais izdevums”. No 2019.gada apraksti veidoti atbilstoši standartam “Resursu apraksts un piekļuve (RDA)”.

Katrs rādītāja apraksts ietver sekojošas ziņas:
Pamatnosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukumziņas / atbildības ziņas. — Izdevuma datējums. — Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads.
Periodiskums
Piezīmes.
Pielikumi.
ISBN, ISSN numurs
URL
UDK

5.attēlā var redzēt kāds izskatās laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” apraksts Periodikās rādītājā. 2020.

5.attēls: Laikraksta apraksts Periodikas rādītājā. 2020

Tiešsaistē pieejamo izdevumu aprakstiem ir pievienotas hipersaites. LNDB reģistrētiem lietotājiem tiek nodrošināta piekļuve tajā ievietotajiem elektroniskajiem resursiem. Nereģistrētiem lietotājiem pieejami tikai resursu metadati.

Periodikas rādītājs domāts ikvienam interesentam, kam ir vajadzīga informācija par Latvijā izdotajiem turpinājumizdevumiem, to izdevējiem, redaktoriem, tirāžām, cenām u.c. ziņām.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Dukure
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliogrāfijas institūts
Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja