2020. gada sākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs izveidoja elektronisko anketu skolu bibliotekāriem, ar domu noskaidrot, kā strādā skolu bibliotēkas, kādi ir to lielākie izaicinājumi un veiksmes stāsti.

Arī 2021. gada sākumā aicināsim skolu bibliotekārus aizpildīt elektronisko anketu, taču šobrīd aicinu ikvienu atcerēties to, kā mēs strādājām 2019. gadā, nemaz nenojaušot, ko mums atnesīs 2020. gads. Raksta turpinājumā atskatīsimies uz laiku, kad Covid-19 pandēmija nebija sākusies, kad ikdienā katru dienu satikām skolēnus, lasītājus, skolotājus, bibliotēka vienmēr bija pilna ar skolēniem un viņu sarunām, kā arī – laiku, kad varējām būt viens otram atbalsts klātienē.

2019. gadā skolu bibliotēkās galvenie notikumi bija – aktīva pāreja uz BIS “ALISE”, krājuma pārskatīšana, “Kompetenču pieejas mācību saturā Skola2030” ideju un pieredzes apmaiņa un telpu labiekārtošana.

2019. gadā Latvijā bija 687 skolu bibliotēkas. Elektronisko anketu aizpildīja 43 % no kopējā skolu bibliotēku skaita. Aktīvākie anketu aizpildītāji bija vidusskolu bibliotekāri (41 % no kopējā respondentu skaita), pamatskolas bibliotekāri (33 % no kopējā respondentu skaita), ģimnāziju bibliotekāri (8 % no kopējā respondentu skaita). Visaktīvāk elektroniskās anketas aizpildīja pilnas slodzes darbinieki (33 % no kopējā respondentu skaita) un pusslodzes darbinieki (16 % no kopējā respondentu skaita).

Sadarbība ar skolotājiem skolu bibliotekāriem ir veiksmīga. Skolu bibliotekāri sniedz nepieciešamo atbalstu izglītības procesa nodrošināšanā, konsultē projektu nedēļas laikā, informē par jaunumiem skolas bibliotēkā, dod ieteikumus par nepieciešamo izdevumu iegādi, aizvieto skolotājus mācību stundās, sadarbojas ārpusklašu nodarbībās un pasākumos. Anketās tika minēts, ka skolas bibliotekārs ļoti daudz pavada laiku pie multifunkcionālā printera, jo skolotājiem ir jāpalīdz kopēt un drukāt lielu daudzumu materiālu.

Skolu bibliotekāriem vaicājām arī par to, kādas ir biežāk veiktās aktivitātes ar skolēniem. Skolas bibliotekāram ir nozīmīga loma izglītojamo personības pilnveidošanā, notiek sarunas gan par izlasītājām grāmatām, gan aktualitātēm sabiedrībā. Skolu bibliotekāri rīko tematiskās pēcpusdienas, uz kurām aicina konkrētu jomu pārstāvjus, karjeras konsultantus, lai palīdzētu skolēniem saprast, kādu profesiju nākotnē izvēlēties. Lasīšanas veicināšanas pasākumi un lasīšanas klubiņi joprojām ir aktuāli un skolēni labprāt tajos iesaistās.

Skolu bibliotēkas 2019. gadā aktīvi piedalījās dažādos projektos (piemēram, eTwinning projektā), kur tika iesaistīti gan skolēni, gan skolotāji; aktuāla bija BIS “ALISE” ieviešana, krājuma rekataloģizācija un inventarizācija, skolu bibliotēku darbinieku maiņa, bibliotēku telpu labiekārtošana; ir uzlabojusies skolu bibliotēku publicitāte, kā arī skolēni bibliotēkas apmeklē ar katru dienu arvien vairāk.

Elektroniskajā anketā tika vaicāts arī par “Kompetenču pieeju mācību saturā Skola2030” – vai skolu bibliotekāri ir iepazīstināti ar šo ieceri, vai viņi zina, kā turpmāk būs jāstrādā utt. Saņēmām ļoti daudz atbilžu, ka skolu bibliotekāriem nav skaidrības, kā turpmāk organizēt savu darba ikdienu. 2021. gada pirmajā pusē tiks publicēts izdevums, kurš top sadarbojoties LNB Bibliotēku attīstības centram un Skola2030 komandai. Izdevums būs pieejams ikvienam un kalpos kā padomdevējs un atbalsts darbam skolas bibliotēkā. Dokumenta mērķis ir apstiprināt skolas bibliotēkas nozīmīgumu mācību procesa atbalstā, lai bibliotekāri justos drošāki un pārliecinātāki darbā un saskarsmē.

Skolu bibliotekāriem tika vaicāts arī par to, kā viņi vērtē sadarbību ar reģiona galveno bibliotēku (RGB). Lielākā daļa atbilžu bija pozitīvas – tiek nodrošinātas konsultācijas gan klātienē, gan elektroniski, tiek piedāvāti profesionālās pilnveides pasākumi, notiek sadarbība pasākumu rīkošanā, RGB sniedz iespēju izmantot savas telpas, ja skolas bibliotēkā nav pietiekami daudz vietas kāda pasākuma nodrošināšanā, tiek izmantoti SBA un grāmatu apmaiņas pakalpojumi. Pāris skolu bibliotēkas minēja, ka sadarbība nenotiek un dažas skolu bibliotekāres nemaz nezināja, kura ir viņu RGB.

Publisko bibliotēku pārskatos ir ļoti maz informācijas par to, kāda ir sadarbība ar skolu bibliotēkām. Tieši tāpēc bija vērtīgi noskaidrot, kāds ir skolu bibliotekāru viedoklis par sadarbību ar publiskajām bibliotēkām. Galvenokārt sadarbība norisinās, ja skolas bibliotēka un publiskā bibliotēka ir blakus vai netālu viena no otras. Tādējādi, piemēram, ir vieglāk apzināt parādniekus, jo bibliotēkas savā starpā sazinās un lūdz atgādināt konkrētajam skolēnam, ka viņam ir jāaiznes un jānodod grāmata bibliotēkā; bibliotēkas sadala krājumu – skolas bibliotēkā vairāk tiek komplektēti mācību materiāli, bet publiskajā bibliotēkā – daiļliteratūra, kā arī abas bibliotēkas kopā piedalās un atbalsta viena otru lasīšanas veicināšanas pasākumos, piedalās pilsētas svētkos, raksta kopīgus projektus. Ja publiskā bibliotēka atrodas tālu no skolas bibliotēkas, tad sadarbība lielākoties notiek tikai SBA un grāmatu apmaiņas veidā.

Skolu bibliotekāriem 2020. gadam bija izvirzītas šādas prioritātes: krājuma pārskatīšana un pilnveidošana, BIS “ALISE” ieviešana, bibliotēkas interjera atjaunošana un labiekārtošana, lasītāju un mācību personāla iepazīstināšana ar digitālajiem resursiem, patriotiskā audzināšana, skolēnu iesaistīšana novadpētniecības darbā, bibliotēkas dokumentācijas sakārtošana, aktīva dalība skolas pasākumos. Kas no šī visa būs īstenojies, tiks noskaidrots 2021. gada sākumā, kad skolu bibliotekāri tiks aicināti aizpildīt elektronisko anketu par darbu 2020. gadā.

Skolu bibliotekāri arī izteica viedokli par to, ko viņi vēlas: lai skolas direktors izrāda lielāku interesi par skolas bibliotēku un tās darbību, lai būtu lielāks atbalsts no skolas administrācijas puses, lai tiktu ievietota informācija skolas tīmekļvietnē par skolas bibliotēku un būtu iespējams to arī papildināt, lielāku darba slodzi un atalgojumu, labāku sadarbību ar vecākiem, lielākas un plašākas telpas, kā arī – veicināt lasītprasmi skolēnos.

Galvenie secinājumi, kurus pauda skolu bibliotekāri bija – bibliotēku apmeklētāju skaits palielinās, arī izsniegums aug, taču darba slodze un atalgojums nemainās. Skolu bibliotekāriem ļoti patīk savs darbs, skolēnu čalas starpbrīžu laikā skolas bibliotēkā, sarunas ar skolēniem, taču viņi ļoti novērtētu arī lielāku atbalstu gan no skolotājiem, gan skolas vadības.

Plašāka informācija par skolu bibliotēkām Latvijā 2019. gadā ir lasāma ziņojumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Madara Freivalde
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
madara.freivalde@lnb.lv