Līdzīgi kā iepriekšējos gados esam saņēmuši daudz dāvinājumu no privātpersonām, sadarbības partneriem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārpus Latvijas, vēstniecībām, izdevējiem, augstskolām, pētniecības centriem, starptautiskām organizācijām un fondiem, no grāmatu un pētījumu autoriem.

LNB krājums šogad ir papildinājies par vairāk kā 4000 dāvinājumu vienībām – grāmatām, skaņu ierakstiem, attēlizdevumiem, materiāliem Reto grāmatu un rokrakstu krājumam. No visas sirds pateicamies ikvienam dāvinātājam!

2011.gads ir trešais gads, kad sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību realizējam projektu “100 000 EUR mecenāta ziedojums LNB krājumam”, iegādājoties kvalitatīvu nozaru literatūru svešvalodās. Minētais ziedojums tiek izmantots trīs gadu laikā. Jau iegādātas vairāk kā 700 grāmatas – vērtīgas nozaru enciklopēdijas un rokasgrāmatas, izdevumi par Baltijas valstīm, ekonomiku, inovācijām, vidi un ekoloģiju, pedagoģiju, psiholoģiju, vēsturi, filozofiju u.c. Šis ir bijis lielākais un nozīmīgākais atbalsts LNB krājumam pēdējo trīs gadu laikā, par ko sakām vislielāko paldies mecenātam, kurš pagaidām ir vēlējies palikt anonīms.

2011.gada augusta beigās saņēmām ļoti labu ziņu: studentu korporācija “Fraternitas Lataviensis” ir pieņēmusi lēmumu ziedot 101 000 Kanādas dolāru LNB digitālajai bibliotēkai un krājuma papildināšanai. Ap 80 % no ziedojuma tiks izmantots trimdas laikrakstu un žurnālu digitalizācijai, ap 20 % – vēstures nozares papildināšanai LNB krājumā, iegādājoties nozīmīgus izdevumus par vēsturi svešvalodās, kuri ir svarīgi Latvijas vēstures pētniecībai. Izsakām vislielāko pateicību korporācijai “Fraternitas Lataviensis” un Alfonam Kalnam personīgi!

Arī šogad turpinājām saņemt grāmatas no dzejnieka Knuta Skujenieka personīgās bibliotēkas – vairāk, kā 400 grāmatas: dažādu tautu dzeja, daiļliteratūra orģinālvalodās, pētījumi literatūras vēsturē. Par šo sadarbību īpaši priecājamies un sakām sirsnīgu paldies!

Pateicoties Vizuālās mākslas veicināšanas fonda (VMVF) ziedojumam LNB krājums ir papildinājās ar vairāk kā 50 vērtīgiem izdevumiem angļu valodā par kultūru un vizuālo mākslu.

2011.gadā LNB ir saņēmusi vairākus vērtīgus dāvinājumus no Krievijas: aprīlī projekts “Dobriji sosedji”, kura iniciatore ir pazīstamā krievu rakstniece Ludmila Uļicka, LNB dāvināja ap 100 grāmatu: krievu daiļliteratūra, vēsture; maijā Maskavas nams LNB nodeva vairāk kā 60 grāmatas par Maskavas vēsturi, kultūru.

Septembrī LNB projekta “Window of Shanghai” ietvaros saņēma dāvinājumā vairāk kā 500 grāmatas par Ķīnas vēsturi, kultūru, mākslu, ķīniešu valodu.

Sirsnīgu paldies sakām grāmatu kolekcionāram Džeimsam Freizeram (ASV), no kura arī šogad saņēmām dāvinājumā vairāk kā 150 grāmatas par mākslu, vēsturi, kultūru.

Arī  2011.gadā ir turpinājusies veiksmīgā sadarbība ar latviešu organizācijām citās valstīs un to pārstāvjiem. Paldies par dāvinājumiem un sadarbību: Anitai Bataragai (ASV) un Latviešu kultūras biedrībai “Tilts” (ASV), Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskajai draudzei, Amerikas Latviešu apvienībai un Jurim Mežinskim, Bukskauntijas Latviešu Baptistu draudzes bibliotēkai, Kanādas Latviešu centram Toronto un Aijai Zihmanis, Adelaides Latviešu apvienībai (Austrālija), Oto Bonga fondam (Vācija). Paldies sakām Aldim Putniņam (Austrālija), Margitai Gailītis (Kanāda), Uldim Inveisam (ASV), Sigurdam Brīvkalnam (ASV).

Līdzīgi kā iepriekšējos gados LNB ir saņēmusi dāvinājumus no Latvijas valsts institūcijām un ministrijām. Paldies par grāmatu dāvinājumu sakām Latvijas Valsts Prezidenta kancelejai, LR Kultūras ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai, LR Izglītības ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centram, LR Saeimas bibliotēkai, Latvijas Bankai, Valsts valodas aģentūrai, Valsts Mežu dienestam, a/s Latvijas Valsts meži, Valsts Ugunsdzēšanas un glābšanas dienestam, Daugavpils novada domei, Valmieras pagasta Padomei, Ķemeru Nacionālajam parkam.

Lielu pateicību izsakām mūsu sadarbības partneriem – ārvalstu vēstniecībām un kultūras centriem Latvijā: Gētes institūtam, Somijas, Spānijas, Turcijas, Šveices vēstniecībai par dāvinājumiem, kuri papildinājuši LNB krājumu ar interesantiem un unikāliem izdevumiem par šo valstu kultūru un vēsturi.

2011.gadā LNB ir saņēmusi vērtīgus dāvinājumus no daudzām Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām, muzejiem. Par to sakām lielu paldies: Latvijas Kultūras fondam un Pēterim Bankovskim personīgi, Latvijas Literatūras centram, Latvijas Zvērināto advokātu padomei, Rundāles pils muzejam, Cēsu muzejam, Liepājas muzejam, Enerģētikas muzejam, Latvijas Ķīmijas vēstures muzejam, laikmetīgās mākslas centram kim?, Mākslas atbalsta biedrībai, UNESCO Latvijas Nacionālajai komitejai, Eiropas cilvēktiesību birojam, Eiropas Padomes informācijas birojam, Luterisma mantojuma fondam, Latgales studentu centram, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Sorosa fondam Latvija, organizācijai “Providus”, sabiedrībai par atklātību “Delna”, Jelgavas latviešu biedrībai, Latvijas okupācijas izpētes biedrībai, Latvijas Baltkrievu savienībai, Latvijas Vecticībnieku draudzei, Pasaules Tirdzniecības organizācijai, Starptautiskajam Darba birojam, Apvienoto Nāciju Organizācijai, Eiropas Komisijai, Fritz-Thyssen-Stiftung (Vācija), Siemens fondam (Vācija), Vācijas Augstskolu rektoru konferencei, Korea Foundation, Japānas literatūras centram (Vācija), Eiropas Centrālajai bankai, Maskavas Karnegi centram.

Paldies sakām augstskolām, pētniecības centriem Latvijā un ārvalstīs: LU SZF Sociālo un politisko pētījumu centram, Banku augstskolai, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei, Rīgas Ekonomikas augstskolai, Sociālo tehnoloģiju augstskolai, Vidzemes augstskolai, Baltijas sociālo zinātņu institūtam, Kreatīvo zinātņu institūtam, Latvijas Ārpolitikas institūtam, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtam, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centram, Lietuvos karo akademija (Lietuva), Minesotas universitātes Imigrācijas pētījumu centram (ASV), Jönköping International Business School (Zviedrija), IAMO Leibniz-Institut fuer Agrarentwicklung in Mittel-und Osteuropa (Vācija), Zviedrijas Lauksaimniecības akadēmijai.

Grāmatu un citu materiālu dāvinājumus LNB saņēmusi arī no bibliotēkām: LU bibliotēkas, LU Akadēmiskās bibliotēkas, Lutera akadēmijas bibliotēkas, Rīgas Centrālās bibliotēkas, Azerbaidžānas un Dānijas nacionālajām bibliotēkām.

Paldies izdevējiem “Pētergailis”, Åbo Akademis förlag (Somija), Nauka (Krievija), Juris Publ. (ASV), Sammit-kniga (Ukraina).

LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas krājums šogad papildinājies ar virkni vērtīgiem kultūrvēsturiskiem materiāliem. Mecenāta ziedojuma ietvaros LNB varēja iegādāties divus kultūrvēsturiski nozīmīgus retumu izdevumus: 1) latgaliešu pirmā dzejnieka un Latgales latīņu rakstu aizlieguma laika rokrakstu grāmatu pārrakstītāja Andriva Jūrdža (1845-1925) rokrakstu grāmatu; 2) Dziesmu un lūgšanu grāmatu uz visiem laikiem un visām vajadzībām tiem mīļiem latviešiem par labu rakstos iespiesta. Jelgavā, J.F. Stefenhāgens, 1839, kuras īpašo vērtību nosaka iesējums – Kurzemes zemnieku vidē pašrocīgi darināts ādas iesējums ar misiņa apkalumiem. Pateicoties LELB Lutera akadēmijai, ir iegūti 19 reliģiska un vēsturiska 17.-19.gs. izdevumi. Vērtīgi un interesanti materiāli saņemti no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, Intas Čaklās, Knuta Skujenieka, Emīras Dambrānes, Marijas Ivanovas, Daces Gasiņas, Karīnas Pētersones, Ludmilas Ņikitinas, Skaidrītes Plaudes, Juria Saulgoža, Kārļa Štauera, Velgas Vīlipas. Jaunā dzejniece Līga Seiksta-Deksne ir uzdāvinājusi Reto grāmatu un rokrakstu nodaļai savu dzejoļu krājumu “Herbārijs aba sīna nikaida”, savdabīgu mūsdienu rokraksta grāmatu. Sirsnīgs paldies!

Attēlizdevumu nodaļa saņēmusi izstāžu katalogu, exlibris un grafiku dāvinājumus no Džeimsa Freizera (ASV), Ināras Sīles, Dmitrija Zinovjeva, Eduarda Antonova, Andreja Majevska, Nikolaja Krivošeina, Andreja Mašasnova, Tamaras Romanovas, Pavila Pičugina.

LNB sīkiespieddarbu krājums ir papildinājies ar savdabīgu un interesantu kolekciju – vairāk kā 120 saldējuma etiķetēm, kuras LNB dāvināja Ilze Sperga.

LNB audiovizuālo materiālu kolekcija ir papildinājusies ar Latvijas neatkarīgo mūzikas grupu ierakstiem, pateicoties Ulda Zariņa dāvinājumam, kā arī Latvijas Radio kora dāvinātajiem ārvalstīs izdotajiem ierakstiem.

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem sakām Jānim Balodim, T. Bartelei, Aijai Baumanei, Mikum Čežem, Helēnai Demakova, Ivetai Feiknerei, Lolitai Fūrmanei, Jānim Gipteram, Zanei Grosai, Elitai Grosmanei, Gaitim Grūtupam, S. Ģībietei, Irīnai Ivaškinai, Edvīnam Jansonam, Andrim Kangro, Raitai Karnītei, Ventai Kocerei, Imantam Lancmanim, Rolandam Lappuķem, Lato Lapsam, Lienei Lauskai, D. Leimanei, Lidijai Leikumai, Anitai Liepai, Lilijai Limanei, Uldim Mākulim, Sergejam Moreino, Anitai Načisčionei, Jadvigai Radziņai, Jānim Rīderam, Svetlanai Rižakovai, Andrim Rubīnam, Jānim Rukšanam, L. Sluckim, Jurģim Skulmem, Ojāram Spārītim, Heinriham Strodam, Inārai Spādei, Rutai Svažai, Astrai Šmitei, Arnim Šablovskim, Gintam Škutānam, J. Štrauhmanim, Lilitai Vanagai, Leonardam Varžinskim, Airai Vilkai, Ilonai Vītolai, Oļģertam Zaļickim, Sergejam Žuravļovam, Andrejam Plakanam (ASV), Giršam Feigelsonam (ASV), Vandai Skovronskai (Austrālija), Melai Marjo, Leili Utno, Maitam Taltam, Raidam Tonu (Igaunija), A. Gammeram (Izraēla), Aleksandram Blohlavekam (Čehija), Romualdam Apanavičiusam, Astai Gustaitienei, A. Pacevičiusam (Lietuva), Akselam Holvoetam (Polija), L.Muraškinam, Aleksandram Tjutjunam (Ukraina), Mihaelam Jaumanam (Vācija), M. Housdenam, Denisam Demidovam, Nikolajam Kokšarovam, A. Kolganovai, V. Nazarjukam, Sergejam Sautkinam, Aleksandram Škļarukam, M. Zilberkvistam (Krievija).

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu, labu 2012.gadu!

 
Jūsu LNB