Lielāko dienas daļu telpa būs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 1. kursa studentu rīcībā. Dienas gaitā plānotas vairākas studiju nodarbības, bet to ievaddaļā – plkst. 10.00 – kārtējais cikla pasākums “Maģistru lasījumi”.

Ar sava maģistra darba izstrādāšanas gaitu un tematiku iepazīstinās LNB Pakalpojumu departamenta Klientu apkalpošanas centra vadītāja Katrīna Taurēna, kura ar izstrādāto maģistra darbu “Līderības izpausmes kultūras organizācijās. Latvijas Nacionālās bibliotēkas piemērs” 2019. gadā absolvēja Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogrammu.

Veids, kā uzņēmumos tiek vadīti cilvēki, mūsdienās ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem konkurētspējas rīkiem. Tādēļ jo īpaši svarīgi, lai vadītāji ne tikai nodrošinātu četru galveno menedžmenta funkciju – plānošana, organizēšana, motivēšana un kontrole – izpildi, bet arī prasmīgi veidotu savu komandu. Svarīgi arī, lai viņi būtu apveltīti ar līderim raksturīgām īpašībām, spētu aizraut un iedvesmot komandu, rādītu labu piemēru, kā arī motivētu savus darbiniekus mācīties, pilnveidoties, saskatītu viņu izaugsmes potenciālu. Spēcīga vadība un līderība dara stiprāku jebkuru organizāciju – neatkarīgi no tās darbības jomas, piemēram, peļņas vai bezpeļņas organizācija, valsts, pašvaldību vai privātā sektora institūcija.

Kā līderība izpaužas kultūras organizāciju – bibliotēku – darbībā? Kādā veidā un cik lielā mērā līderības izpausmes vērojamas LNB vadībā? Vai LNB darbinieki ir apmierināti ar savu tiešo vadītāju un uztver viņu kā līderi?

K. Taurēna izskaidros ne vien sava maģistra darba tēmas izvēles kritērijus un ceļu, kā tikusi pie atbildēm uz izvirzītajiem jautājumiem, bet arī iepazīstinās ar izmantoto pētniecības metodi un iegūtajiem pētījuma rezultātiem, sniegs ieskatu darba tapšanas procesā, kā arī piedāvās ieteikumus veiksmīgai maģistra darba izstrādāšanai.

Uz pasākumu aicināti ne vien studenti, bet arī LNB darbinieki un citu bibliotēku pārstāvji, kam interesē veiksmīga līderība un menedžments.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Pasākuma laikā iespējama fotografēšana publicitātes mērķiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv
Tālr.: 67716047