• Kursa autors un pasniedzējs ir ASV viesprofesors Džons Lubāns (John Lubans).
  • Kursa mērķis ir parādīt, kā literatūra, īpaši fabulu žanrs, palīdz izprast pārvaldības, līderības un organizācijas jēdzienus.
  • Kursa apguves pamatā tiks izmantota Džona Lubāna grāmata “Fables for Leaders”, kā arī citas fabulas un citu literatūras žanru darbi.
  • Kursā tiks apgūti komandas un komandu darba jēdzieni, grupu dinamika, pašvadīšana, līderība un efektīva sekošana.
  • Studiju metodes: lekcijas, organizētas diskusijas, filmu skatīšanās un literatūras lasīšana un to analizēšana u.c.

Kurss notiek no 2020.gada 2. aprīļa līdz 28.maijam – katru ceturtdienu (no plkst. 12.30 līdz 16.00) (kopā 32 stundas, 2 kp), pamatā – angļu valodā. Kursa apguves rezultātā tiek izsniegta LU apliecība.
Kursa apguve – bez maksas.

Pieteikšanās līdz 15. martam, rakstot uz e-pastu: sandra.cirule@lu.lv.