Kultūras ministrijas izveidotā akreditācijas komisija maijā apmeklēja visas bibliotēkas, vērtē-jot pakalpojumu kvalitāti, telpu funkcionalitāti, bibliotekāru prasmes. Ar komisijas pārstāvēm Doloresu Veilandi, Rīgas pilsētas Centrālās bibliotēkas direktori, un Dzintru Justu, Limbažu galvenās bibliotēkas direktori, “Bauskas Dzīve” sarunājās akreditācijas noslēgumā 31. maijā Jauncodes bibliotēkā.

Reizi piecos gados

 

Vietējās nozīmes bibliotēku iepriekšējā akreditācija Bauskas rajonā risinājās 2007. gadā. Atbilstīgi Bibliotēku likumam, tā ir jāveic reizi piecos gados. Šoreiz akreditācija notikusi Vecumnieku, Iecavas un Bauskas novadā, jo šīs pašvaldības ir noslēgušas vienošanos ar Bauskas Centrālā bibliotē-ku par metodisko un konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu bibliotēkām.

 

Rundāles novada bibliotēkas tiks akreditētas atsevišķi, jo pašvaldība nav parakstījusi vienošanos par centralizētu metodisko pakalpojumu saņemšanu, skaidro Doloresa Veilande. Akreditācijas galvenais uzdevums bija noskaidrot, vai pirms pieciem gadiem komisijas izvirzītās prasības un ieteikumi ir izpildīti un vai bibliotēku pakalpojumi atbilst kvalitātes augstajām prasībām.

Priekšrocības lasītājiem

 

Akreditācijas rezultāti komisiju iepriecināja. Vērtētājas pārliecinājās, ka visās Vecumnieku, Iecavas un Bauskas novada bibliotēkās īpaša uzmanība tiek veltīta krājumam. Elektroniskajā kopkatalogā jau ir ievadīti 85 procenti no krājumā glabātajiem iespieddarbiem.

 

Novados ir palielinājies to bibliotēku skaits, kurās grāmatas izsniedz automatizēti. Elektroniskais kopkatalogs un automatizētā izsniegšana bibliotēku lietotājiem nodrošina lielas priekšrocības.

 

Stāsta Jauncodes bibliotēkas vadītāja Inta Krieviņa: “Visi lasītāji, kas izmanto internetu, elektronisko kopkatalogu var lietot 24 stundas diennaktī un attālināti pieteikties rindā konkrētu grāmatu saņemšanai. Kopkatalogā ir fiksēti pilnīgi visi bibliotēkās esošie izdevumi. Lasītāji var redzēt, kurā bibliotēkā atrodas meklētā grāmata. Tās pasūtīšana internetā aizņem vien pāris minūšu. Savukārt automatizētā izsniegšana nodrošina apmeklētāju raitāku apkalpošanu, kā arī ļauj ātri noskaidrot katras grāmatas atrašanās vietu.”

Saglabā vienotu kvalitāti

 

Bauskas, Vecumnieku un Iecavas bibliotēkas mērķtiecīgi orientējas uz visām lasītāju grupām. Doloresa Veilande uzskata: “Bibliotēkas ir pieejamas absolūti visiem iedzīvotājiem, arī tiem, kuri paši nevar atnākt. Daudzas bibliotekāras veiksmīgi organizē grāmatu piegādi mājās, procesā iesaistot arī pastniekus. Atzinības vērtas ir datoru lietošanas mācības, ko pagastu bibliotēku vadītājas organizē gan individuāli, gan grupās. Visās akreditētajās iestādēs liela vērība tiek veltīta novadpētniecībai, bet Bārbeles, Skaistkalnes, Jauncodes un Vecsaules bibliotekāru veikums ir izcils.”

 

Bauskas Centrālās bibliotēkas (CB) metodisko darbu novados vadītāji uzskata par īpaši augstvērtīgu. Bez tā nav iespējams nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un uzturēt visu sistēmu. Akreditācijā ļoti labi varējis redzēt vienotu kvalitātes kritēriju izpausmes trijos no-vados. Tās bibliotēkas, kas 90. gadu sākumā atteicās no metodiskā darba, tagad ir zaudētājas. Bauskas CB metodiskais darbs ir labs paraugs citu reģionu galvenajām bibliotēkām, uzslavē D. Veilande.

 

Emocionāli mirkļi

 

Komisijas locekle atzinīgi vērtē pašvaldību devumu bibliotēku attīstībā. Finansējums informācijas nesēju – grāmatu un preses izdevumu – iegādei Iecavas un Vecumnieku novadā ir ļoti labs. Turklāt Iecavas novada visas bibliotēkas ir lieliski sakārtotas, atjaunotas un paplašinātas, īstenojot iepriekšējā akreditācijā izvirzītās prasības.

 

Komentē Dzintra Justa: “Mans spilgtākais emocionālais pārdzīvojums ir saistīts ar Iecavas novada Zorģu bibliotēku. Labi atceros, kā pirms pieciem gadiem akreditācijā iepazinos ar bibliotēkas vadītāju Ainu Ezergaili. Viņai bija daudz lielu plānu. Nu tie visi ir īstenoti – skaistas, jaunas telpas, burvīgi saposta apkārtne, radošu iniciatīvu pārpilnība! Otrs pārsteidzošs atklājums bija Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka. Gluži neticamas pārvērtības ir notikušas, nīkulīgo grāmatu stūrīti izveidojot par pievilcīgu, mūsdienīgu bibliotēku. Infrastruktūras uzlabojumi novados pozitīvi ietekmē bibliotēku nozari, paaugstina darbinieku un iedzīvotāju pašapziņu.”

Apspriež nākotni

 

Komisijas pārstāves tikās ar Vecumnieku, Iecavas un Bauskas pašvaldības deputātiem un amatpersonām, lai apspriestu bibliotēku turpmākās attīstības iespējas. Vērtējuma pozitīvais tonis vēl nenozīmē, ka triju novadu bibliotēkās nekādi uzlabojumi vairs nav vajadzīgi. Joprojām aktuāla ir telpu paplašināšana Mežotnes, Vecsaules, Mūsas, jo īpaši Skaistkalnes bibliotēkā, kuras daudzpusīgais saturs nav samērojams ar pieticīgajiem kambarīšiem.

 

Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēkā noteikti vajadzētu rekonstruēt āra kāpnes uz otro stāvu, kas daļai lasītāju ir nepārvarams šķērslis iestādes apmeklējumam. Atsevišķa sarīkojumu telpa būtu nepieciešama Codes pagasta Jauncodes bibliotēkā, kas ir kļuvusi par vietējo nevalstisko organizāciju un interešu grupu tikšanās vietu, jo pagastā nav tautas nama. Brunavas bibliotēkā pirms dažiem gadiem tika uzbūvēts pacēlājs, kas ir sabojājies un nedarbojas. Par problēmām, ko var atrisināt tikai ar pašvaldības atbalstu, akreditācijas komisijas pārstāves informēja Bauskas novada domes deputātu Raiti Ābelnieku, kurš piedalījās noslēguma sarunā Jauncodes bibliotēkā. 

Uzziņai

 

Latvijā ir ap 800 publisko bibliotēku. Tās ir reģistrētas Kultūras ministrijā.

Visām reģistrētajām publiskajām bibliotēkām akreditācija ir obligāta.

Katru gadu valsts piešķir mērķdotāciju bezmaksas interneta izmantošanai bibliotēkās. Savu finansējuma daļu nodrošina arī pašvaldības.

Valsts finansē vairāku elektronisko datu bāžu abonēšanu publiskajās bibliotēkās.

Grāmatu un preses izdevumu iegādei naudu atvēl pašvaldības.

Papildu finansējumu bibliotēkas gūst, piedaloties Geitsu fonda, kā arī Eiropas Savienības finansētajos projektos.