Konvencijas gadadienas svinību temats ir “Pasaules mantojums un ilgtspējīga attīstība: vietējo kopienu loma”, mudinot Konvencijas dalībvalstīs organizēt dažādus pasākumus pasaules mantojuma ekspertiem un plašākai sabiedrībai.

“UNESCO Pasaules mantojuma konvencija ir pasaulē nozīmīgākā mantojuma aizsardzības sistēma un viena no svarīgākajām UNESCO programmām. Tā iestājas par vērtībām un kopīgām lietām visai cilvēcei – par kultūru, par dabas bagātības un daudzveidības saglabāšanu, par savstarpēju saprašanos un ilgtspējīgu attīstību. Mantojums ir avots, caur kuru stiprināt identitāti un veidot piederības sajūtu. Taču vienlaikus tā ir arī atbildība, jo arvien pieaug vajadzība pēc kvalitatīvas mantojuma pārvaldības sistēmas veidošanas dalībvalstīs – pēc tādas pārvaldības, kas izceļ vietējo kopienu lomu un vajadzības, respektē tradīcijas un nemateriālo kultūras mantojumu un pievēršas mantojumam visā tā daudzveidībā. Konvencijas 40. gadadiena ir lielisks iemesls arī Latvijā izcelt mantojuma un kvalitatīvas tā pārvaldības nozīmi un veicināt vietējo kopienu labklājību, stiprinot to vērtības apziņu,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Popularizējot dažādos Konvencijas gadadienai veltītos pasākumus, UNESCO Pasaules mantojuma centra mājas lapā internetā atklāta atsevišķa sadaļa (http://whc.unesco.org/en/40years), kurā pastāvīgi būs pieejama informācija par Konvencijas 40. gadadienai veltītiem notikumiem un pasākumiem visā pasaulē. Tajā būs iespējams iepazīties arī ar dažādiem labās prakses piemēriem pasaules mantojuma un ilgtspējīgas attīstības jomās.

Latvija Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību pievienojās 1995. gadā, un šobrīd UNESCO Pasaules dabas un kultūras mantojuma sarakstā ir divi ieraksti no mūsu valsts: Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts 1997. gadā) un Strūves ģeodēziskais loks (starpvalstu nominācija, iekļauta 2005. gadā). Latvijā ir izveidots arī nacionālais UNESCO Pasaules mantojuma saraksts, lai izceltu, apzinātu un popularizētu Latvijas kultūras un dabas mantojumu, kam UNESCO Konvencijas izpratnē ir īpašas nozīmes universāla vērtība mūsu valsts, Eiropas un pasaules mantojuma kontekstā un kas ir aizsargājams un nododams nākamajām paaudzēm.

Atgādinot par šīs Konvencijas aktualitāti arī Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina tās partnerus – mācību iestādes, bibliotēkas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – u.c. iesaistīties Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 40. gadadienas atzīmēšanā, rīkojot pasaules un dabas mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un popularizēšanas tematiem veltītus pasākumus, mācību nodarbības, izstādes u.tml. Interesenti aicināti sazināties ar UNESCO LNK, lai apmainītos idejām, saņemtu nepieciešamo informāciju, saskaņotu savas iniciatīvas tematiku un vienotos par iespējām sadarbībai.

Uzsākot pasākumu ciklu UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 40. gadadienas atzīmēšanai Latvijā, gandrīz 100 bibliotēkās visā Latvijā akcijas “Pasaule t@vā bibliotēkā” ietvaros tiek izzinātas pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas visā pasaulē, mudinot to apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. Vienlaikus sekmējot arī izpratni par Latvijas unikālajām vērtībām un radot vēlmi tās saglabāt un ar tām lepoties. Vairāk informācijas: www.stastubibliotekas.com