Kultūras ministre H. Demakova, atklājot konferenci, norādīja, ka izpratne par bibliotēku šo gadu laikā ir ievērojami mainījusies. Viņasprāt, līdz ar Gaismas pils uzcelšanu, bibliotekāra amats kļūs par vienu no populārākajām profesijām sabiedrībā.
 
LU rektors prof. Mārcis Auziņš izcēla Universitātes nozīmi jaunu profesionāļu izglītošanā un priecājās, ka lielāko auditorijas daļu veido tieši gados jauni cilvēki, kas redz un novērtē šīs profesijas perspektīvu.
 
Atzīmējams ir fakts, ka šobrīd nodaļa ir vienīgā akadēmiskās izglītības ieguves vieta šajā jomā Latvijā, tā kļūstot par pētniecības centru bibliotēkzinātnē, informācijas zinātnē un grāmatzinātnē. Lai tas notiktu, lielu darbu ir paveikusi ilggadīgā nodaļas vadītāja profesore Baiba Sporāne.
Šajās dienās (11. un 12. oktobrī) konference pulcē labākos nozares zinātniekus un profesionāļus no Eiropas un Latvijas. To vidū īpašas ievērības cienīga ir šodien gaidāmā Lafboro Universitātes (Loughborough University) Anglijā ilggadēja rektora, profesora Džona Fezera (John Feather) un rīt, 12. oktobrī paredzētā Bokoni Universitātes (Bocconi University) Milānā profesores Džeina Klobas (Jane Klobas) uzstāšanās.
 
Konferencei pieteikto referātu tematika veltīta ne tikai izglītības problēmām, bet zinātniskā darba sasniegumiem – jau veiktajiem pētījumiem un zinātniskajām iestrādēm. Konferences praktiskā nozīme ir tās dalībnieku referātu publicēšana īpašā nodaļas 60. jubilejai veltītā rakstu krājumā. Tāpat augstu vērtējamas viesprofesoru plānotās praktiskās semināru nodarbības-konsultācijas maģistrantūras un doktorantūras studentiem.
 
Starptautiskā konference "Personība. Informācijas telpa" notiek laikā no 11. līdz 12. oktobrim, nodaļas absolventu salidojums – 13. oktobrī. Pasākumu norises vieta – LU Sociālo zinātņu fakultāte, Lomonosova 1A, Rīga.
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Salmiņa
LU SZF Ārējo sakaru koordinatore
7089866