Noteikumi paredz, ka tiek saglabāts šobrīd spēkā esošais procentuālais attaisnoto izdevumu apmēra sadalījums (50% un 25%), jo atsevišķās radošajās nozarēs (piemēram, tēlniecībā, glezniecībā, audiovizuālajā nozarē u.c.) autoriem un izpildītājiem ir liela apmēra izdevumi savas darbības nodrošināšanai – materiālu, tehnikas iegādei u.tml.

Tādējādi noteikts, ka nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības summas atskaitīt zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, šādā apmērā:

50 % apmērā no autoratlīdzības summas par:

  • dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem darbiem un to izpildījumiem;
  • muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem aranžējumiem un to izpildījumiem;
  • audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem;
  • zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām, scenogrāfijas,
  • dizaina, fotogrāfiskiem darbiem un citiem mākslas darbiem;
  • arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem;

25 % apmērā no autoratlīdzības summas par:

  • literāriem darbiem (daiļliteratūras (prozas, dzejas, dramaturģijas), zinātniskiem, populārzinātniskiem, mācību un publicistikas darbiem, koncepcijām un runām) un to izpildījumiem, tai skaitā to izmantošanu plašsaziņas līdzekļos;
  • scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem;
  • tulkojumiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, dramatizējumiem un darbu krājumiem.

Grozījumi stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

*Ministru kabineta 2010. gada 21. 09. noteikumi Nr. 899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”

 

Papildinformācija:
Dace Vizule
Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67330254; 29192298
Dace.Vizule@km.gov.lv