Starptautiskās direktoru profesionālās pilnveides programmas ietvaros (International Placements for Headteachers) Latvijā viesojās 9 skolu direktori no Rietumsaseksas (West Sussex) ar mērķi uzzināt, kā strādā viņu kolēģi citā izglītības sistēmā un kultūrā, dalīties savā pieredzē un veidot sadarbības kontaktus ar Latvijas izglītības iestādēm.
 
Tā kā visi grupas dalībnieki Latvijā bija pirmo reizi, vizītes programma un norise tika plānota tā, lai nedēļas laikā viesi gūtu pēc iespējas plašāku ieskatu Latvijas izglītības sistēmā. Vizītes laikā skolu direktori apmeklēja Izglītības un zinātnes ministriju, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūru, skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, bērnu un jauniešu interešu centrus, pieaugušo un skolotāju tālākizglītības centrus. Skolās viesiem bija iespēja vērot mācību procesu, pašiem tajā aktīvi iesaistoties, tikties ar skolotājiem un skolas administrāciju, skolēnu pašpārvaldes, vietējo pašvaldību un skolu valžu pārstāvjiem.
 
Kolēģi no Lielbritānijas uzsvēra, ka abās sistēmās ir daudz kopīga, bet ir arī vairākas atšķirības. Kā atšķirīgo Lielbritānijas skolu direktori minēja skolu finansēšanas mehānismu, direktoru un skolotāju darbā pieņemšanas kārtību, skolu materiāli tehnisko aprīkojumu. Piemēram, Lielbritānijā par skolu bibliotēkām rūpējas Bibliotēku atbalsta dienests, kura pienākumos ietilpst regulāra skolu bibliotēku resursu nomaiņa un atjaunošana. Ļoti liela vērība tiek pievērsta iekļaujošās izglītības aspektam – visās Rietumsaseksas skolās iekļaujošā izglītība ir noteikta par prioritāti.
 
Britu direktori bija patīkami pārsteigti par to, kā Latvijas skolās un interešu centros tiek strādāts pie kultūras mantojuma saglabāšanas, par iespējām skolēniem piedalīties dažādās ārpusstundu nodarbībās gan skolā, gan bērnu un jauniešu interešu centros, par tradīciju kopšanu un saglabāšanu skolās, par skolēnu labajām angļu valodas zināšanām, par lasītprasmes līmeni 1. klasē, par vadītāju un skolotāju entuziasmu un pašaizliedzīgo darbu.
 
Visi grupas dalībnieki bija vienisprātis, ka šādas vizītes skolu vadītājiem ļauj iepazīt ne tikai alternatīvus vadības veidus, bet arī dod iespēju novērtēt no malas savas valsts izglītības sistēmu un katra vadīto izglītības iestādi caur citas izglītības sistēmas prizmu. Tas, savukārt, palīdz labāk analizēt savu darbu un dod ierosmes, meklējot jaunus attīstības veidus. Otrs atzinums bija tāds, ka abpusēji ir daudz ko mācīties vienam no otra un sadarbībai ir noteikti jāturpinās gan izglītības politikas veidotāju un īstenotāju, gan skolu starpā.
 
ISEC pateicas visiem, kas piedalījās Lielbritānijas skolu direktoru vizītes organizēšanā un norisē. Īpašs paldies Mežciema pamatskolai, Jūrmalas Alternatīvajai skolai un bērnudārzam, bērnudārzam “Vinnijs“, Rīgas 28. vidusskolai, Aizkraukles pagasta sākumskolai, Aizkraukles Mākslas skolai, Jelgavas 4. pamatskolai , Jelgavas Bērnu un jauniešu centram “Junda“, Jelgavas reģionālajam Pieaugušo izglītības centram, Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un Sporta departamentam, IZM Vispārējās izglītības departamentam, IZM Valsts speciālās izglītības centram un Vispārējās izglītības kvalitātes valsts novērtēšanas aģentūrai.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Šmite
Izglītības satura un eksaminācijas centra Informācijas biroja vadītājas vietniece
Tālr.: 7212415; 26884859