Latvijas bibliotēku novadpētniecības krājumi ietver unikālas liecības par novadiem, ievērojamiem novadniekiem, sociālās, ekonomiskās un kultūras dzīves sasniegumiem, paaudžu paaudzēs saglabātām tradīcijām un vērtībām. Bibliotēkas ir kļuvušas par savu novadu kolektīvās atmiņas, unikalitātes un savdabības koda glabātājām. Katra Latvijas novada novadpētniecības krājums ir vienota nacionālā novadpētniecības krājuma daļa, tādēļ ir svarīgi, lai novadpētniecības darbs bibliotēkās tiktu veikts profesionāli augstā kvalitātē pēc vienotiem darbības principiem, kā arī, lai novadpētniecības kolekcijām tiktu nodrošināta plaša pieejamība un publicitāte. 

 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis un izdevis “Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas”. Vadlīnijas  izstrādātas ar mērķi pilnveidot bibliotēku novadpētniecības darbu un nodrošināt integrētu, mūsdienīgu un vispārpieejamu Latvijas bibliotēku novadpētniecības resursu kolekciju un pakalpojumu attīstību. 

 

Vadlīnijās apskatīti vispārēji novadpētniecības darba principi bibliotēkās, noteikti nozīmīgākie virzieni, izvirzīti nosacījumi bibliotēku novadpētniecības darba plānošanai, krājuma veidošanai, uzskaitei, organizācijai, saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. Vadlīnijās uzsvērta nepieciešamība digitalizēt novadpētniecības materiālus un nodrošināt tiem publisku pieejamību tīmeklī, kā arī novadpētniecības darbā rosināt iesaistīties plašāku sabiedrību, it īpaši vietējo kopienu. Kā novadpētniecības darba nākotnes perspektīva iezīmēta bibliotēku sadarbība novadpētniecībā valstiskā līmenī un vienota nacionālā novadpētniecības krājuma izveide. 

 

Vadlīnijas ir rekomendējošas, ņemot vērā atšķirīgos bibliotēku tipus, vietu un lomu Latvijas bibliotēku sistēmā, bibliotēku unikālos vietējos apstākļus, lietotāju vajadzības, materiāli tehniskās un finansējuma iespējas un citus faktorus.

 

Vadlīniju izstrādē piedalījās LNB Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece Jana Dreimane (konsultante un vadlīniju redaktore), Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Daina Pakalna, Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Inta Sallinene, “Tieto Latvia” tirdzniecības vadītāja Baiba Mūze. Nozīmīgu ieguldījumu sniedza arī novadpētniecības bibliotekāri, kas dalījās ar ilggadējā praktiskā darbā gūto pieredzi. 

 

Ļoti ceram, ka vadlīnijas būs noderīgas, lai pilnveidotu ikvienas bibliotēkas novadpētniecības darbu, kā arī, lai pamatotu novadpētniecības darba nozīmīgumu un līdz ar to resursu nepieciešamību šim darba virzienam bibliotēkas finansētājiem un pārvaldītājiem.

 

“Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas” brīvi pieejamas ikvienam LNB Digitālo objektu pārvaldības sistēmā DOM: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/2963519.pdf .

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marlēna Krasovska

Bibliotēku attīstības centrs

 Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 67716049

E-pasts: marlena.krasovska@lnb.lv