Statistikas veidošana par Latvijas izdevējdarbību tradicionāli bijusi viens no Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības virzieniem. Kopš 2017. gada nogales to papildina pētnieciskā darbība, kuras ietvaros, izmantojot gan statistiku, gan citus datus, tiek izzināta mūsdienu Latvijas izdevējdarbība, kas līdz šim maz pētīta.

Analizējot statistikas datus, interviju ar izdevējiem saturu, kā arī mediju un izdevēju mājaslapu saturu, veikts pirmais pētījums par mūsdienu izdevējdarbību. Tā rezultāti ļauj izsekot varas attiecību dinamikai grāmatu izdevējdarbības laukā Latvijā kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas.

Pētījuma rezultātu kopsavilkums

Pētījumam nozīmīgas zināšanas un pieredze gūta, pētījuma ideju prezentējot un apspriežot ar ārvalstu ekspertiem konferencē “By the Book 6: Power Dynamics in Publishing” (2019) Florencē, Itālijā. Šobrīd ar nosaukumu ““Bieži vien tā ir tāda šaušana tumsā”: varas attiecību dinamika grāmatu izdevējdarbības laukā Latvijā 1990/91-2017” (““It Is Often a Shot in the Dark”: Hysteresis Effect in Book Publishing Field of Latvia, 1990–2017”) zinātniskā žurnālā tiek gatavota anonīmi recenzēta publikācija par pētījuma rezultātiem. Nākamajā pētījumā, veicot statistikas datu analīzi, tiks sastādīts “Latvijas izdevēja profils” jeb noteikti parametri, kas raksturo t.s. “vidusmēra izdevēju”.

Pētījumu rezultāti vienlaikus paplašina zināšanu bāzi par Latvijas izdevējdarbību un rada zināšanas, kas nepieciešamas izdevējdarbības statistikas datu un citu atmiņas institūciju datu savietojamības un saistīto datu risinājumu ieviešanas potenciāla izvērtēšanai projektā “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” (projekta Nr. lzp-2019/1-0365), ko finansē Latvijas Zinātnes padome Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros.

Plānojot nākamos pētījumus, mums ir būtisks ne vien izdevēju, bet arī bibliotēku nozares speciālistu viedoklis, tāpēc priecāsimies saņemt Jūsu idejas par iespējamo pētījumu saturu.

Papildu informācija:
Elza Ungure
Informācijas speciāliste-pētniece
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: Elza.Ungure@lnb.lv