Dāvinājums ir ļoti vērtīgs un nozīmīgs gan LNB, gan ikvienam lasītājam, kura studiju un pētniecības darbs saistās ar seno tekstu izpēti, jo papildina nacionālā krājuma daļu ar izdevumiem, kuri līdz šim vēl nebija bibliotēkas krājumā. Dāvinājumu veido aptuveni 1 000 latviešu iespieddarbu, pārsvarā līdz 1855. gadam izdoti reti izdevumi – grāmatas un vienlapas (paziņojumi, rīkojumi, veltījuma dzejoļi u.c.), kā arī vairāki 17. gs. izdevumi (piemēram, Georga Manceļa “Lettus” (1638) un “Phraseologia Lettica” (1638)). Šobrīd norit iespieddarbu kataloģizēšana.

LNB ar V. Villerušu sadarbojas kopš 20. gs. 70. gadiem, kad LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā tika uzsākts darbs pie kopkataloga “Seniespiedumi latviešu valodā. 1525–1855” sastādīšanas un ekspozīcijas “Latviešu grāmatniecības vēsture” veidošanas (V. Villerušs – viens no izstādes māksliniekiem). Visus šos gadus profesora izcilais krājums bija pieejams bibliotēkas darbiniekiem seniespiedumu izpētes un bibliografēšanas vajadzībām. Sabiedrība, bet jo īpaši Latvijas grāmatzinātnieki, no publikācijām un lekcijām V. Villerušu pazīst arī kā mūsdienu kompetentāko grāmatu mākslas vēsturnieku.  

Nākotnē tiek plānots V. Villeruša bagātīgo krājumu atspoguļot īpaši tam veltītā izstādē.

Latvijas Nacionālā bibliotēka izsaka sirsnīgu pateicību Valdim Villerušam un cer uz lielisku sadarbību arī turpmāk!
 
  
 
Informāciju sagatavoja:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv