Bibliotēku krājumu veidošanas un pārvaldības neatņemama sastāvdaļa ir novērtējums. Izdevuma autore M. Kellija piedāvā visaptverošu pārskatu par kolekciju novērtēšanas mērķiem, metodēm, rīkiem un procedūrām. Rokasgrāmatā atrodamas instrukcijas un ieteikumi datu atlasei un apstrādei, kā arī noderīgas veidnes un infografikas paraugi iegūto rezultātu apkopošanai. Izdevums noderēs gan kā rokasgrāmata bibliotēku speciālistiem, gan kā mācību līdzeklis bibliotēkzinātnes studentiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē