Bibliotēkas, arhīvus un muzejus vieno kopīga vēsture un misija. Visas minētās institūcijas radītas nolūkā saglabāt un aizsargāt kultūras mantojumu, visas organizē savus krājumus atbilstoši noteiktiem klasifikācijas standartiem un nodrošina pieeju lietotājiem. Šis izdevums ir paredzēts kā ievads attiecīgajā tēmā un sniedz plašu vispārēju pārskatu par kultūras institūciju vēsturi un attīstību Rietumu pasaulē no senatnes līdz mūsdienām. Nodaļas ir kārtotas tematiski hronoloģiskā secībā, tajās aplūkots kultūras institūciju radītais efekts uz sabiedrības sociālo dzīvi un kultūru, kā arī raksturoti attiecīgā laikmeta politiskie, ekonomiskie un sociālie apstākļi un to ietekme uz kultūras institūciju misiju, filozofiju un pakalpojumiem. Noslēguma nodaļā aplūkota šo institūciju augošā sadarbība un tuvināšanās 21. gadsimtā, mūsdienu informācijas tehnoloģiju ietekme, kā arī izteiktas prognozes par nākotni.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē