Angļu valodā lietotajam terminam “cultural humility” nav latviska ekvivalenta. Praksē ar to saprot pašrefleksiju par to, kā sava un citu izcelsme ietekmē pētniecību, radošo darbību, vadību, mācīšanu un mācīšanos utt. Šajā izdevumā aprakstīta ASV pieredze un galvenais uzsvars likts uz rasu jautājumu, taču pamatos tas ir stāsts par kultūru daudzveidību, vienlīdzību un iekļaušanu. Protams, tas viss tiek skatīts bibliotēku kontekstā, aplūkojot, kā šie jautājumi ietekmē bibliotekārā darba virzienus: klientu apkalpošanu, krājumu veidošanu, komunikāciju, bibliotēkas kopējo politiku, organizāciju kultūru un citus. Izdevumu papildina ziņas par redaktoriem un rakstu autoriem, priekšmetu rādītājs, kā arī atsauču un literatūras resursu saraksti.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)