Attīstoties atvērtās zinātnes kustībai, aizvien biežāk rodas nepieciešamība izvērtēt pētniecisko publikāciju nozīmīgumu un inovatīvo devumu. Šī rokasgrāmata piedāvā sistematizētu un strukturētu pārskatu par bibliometrijas teoriju, vēsturi, institucionalizāciju, principiem, metodēm, indikatoriem, altmetriku un praktisko izmantojumu, kā arī apraksta populārākās bibliometrijas datubāzes un pievēršas speciālistu apmācības un kvalifikācijas jautājumiem.

  • Bibliometrija ir matemātisko un statistikas metožu izmantošana grāmatu, rakstu un citu publikāciju analīzei. Bibliometriskās metodes bieži tiek izmantotas bibliotēku un informācijas zinātnes jomā.
  • Altmetrika ir netradicionāla bibliometrija, kas tiek piedāvāta kā alternatīva vai papildinājums tradicionālākām citēšanas ietekmes metrikām.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē