Kompetenču (prasmju) attīstības rokasgrāmata skolu un publiskajām bibliotēkām veidota kā praktisku iemaņu apguves rokasgrāmata tām bibliotēkām, kuras īsteno izglītojošo darbību ar dažādu projektu izstrādes palīdzību tā dēvētajās mācību bibliotēkās (Teaching Libraries).

Neraugoties uz to, vai minētā mācību darbu īstenojošā bibliotēka pieder pie pilsētu, pagastu vai skolu bibliotēkām, vienlīdz aktuāla ikvienā no tām ir lasīšanas, informācijas, mediju un citu daudzveidīgu un konkrētiem apstākļiem viegli pielāgojamu bibliotekāro prasmju koncepciju un ideju apguve. Grāmatas autorei ir 20 gadu praktiskā darba pieredze skolu bibliotēkās. Ideja izdevuma tapšanai radusies vienlaikus ar nepieciešamību pārstrādāt pamatskolēniem adresēto nodarbību portfolio. Praksē pierādījies, ka vien daži no gadu gaitā skolas vajadzībām izstrādātajiem projektiem tikuši integrēti skolas ikdienas darbā. Iekļaušanai jaunajā izdevumā autore izvēlējusies vien atsevišķus izlases veidā izraudzītus nodarbību aprakstus un sagatavojusi to dokumentāciju, apkopojusi darba lapas un sagatavotās prezentācijas.

Grāmata piedāvā praktiskā darbā pārbaudītas nodarbību un citu projektu idejas visdažādāko prasmju attīstīšanai skolās un bibliotēkās, kuras īstenojamas skolēniem, sākot ar 4. pamatskolas klasi. Izdevuma mērķauditorija – bibliotekāri, pedagogi, citi interesenti. Katram atsevišķam projekta aprakstam pievienots detalizēts didaktisko un metodisko nosacījumu apkopojums.

Izdevumā ietvertā informācija apkopota 5 atsevišķos blokos:

  1. Skolu un publisko bibliotēku projektdarba priekšnosacījumi (bibliotēka kā mācību vieta; kāpēc dažādi projekti funkcionē tik atšķirīgi; mācību plāni);
  2. Lasīšanas kompetences (lasītpratība – priekšā lasīšana, tās didaktiskie un metodiskie priekšnosacījumi; dažādu žanru atklāsmes iespējas);
  3. Informācijas kompetences (informācijpratība – prezentēšanas prasmes; plaģiātisms u.c.);
  4. Mediju kompetences (medijpratība – grāmatas un periodika kā mediju pasaules analogi; radio un TV – klasiskie mediji; internets; kritisks mediju izvērtējums);
  5. Bibliotekāro iemaņu pratība (bibliotēku loģika – izpratnes veidošana jauniešos par to, kas atrodams un izdarāms bibliotēkā; kā saprast fizisko resursu sistemātisko izvietojumu; kā iemācīties izmantot EK, E-grāmatas, telefonus un citas mūsdienīgas ierīces; kā panākt, lai skolēni visu izmēģina paši praktiski un saprot, ka ierīces darbojas viņu labā).

Katras ieteicamās nodarbības aprakstam pievienotas precīzas norādes, piemēri, ieteicamā klašu grupa, precizēts nodarbības plāna paraugs.

Grāmatu papildina daudz tīmekļa resursu saišu un QR kodu, arī izmantoto un ieteicamo resursu saraksti.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.