Cilvēka tiesības uz izglītību ir īpaši svarīgas cietuma vidē, jo ieslodzītie bieži nāk no nelabvēlīgas sociāli ekonomiskās un izglītības vides.

Šajā publikācijā ir izpētīts, cik lielā mērā cietumu administrācijas pilda sabiedrības noteiktās pilnvaras rehabilitēt un reintegrēt ieslodzītos, nodrošinot iespēju izmantot cietuma bibliotēkas, lai īstenotu ieslodzīto tiesības uz izglītību.

Lasīšana un cietumu bibliotēkas var atvērt jaunu pasauli, ļaujot ieslodzītajiem kādu laiku aizmirst par cietuma dzīves skarbo realitāti un dodot viņiem iespēju izvēlēties savu lasāmvielu citādi ārkārtīgi ierobežojošā un regulētā vidē. Ieslodzīto personīgajai attīstībai ir ļoti svarīgi nodrošināt piekļuvi atbilstošām grāmatām un informācijai dažādās valodās, ieskaitot materiālus vieglajā valodā.

Šajā publikācijā tuvāk apskatīti vairāki cietumu bibliotēku sistēmu piemēri visā pasaulē, ieskicējot labāko praksi un iespējamās problēmas, un atklājot cietumu bibliotēku potenciālu būt par informatīvām, izglītojošām, kultūras un atpūtas tikšanās un mācību telpām.

Izdevums pieejams tiešsaistē: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369835

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē