Izdevums apraksta autoetnogrāfijas metodi, tās veidus un izmantojumu informācijas un bibliotēku zinātņu pētniecībā. Arī praktiskajā darbā, lai varētu uzlabot bibliotēku pakalpojumus, bibliotekāriem ir nepieciešams padziļināts ieskats apmeklētāju pieredzē, informacionālajās vajadzībās un uzvedībā. Eseju autori parāda, kā autoetnogrāfija var uzlabot izpratni par savu darba pieredzi, vienlaikus atvieglojot pielāgotas pieredzes izstrādi dažādām auditorijām. Šis izdevums būs būtiska lasāmviela ikvienam informācijas un bibliotēku zinātņu speciālistam vai studentam, kurš vēlas padziļināt izpratni par savu pieredzi. Īpaši noderīgs tas būs visiem, kas nodarbojas ar bibliotēku pakalpojumu un informācijas lietotāju uzvedību.

*Antropoloģisks pētījums par kādu sociokulturālu sistēmu tajā pašā sabiedrībā, pie kuras pieder pētnieks. https://tezaurs.lv/autoetnogr%C4%81fija

*Autoetnogrāfija ir kvalitatīva pētniecības metode, kurā autors izmanto pašrefleksiju un rakstīšanu, lai izpētītu anekdotisku un personisku pieredzi un saistītu šo autobiogrāfisko stāstu ar plašākām kultūras, politiskām un sociālām nozīmēm un izpratni. https://en.wikipedia.org/wiki/Autoethnography

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē