Izdevums sagatavots kā uzticams praktisks ceļvedis bibliotēku privātuma politikas izpratnes veidošanai un nodrošināšanai. Grāmatas galvenās tēmas – bibliotēku menedžments, privātuma tiesības un datu aizsardzība. Privātums mūsdienās ir viena no bibliotēku nozares pamatvērtībām, tādēļ būtisks ir precīzs šī jēdziena definējums un juridiska iedzīvināšana bibliotēku dokumentos un praktiskās darbības norisēs. Privātuma aizstāvēšana globāli kļuvusi par vienu no mūsdienu izaicinājumiem. Aktuāli ir arī grāmatā iekļautie skaidrojumi, ar ko privātums atšķiras no datu aizsardzības. Piemēri no Lielbritānijas prakses izmantoti, lai ilustrētu, ka bibliotēku un informācijas jomu profesionāļi var daudz veikt savu lietotāju privātuma aizsargāšanā.
Grāmatas ievaddaļā iekļauts neliels atskats uz privātuma nosacījumiem un pasaules pieredzi 19. un 20. gadsimtā, ilustrējot to ar vairāku valstu piemēriem.

Izdevumā aplūkotie jautājumi:
• privātuma regulējuma normatīvie dokumenti, vadlīnijas un standarti Lielbritānijā;
• praktiski piemēri ar privātumu saistītu situāciju un problēmu risinājumos;
• konkrētu gadījumu izpēte bibliotēku kontekstā;
• kiberdrošības pasākumi;
• personas datu pārkāpumi datu pieejamībā un tālāknodošanā;
• privātuma politikas nosacījumi un datu aizsardzība;
• privātuma jautājumi komercdarījumos.

Atsevišķa nodaļa veltīta ieteicamās literatūras uzskaitījumam, ar privātumu saistītu tīmekļvietņu apkopojumam, izmantoto resursu sarakstam. Pievienota arī neliela saistīto terminu vārdnīca un priekšmetu rādītājs.

Izdevums veidots kā koncentrēts padomdevējs bibliotēku praktiķiem privātuma izpratnes nostiprināšanā un īstenošanā, bet tas būs noderīgs uzziņu resurss arī saskarnozaru studentiem un pētniekiem.

Grāmatas autors Pauls Pedlijs (Paul Pedley) ir specializējies licencēšanas un autortiesību jomā un pieder pie vadošajiem britu ekspertiem informācijas tiesību jautājumos. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze, darbojoties Bibliotēku un arhīvu autortiesību aliansē (LACA), kā arī viņš ir vairāku privātuma, tajā skaitā digitālo tiesību, tematikai veltītu monogrāfiju autors vai līdzautors – daži no šiem izdevumiem pieejami LNB krājumā.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē