Profesionālā izaugsme mūsdienās nav iedomājama bez mūžizglītības. Izpētīts, ka jau desmit gadu laikā pēc formālās izglītības iegūšanas lielākā daļa apgūto profesionālo zināšanu un prasmju ir novecojušas, tāpēc aktuāls ir jautājums par nozares speciālistu tālākizglītību. Rakstu krājumā aplūkoti dažādi temati, piemēram, mācīšanās stratēģijas, digitālo tehnoloģiju un rīku izmantošana, studentu un speciālistu sadarbība dažādos līmeņos, profesionālo organizāciju piedāvātais atbalsts un daudzi citi. Eseju autori ir bibliotekārās izglītības speciālisti, kas dalās ar ikdienas darbā gūtajām atziņām.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē