Šobrīd aizvien plašāk izmantotais, sākotnēji no mākslas nozares ieviestais, bet nu jau universāli lietojamais termins “kūrēšana” savu vietu aizvien biežāk rod arī bibliotēku nozarē – jaunajā materiālu krājumā apkopoti raksti par bibliotēkām kā kūrēšanas prakses vietām.

Ar kūrēšanas praksi līdz šim saistīti vairāki jau tradicionāli bibliotēku darba virzieni – krājuma komplektēšana, resursu atspoguļošana un prezentēšana, projektu vadīšana, bet tradicionāli visbiežāk – izstāžu veidošana. Mūsdienās kultūras socioloģijas kontekstā top jauna konceptuāla un praktiska kūrēšanas pieeja, kas balstīta zinātniskās teorijās un pamatota rūpīgā gadījumu izpētē. Pašreizējās kūrēšanas prakses uzmanības centrā parādās jauni virzieni – digitālā kūrēšana, aizvien biežāk novērojama arī plašākas publikas iesaiste (tā dēvētais pūļpakalpojums – crowdsourcing), telpu kūrēšana. Krājumā sniegts ieskats dažādos inovatīvos un kreatīvos bibliotēku kūrēšanas darba prakses piemēros, kuros būtiska vieta atvēlēta sabiedrības līdzdalībai – amatierzinātnei (citizen science).

Izdevumā sniegtas atbildes uz būtiskiem ar kūrēšanas praksi saistītiem jautājumiem, kā arī praktiskās pieredzes apraksti:

  • mūsdienīgs, paplašināts jēdziena “kūrēšana” skaidrojums;
  • atsevišķu gadījumu izpēte, izmantojot kūrēšanas iespējas (konkrētu Vācijas mākslas bibliotēku (Leipcigas laikmetīgās mākslas galerijas bibliotēkas) pieredze, Minhenes pilsētas bibliotēkas radošās koprades telpas pārskats, kūrēšana Ņujorkas publiskās bibliotēkas digitālajā telpā, mākslas grāmatu salonu kūrēšanas darba prakse);
  • datu un satura kūrēšana (lietotāji kā kuratori – plašākas auditorijas iesaiste, kūrēšanas izmantojums bibliotēku resursu attīstībā);
  • amatierzinātnes ieviešana bibliotēku darbā, t. sk. atvērtās piekļuves amatierzinātne un kūrēšanas prakse akadēmiskajās bibliotēkās;
  • telpu kūrēšana (vēsturiskas nozīmes mākslas telpu pieejamības izmantojums nedēļu nogalēs, telpu kūrēšanas pakalpojums – no zināšanu apguves vides līdz radošas koprades telpai).

Izdevumā iekļauts arī izmantoto saīsinājumu saraksts un iesaistīto personu rādītājs. Izdevums ir profesionālo izdevumu sērijas “Bibliotēku un informācijas darba prakse” 67. laidiens.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē