Pierakstīties jaunumiem

Jaunumi

Literatūras ceļvedis (2023. gada jūlijs/augusts) 
Klajā nācis jaunākais LNB izdevuma “Literatūras ceļvedis” numurs 
Bibliotēkas Leipcigā piedāvā vairāk nekā Google 
Interviju sērija “Iepazīstam savējos”: Inguna Radziņa 
Medijpratības nedēļu gaidot – ievadseminārs bibliotekāriem 
Jaunieši lasa: Intervija ar Pusaudžu resursu centra grāmatu apmaiņas punkta veidotājām 

Skatīt vairāk

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.

IAM un Latvijas bibliotēkas

Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā par ilgtspējīgas attīstības mērķiem aktīvāk tiek runāts sākot ar 2017. gadu, kad notika pirmās divas lekcijas-nodarbības par šo tematu vadošajiem nozares speciālistiem. Nodarbībās piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki. Lekcija noslēdzās ar praktisku nodarbību, pārrunājot gan to, ko Latvijas
bibliotēkas jau dara, gan to, ko vēl varētu darīt IAM sasniegšanā. Sarunas par IAM bibliotēku nozares pasākumos tika turpinātas arī turpmākajos gados, piemēram, 2018. gada Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijās citu pasākuma dienaskārtībā iekļauto jautājumu vidū tika pārrunāta Latvijas publisko bibliotēku loma un veikums ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

2019. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Bibliotekāru biedrība uzsāka semināru ciklu “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”, kura mērķis ir aktualizēt bibliotēku lomu un iesaisti IAM sasniegšanā, diskutēt par bibliotēku iespējām uzlabot savu kopienu dzīvi, dalīties pieredzes stāstos par aktivitātēm, kas jau tiek realizētas. Semināru cikls tika uzsākts ar ievadsemināru, kas notika 2019. gada 4. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Lai veicinātu pēc iespējas plašāka bibliotekāru loka iekļaušanu informācijas un pieredzes apmaiņā par IAM, pēc ievadsemināra tika organizēti četri reģionālie semināri – Zemgalē, Kurzemē, Latgalē un Vidzemē. 2019. gadā notika divi reģionālie semināri: Zemgales reģionālais seminārs 2. oktobrī Jelgavā un Kurzemes reģionālais seminārs 12. decembrī Ventspilī. Latgales un Vidzemes reģionālie semināri notika 2020. gadā: Vidzemes reģionālais seminārs 23. septembrī tiešsaistē un Latgales reģionālais seminārs 9. oktobrī tiešsaistē. Piesaistot Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā, Zviedrijas vēstniecības Latvijā, Somijas vēstniecības Latvijā un Norvēģijas vēstniecības Latvijā finansējumu, blakus vietējo bibliotēku pieredzes stāstiem reģionālajos semināros uzstājās vieslektores no Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas.

Ievadsemināra “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” prezentācijas

Kurzemes reģionālā semināra ieraksts (1.daļa, 2. daļa)

Vidzemes reģionāla semināra prezentācijas

Latgales reģionāla semināra prezentācijas

Semināru ciklu noslēdza vērienīga konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās“, kuru 2021. gada 23.–24. septembrī tiešsaistē noskatījās vairāk nekā 1000 skatītāju. Konference piedāvāja vietēja un starptautiska mēroga nozaru ekspertu priekšlasījumus un praktiskas darbnīcas, lai gūtu zināšanas, izmēģinātu noderīgus rīkus un tīklotos ar Baltijas valstu kolēģiem. Konferences tīmekļvietnē atrodami noderīgi materiāli (konferences secinājumi, video ieraksts, viedokļraksti u. c.).

Projekta “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” noslēgumā tika sagatavots arī rakstisks apkopojums (angļu valodā) par Latvijas bibliotēku pieredzi IAM īstenošanā.

Lai noskaidrotu Latvijas bibliotekāru izpratnes līmeni un skatījumu uz savas bibliotēkas lomu un vietu kopienas ilgtspējīgā attīstībā, Latvijas publisko bibliotēku gada pārskatos par darbu 2019. gadā tika lūgts raksturot bibliotēku darbu IAM jomā. Kā norādīja bibliotēkas, tās sniedz ieguldījumu IAM sasniegšanā, galvenokārt nodrošinot brīvu piekļuvi kvalitatīvai informācijai un tehnoloģijām, dokumentējot un saglabājot kultūras mantojumu, organizējot mūžizglītības aktivitātes (kursus, lekcijas, citus pasākumus), veicinot lasītprasmi bērniem un jauniešiem, sekmējot dažādu sabiedrības grupu sociālo iekļaušanos (seniori, sociālā riska grupu iedzīvotāji), aktīvi darbojoties iedzīvotāju medijpratības un informācijpratības uzlabošanā. Arī lielākā daļa akadēmisko un speciālo bibliotēku (83 % – dati no 2020. gada sākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrā veiktās akadēmisko un speciālo bibliotēku aptaujas rezultātiem) redz sevi kā IAM īstenotājas. Kā bibliotēku aktivitātes, kas visvairāk saistītas ar IAM, tiek minētas: atvērtās zinātnes veicināšana, studentu, mācībspēku un pētnieku informēšana un izglītošana par IAM, ekoloģisku un videi draudzīgu darbinieku un apmeklētāju paradumu veicināšana (atkritumu šķirošana, velonovietne u. tml.). Arī skolu bibliotēkas iesaistās IAM īstenošanā, īpaši no skolām, kas iesaistījušās Ekoskolu (Eco-Schools) programmā, taču lielākoties Latvijas skolu bibliotekāri savas aktivitātes nesaista ar IAM.

Latvijas bibliotēku darbs IAM jomā lielākoties notiek trīs galvenajos virzienos: veicinot sabiedrības izpratni par IAM un ilgtspējīgu attīstību kopumā (semināri, lekcijas, izstādes, diskusijas u. c. pasākumi, kuru ietvaros tiek skaidrota ilgtspējīgas attīstības koncepcija un IAM nozīme); organizējot tematiskas aktivitātes viena vai vairāku IAM mērķu progresa sekmēšanai (nodarbības bezdarbniekiem, pasākumi saistībā ar veselību, medijpratības un informācijpratības nodarbības utt.); pievēršot uzmanību pašu bibliotēku atbilstībai IAM (pakalpojumi, vide, ēkas un telpas).

Lielākā daļa IAM aktivitāšu tiek veikta bibliotēku ikdienas darba norišu un budžeta ietvaros. Lai finansētu lielākas un vērienīgākas aktivitātes, tiek rakstīti projekti, piesaistot finansējumu no starptautiskiem, nacionāliem un reģionāliem fondiem. Projektu tematiskais aptvērums ir ļoti plašs, un liela daļa no tiem tieši vai pastarpināti veicina progresu IAM sasniegšanā.

Par Latvijas bibliotēku darbu IAM jomā lasiet arī Latvijas bibliotēku pārskata ziņojumos IAM sadaļā.