Sērijā IFLA Publications iznācis jauns rakstu krājums par publisko bibliotēku pārvaldību. Izdevuma autori analizē esošo situāciju no dažādiem skatpunktiem, raugoties no līderu, darbinieku, pētnieku, lēmumu pieņēmēju un pakalpojumu lietotāju perspektīvas. Tiek pētīts lēmumu pieņemšanas mehānisms, identificētas aktuālās problēmas, ar kurām saskaras publisko bibliotēku sektors, kā arī aplūkotas to risināšanā izmantotās pieejas, uzsverot – bibliotēku nākotne ir atkarīga no šodienas darbībām.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē