Lasīšana visos laikmetos bijusi īpaša ar to, ka uzskatāma par vienu no būtiskākajām cilvēka intelektuālajām iemaņām ar nepārvērtējamu lomu kultūras un visas sabiedrības attīstībā.

Nesen Berlīnē izdota starpdisciplināra, lasīšanai tās visdažādākajos aspektos veltīta plaša apjoma rokasgrāmata, kas daudzpusīgā aptvēruma dēļ uzskatāma par sava veida fenomenu.

Fokusējoties uz pētījumiem par lasīšanu vāciski runājošajā telpā, publikāciju apkopojuma sagatavošanā iesaistījušies dažādas nozares pārstāvoši Vācijā pazīstami zinātnieki. Krājumā konceptuāli pārstāvēts daudzu saskarzinātņu jomu skatījums uz lasīšanu un ar to saistītām norisēm. Neirobioloģija, kognitīvā psiholoģija, psiholingvistika, komunikācijas zinātne, pedagoģija, grāmatzinātne, bibliotēkzinātne, filoloģija, literatūrzinātne, vēsture un juridsprudence – te uzskaitītas vien galvenās izdevumā ietvertās jomas.

Modernajā informācijas un zināšanu sabiedrībā lasīšana uzskatāma par unikālu vērtību, jo lasīšanas prasmes un kompetence ir galvenā atslēga, kas garantē piekļuvi izglītībai, labklājībai, sabiedriski politiskajai līdzdalībai un aktīvai iesaistei nozīmīgos procesos (zinātnieki to mēdz saukt arī par “totālo fenomenu”). Lasīšanas loma mediju vidē no jauna aktualizēta tieši pēdējos gados, it īpaši saistot to ar satraucošo tendenci Vācijā (un noteikti arī citviet pasaulē): pieaugošo “funkcionālo analfabētismu” – tiek lēsts, ka šajā grupā ietilpst 75 miljoni cilvēku darbspējīgā vecumā no 18 līdz 64 gadiem.

Izdevums sakārtots četrās lielās daļās, katra no tām – vairākās nodaļās. Pirmā daļa veltīta pētnieciskajiem aspektiem vēsturiskā kontekstā, un tajā definēti būtiskākie pētniecības, teorijas un metodikas jēdzieni starptautiskā valodu, valstu un kontinentu skatpunktā. Šajā grāmatas daļā atspoguļots visplašākais dažādo saskarzinātņu konteksts, to mijiedarbība ar lasīšanu kopš cilvēces pirmsākumiem.

Otrā grāmatas daļa – visaptverošākā. Tajā analizēti lasīšanas procesa un lasīšanas mediju visdažādākie aspekti, iedziļinoties to plašākajā būtībā: lasīšanas izpratne no indivīda skatpunkta, lasīšanas atšķirības atkarībā no izvēlētā mediju veida (no antīkās sabiedrības līdz digitālajiem medijiem), lasīšanas procesa atšķirības dažādās sociālajās vidēs un dimensijās (atkarībā no to funkcijām sabiedrībā).

Trešajā daļā lasīšanas tehniskie aspekti strukturizēti makrolīmenī – organizāciju un institūciju kontekstā, aplūkojot lasīšanas kā sociālas darbības ietekmi uz visplašāko sabiedrību. Šajās norisēs liela loma ir juridiskajam, politiskajam un ekonomiskajam kontekstam (cenzūras, autortiesību, plašsaziņas līdzekļu ietekme). Aplūkoti arī mūsdienu lasīšanas pētījumu pirmsākumi 20. gadsimtā, lasīšanas veicināšanas norises skolā un citviet, kā arī lasīšanas atbalsta institūciju daudzveidība (te izceltas bibliotēkas, izdevniecības, grāmattirgotāji).

Noslēdzošā – ceturtā – grāmatas daļa veltīta galvenajiem lasīšanas procesa uzdevumiem un sasniegumiem. Te izlasāms pārskats par lasīšanas vēsturi galvenajos vēsturiskajos attīstības posmos, kā arī funkcionālo lasīšanas iedalījumu: politiskās ietekmes loma, identitātes apzināšanās, sociālā integrācija, lasīšanas interpretācijas paņēmieni.

Latviešu lasītājiem būs īpaši saistoši iepazīties ar Vācijā dzīvojošas latviešu izcelsmes autores Lauras Sūnas publikāciju par lasīšanas lomu diasporas identitātes saglabāšanā (skat. publikāciju 2.3.5.). Laura Sūna ir pēcdoktorantūras pētniece komunikācijas zinātnē, un grāmatas izdošanas brīdī strādāja Freie Universität Berlin starpdisciplinārajā pētījumu programmā Affective societies. Piedāvājam iepazīties arī ar viņas publikāciju angļu valodā par Vācijā mītošo latviešu kultūras un mediju identitāti:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-12092-4_9.

Bagātīgais un saturā daudzveidīgais rakstu apkopojums noteikti būs interesants ne vien grāmatzinātnes un bibliotēkzinātnes pētniekiem, arī citi vācu valodas pārzinātāji atradīs kādu sev saistošu publikāciju no izdevuma saturā iekļautā bagātīgā publikāciju klāsta.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē