Apvienojot valsts nozīmes lielāko Latvijas augstskolu bibliotēku – LU Bibliotēku un vienu no senākajām bibliotēkām Eiropā – LU Akadēmisko bibliotēku, un izveidojot jaunu, modernu LU iestādi – Latvijas Universitātes bibliotēku, tiek izsludināts atklāts konkurss uz LU Bibliotēkas direktora/-es amata vietu.

Amata darbības joma:

 • Nodrošināt esošās LU Bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas reorganizācijas procesu;
 • Plānot, vadīt un koordinēt LU bibliotēkas darbu atbilstoši LU stratēģijas mērķiem un uzdevumiem;
 • Pārvaldīt LU bibliotēkas funkcijas, procesus, procedūras, kārtības un pakalpojuma īstenošanu, izstrādāt priekšlikumus to optimizēšanai vai pilnveidei, kontrolēt to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Pārraudzīt personāla vadības procesus, budžetu un finanšu pārvaldību;
 • Pārraudzīt projektu vadības un pārvaldības, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru vadību;
 • Nodrošināt LU bibliotēkas krājuma un datu pārvaldības attīstību, digitalizācijas procesa veicināšanu un starpnozaru pētniecības centra pilnveidi.

LU bibliotēkas direktora/-es amata pretendentiem/-ēm izvirzāmas šādas pamatprasības:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība bibliotēkzinātnē, bibliotēkas darba jomā;
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze bibliotēkas vai informācijas resursu organizēšanas darbā, pieredze bibliotēkas struktūrvienības/-u vai bibliotēkas vadībā pēdējo 10 gadu laikā;
 • Nevainojama reputācija (t.i., nav iemesla pamatotām šaubām par pretendenta nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo);
 • Pieredze starptautisko bibliotēku organizāciju darbībās, projektu un/vai programmu realizācijā;
 • Zināšanas par nozares normatīvajiem aktiem;
 • Izpratne par budžeta veidošanu un pārvaldību, resursu racionālu izmantošanu;
 • Zināšanas un izpratne par bibliotēkas funkcijām, ieskaitot krājumu veidošanu, uzturēšanu un pārvaldību, lietotājorientētu informācijas pakalpojumu attīstību, pētniecības darbību atvērtās zinātnes kontekstā, bibliotēku digitalizācijas tehnoloģiju attīstību;
 • Zināšanas un izpratne par bibliotēkas nozares aktualitātēm un attīstības tendencēm;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas C1 līmeni un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.

LU bibliotēkas direktora/-es amata pretendentiem/-ēm izvirzāmas šādas papildprasības:

 • Izpratne par pārmaiņu vadību un labas problēmsituāciju risināšanas prasmes;
 • Izpratne par projektu vadību un zinātniski pētniecisko darbību;
 • Komunikācijas, argumentācijas, lēmumu pieņemšanas un prezentāciju prasmes;
 • Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • Labas MS Office lietotājprasmes un amatam nepieciešamo digitālo rīku pārzināšana;
 • Personāla vadības prasmes – motivēt, vadīt, deleģēt, veicināt personāla izaugsmi;
 • Komandas vadības, sadarbības un attiecību veidošanas un uzturēšanas prasmes.

Atalgojums: saskaņā ar LU vispārējā personāla darba samaksas nolikumā noteikto un atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei, amata atalgojuma sākot no 4000 EUR/bruto mēnesī; veselības apdrošināšana pēc 4 nostrādātiem mēnešiem un citi LU darbinieku labumi.

Amatam ir noteikts 6 mēnešu pārbaudes laiks.

Pieteikšanās process:
LU bibliotēkas direktora/-es amata pretendenti /-es pieteikumu konkursam līdz 2024. gada 25. jūnijam (ieskaitot) var iesniegt:

 • elektroniska veidā, iesniedzot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Elektroniski pieteikumu pretendents iesniedz, nosūtot to uz e-pastu – pd.vakances@lu.lv ne vēlāk, kā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas plkst. 17:00 EET ar norādi “Konkursam uz LU bibliotēkas direktora /-es amatu” vai
 • pašrocīgi parakstītu pieteikumu, kas ievietots slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz LU bibliotēkas direktora /-es amatu”, iesniedzot to LU Dokumentu pārvaldības nodaļā Rīgā, Raiņa bulv. 19, 136. telpā ne vēlāk, kā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas plkst. 17:00 EET.

Amata pretendenti/-es iesniedz šādus dokumentus:

 • Motivācijas vēstuli, iekļaujot tajā informāciju par konkursa sludinājumā izvirzītajām izglītības, pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību direktora amatam;
 • LU Bibliotēkas direktora/-es amata pretendenta/-es apliecinājumu par nevainojamu reputāciju, kā arī apliecinājumu par piekrišanu kļūt par valsts amatpersonu;
 • Parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām, pretendenta kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi);
 • Redzējumu par LU bibliotēkas attīstību turpmākajos 3 gados un ilgtermiņā, ietverot krājumu veidošanu un popularizēšanu, bibliotēkas digitālās komponentes attīstību, atbalstu studijām un pētniecībai. (Tēžu formā, līdz 8000 rakstu zīmēm.);
 • Augstāko izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Ar LU bibliotēkas direktora amata pretendentu atlases nolikumu un amata pretendentu vērtēšanas veidlapu var iepazīties pievienotajos dokumentos:

LU bibliotēkas direktora amata pretendentu atlases nolikums
Pretendentu atlases vērtēšanas tabula

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
LU Bibliotēka
www.biblioteka.lu.lv