Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Valmieras bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Valmieras bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Valmieras bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48007&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48007&type=1Lekcija “Mani raduraksti - maldi un ieguvumi. Kartogrāfiskā materiāla izmantošana dzimtu pētniecībā”<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/dzimtas_vesture_kartografija_1.png" alt="" width="550" height="778" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Tre&scaron;dien, 13. februārī pl. 17.00 &ndash; 18.30</span></span></strong></p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV"><span><br /></span></span></strong></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Valmieras integrētajā bibliotēkā</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Pasākums ciklā &ldquo;Pētām dzimtas vēsturi&rdquo;</span></span></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span lang="LV" xml:lang="LV"><span><br /></span></span></span></p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>&ldquo;Mani raduraksti &ndash; maldi un ieguvumi. Kartogrāfiskā materiāla izmanto&scaron;ana dzimtu pētniecībā&rdquo;</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tik&scaron;anās ar ainavu arhitekti un vēsturisko dārzu speciālisti, grāmatas &ldquo;Latvijas muižu dārzi un parki&rdquo; autori Ilzi Janelis. Pasākumā dzirdēsim par to, kādas ziņas par dzimtas īpa&scaron;umiem, rocību un saimniecisko darbību mums sniedz vecie saimniecību, apdzīvoto vietu un muižu plāni un kartes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iespēja noklausīties interviju ar Ilzi Janelis:&nbsp;<a href="https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/25268/parku-un-ainavu-arhitekte-ilze-mara-janelis">https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/25268/parku-un-ainavu-arhitekte-ilze-mara-janelis</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48005&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48005&type=1Mūžizglītības kursa “Līdzsvarota dzīve” 3. lekcija "Kāds garīgums mums ir nepieciešams?"<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/muzizglitiba_garigums_2019_0.png" alt="" width="550" height="389" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sestdien, 9. februārī&nbsp;pl. 11.00-14.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā norisināsies&nbsp;Pieaugu&scaron;o mūžizglītības programmas&nbsp;"Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība" 3. nodarbība&nbsp;"Kāds garīgums mums ir nepiecie&scaron;ams?".</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lektori:</strong></p> <p><strong>Liene Ločmele.</strong>&nbsp;Vidzemes Augstskolas lektore.&nbsp;Dalīsies ar savu personīgo un&nbsp;Vidzemes Augstskolas pieredzi un paveikto saistībā ar mērķtiecību, mērķu uzstādī&scaron;anu.</p> <p><strong>Kaspars Vendelis.</strong>&nbsp;Lektors, uzņēmējs,&nbsp;<a href="http://biohacking.lv/" target="_blank">biohacking.lv</a>&nbsp;līdzdibinātājs.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">SVARĪGI</span>! &Scaron;o kursu var apmeklēt gan kā mūžizglītības kursu, cen&scaron;oties piedalīties pēc iespējas visās nodarbībās. Taču, ja interesē atsevi&scaron;ķas&nbsp;tēmas, nodarbības var apmeklēt arī pa vienai - uz nodarbībām&nbsp;dro&scaron;i&nbsp; var nākt kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem, kam visa kursa apmeklē&scaron;ana varbūt nav aktuāla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>____________________________________</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">INFO</span>.&nbsp;No 2018.gada 3.novembra reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbo&scaron;anās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā ir aicināti apmeklēt bibliotēkas piedāvātu&nbsp;<strong>bezmaksas mūžizglītības kursu &ldquo;Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība&rdquo;</strong>. Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem būs iespējams uzzināt vairāk par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast &scaron;o procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedro&scaron;ināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kursa lektori būs noteikto tēmu profesionāļi, kas sniegs ieskatu kursā ietverto jautājumu aktualitātē, kā arī piedāvās praktiskus uzdevumus. Kurss rosinās izvērtēt dalībnieka dzīvesveidu nodarbības tēmas kontekstā. Nepiecie&scaron;amības gadījumā praktiskie uzdevumi piedāvās ērti lietojamus risinājumus ikdienas paradumu maiņai.</p> <p>Aicinām apmeklēt gan atsevi&scaron;ķas nodarbības, lekcijas par sev interesējo&scaron;ām tēmām, gan apmeklēt visu kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75% no visām nodarbībām, būs iespējams saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46855&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46855&type=1Ievadlekcija mūžizglītības kursā “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”<p>&nbsp;</p> <p><span>No 3.novembra reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbo&scaron;anās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā ir aicināti apmeklēt bibliotēkas piedāvātu&nbsp;<strong>bezmaksas mūžizglītības kursu &ldquo;Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība&rdquo;</strong>. Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem būs iespējams uzzināt vairāk par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast &scaron;o procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedro&scaron;ināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Kursa lektori būs noteikto tēmu profesionāļi, kas sniegs ieskatu kursā ietverto jautājumu aktualitātē, kā arī piedāvās praktiskus uzdevumus. Kurss rosinās izvērtēt dalībnieka dzīvesveidu nodarbības tēmas kontekstā. Nepiecie&scaron;amības gadījumā praktiskie uzdevumi piedāvās ērti lietojamus risinājumus ikdienas paradumu maiņai.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kursa ievadnodarbība notiks 3.novembrī plkst.11.00-14.00. Tā sniegs ievadu pasaules un individuālā līdzsvara problēmās, risinājumus meklējot izaugsmes, ilgtermiņa labklājības un dzīvotspējas jautājumos. Kursa lektori būs pasaules miera vēstnesis un vides aktīvists Judži Mijata (<em>Yuji Miyata</em>), pārstāvot organizāciju&nbsp;<em>Peace Week Institute</em>, kā arī ilgtspējas pētnieks un aktīvists, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks, Latvijas permakultūras biedrības vadītājs Elgars Felcis. Nodarbību vadīs Valmieras pilsētas pa&scaron;valdības speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/vide_cilveks_sabiedriba_i.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span><br /></span></strong></p> <p><span>1.decembrī plānota kursa otrā nodarbība, kas atklās ķermeņa veselības saistību ar vidi. Nodarbība piedāvās Ekodizaina kompetences centra vadītāja, ekoloģiska dzīvesveida aizstāve un pētniece Jana Simanovska. Tiks runāts gan par ikdienas iepirk&scaron;anās paradumiem, preču un produktu izvēli, gan par piesārņojuma ietkemi uz cilvēka veselību. Nodarbībā tiks pārrunāts arī pēdējā laikā popularitāti gūsto&scaron;ais&nbsp;<em>Zero Waste</em>&nbsp;dzīvesveids, sasaistot cilvēka radīto atkritumu ietekmi uz dzīvās dabas veselību.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Jaunajā gadā kurss tiks turpināts ar nodarbību par garīgo veselību un garīguma nozīmi cilvēka dzīvē. Atsevi&scaron;ķa nodarbība tiks velīta vides līdzsvara aktualitātēm. Nodarbībai notiekot dabas un tehnoloģiju parkā &ldquo;URDA&rdquo;, tiks sniegts ieskats pasaules piesārņojuma problemātikā, aptverot dažādus piesārņojuma veidus. Būs iespējams izzināt atkritumu apsaimnieko&scaron;anas sistēmas darbību, kā arī uzzināt vairāk par atjaunojamiem un neatjaunojamajiem zemes resursiem. Pēdējā, piektā, nodarbība būs veltīta cilvēka pa&scaron;attīstībi, runājot par pārmaiņām un iespējām katram pa&scaron;am sevi pilnveidot, lai kvalitatīvi un apzināti veidotu savu dzīvi, mērķtiecīgi saglabātu līdzsvaru starp savām, vides un sabiedrības vajadzībām.</span></p> <p><span>Aicinām apmeklēt gan atsevi&scaron;ķas nodarbības, lekcijas par sev interesējo&scaron;ām tēmām, gan apmeklēt visu kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75% no visām nodarbībām, būs iespējams saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu.</span></p> <p><span><br /></span></p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46750&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46750&type=1Tipogrāfijas stāsti: lekcija "Ieskats izdevniecības “Zeme” darbībā"<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/tipografijas_stasti_lekcija.png" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46469&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46469&type=1Grāmatu maiņas punkts SEPTEMBRĪ<p>&nbsp;</p> <p><span>Labās lietas nemainās, - atkal būsim klāt!</span><br /><br /><span>Pasākums tiem, kam mājās iekrāju&scaron;ās grāmatas, kuras, puslīdz dro&scaron;i zini, vairs nelasīsi.</span><br /><br /><span>Sestdien, 22.septembrī pl. 11.00-15.00 Hanzas namiņā pie Valmieras muzeja.</span><br /><br /><span>Atnes savas grāmatas un palūkojies, ko interesantu citi atnesu&scaron;i.</span><br /><br /><span>Mainīsimies!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/gramatu_mainas_punkts1.png" alt="" width="500" height="707" /></p>Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46467&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46467&type=1Dzejas diena 2018 Valmierā<p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/dzejas_dienas_plakats_2018.png" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ceturtdien, 20. septembrī pl. 18.00 Dzejas dienas 2018 noslēguma vakars Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Dzejas lasījumos piedalās Tamāra Skrīna, Daina Sirmā, Agnese Rutkēviča, Inga Pizāne, Juris Helds, Viks. Vakaru vadīs Andris Akmentiņ&scaron;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dienas gaita</strong>: priek&scaron;pusdienā Dzejas stundas divās Valmieras skolās un pansionātā, tad dosimies uz Burtniekiem, vakarpusē lielais dzejas dienu pasākums Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pl. 10.00 Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā norisināsies pasākums "Lielā maisa dzejolis".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pl. 11.00 plānota &bdquo;Dzejas meistardarbnīca&rdquo; skolu jaunajiem literātiem Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā. Tik&scaron;anās ar dramaturģi un dzejnieci Agnesi Rutkēviču.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pl. 14.00 Ar dzejniekiem tiksimies BURTNIEKU MUZEJA zālītē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pl. 18:00 Autoru vakars Valmieras integrētajā bibliotēkā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Aicinām Valmieras skolotājus, skolēnus un studentus, kā arī ikvienu valmierieti ar domām un jūtām iedvesmoties no dzejnieku valodas brīvības un atziņu daudzveidības, tā noskaņojoties jaunajam mācību gadam. Pie bibliotēkas durvīm Valmieras puiku skulptūrā ir izteikts Dzejas dienu ideāls - jaunības degsme jebkurā vecumā un brīva domu apmaiņa&hellip;&rdquo; tāds &scaron;ogad ir vēstījums no Dzejas dienu 2018 sarīkojuma Valmieras integrētajā bibliotēkā vadītāja - dzejnieka, rakstnieka un dziesminieka Andra Akmentiņa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45973&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45973&type=1Pasākums visai ģimenei: Fotoorientēšanās “Vali, mierā! 2018”<p>&nbsp;</p> <p>Hey, hey, VIBJO draugi! Pienācis laiks vasarīgākajam un aktīvākajam VIBJO pasākumam! Jau&nbsp;<strong>21.jūlijā fotoorientē&scaron;anās &ldquo;Vali, mierā! 2018&rdquo;</strong>! Jau otro gadu būs iespēja meklēt un atrast dažādas Valmieras vietas un objektus, par to saņemot punktus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>21.jūlijā&nbsp;<strong>no plkst. 12.00 pie Valmieras muzeja Hanzas namiņa</strong>&nbsp;tiks dots starts pirmajām komandām, kas dosies trasē ar vienas minūtes atstarpi. Dalībnieki sacentīsies gan dažādos erudīcijas jautājumos, gan veiklības un ātruma disciplīnās, pildot aizraujo&scaron;us uzdevumus.</p> <p>Lai viss noritētu gludi, dalībniekiem iepriek&scaron;&nbsp;<strong>līdz 19. jūlijam nepiecie&scaron;ams reģistrēties VIBJO "Sudraba ZIRG`s" mājaslapā&nbsp;</strong><a href="http://www.vibjo.mozello.lv/">www.vibjo.mozello.lv</a></p> <p>Tomēr arī tiem, kas nebūs paspēju&scaron;i piereģistrēties mājaslapā, mēs neliegsim iespēju piedalīties spēlē -&nbsp;pieteikties varēs&nbsp;arī pasākuma dienā uz vietas no plkst. 11.30!</p> <p>Uzdevumu trasē, iepazīstot dažādus objektus Valmierā, var doties gan ar jebkāda veida transportlīdzekli, gan kājām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vēlies jautri un lietderīgi pavadīt sestdienu? Ņem līdzi draugus, vecākus, vecvecākus vai kolēģus (<strong>komandā 2-4 cilvēki</strong>), piedalies pasākumā un pavadi sestdienu svaigā gaisā, labā kompānijā, kā arī&nbsp;<strong>iegūsti for&scaron;as balvas</strong>!</p> <p>Pasākumu atbalsta Valmieras Integrētā bibliotēka, Valmieras muzejs, izlau&scaron;anās spēle &ldquo;Timemachine&rdquo;, &ldquo;Valmiermuiža&rdquo;, mākslas salons &ldquo;Zaiga&rdquo;, veikals &ldquo;Austris&rdquo;, Gaujas tramvajs, veikparks &ldquo;Rancho&rdquo;, pils krodziņ&scaron; &ldquo;Pils ķēķis&rdquo; un &ldquo;Europe Direct&rdquo; informācijas centrs Valmierā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/vali_miera.png" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44508&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44508&type=1ROZES DIENA VALMIERĀ: Modernitātes raisītās pārmaiņas sabiedrībā<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/rozes_diena_valmiera_2018_0.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ROZES DIENA VALMIERĀ:</strong></p> <p><strong>Modernitātes raisītās pārmaiņas sabiedrībā.</strong></p> <p><strong>2018.gada 17.martā Valmieras integrētajā bibliotēkā</strong></p> <p><strong>Cēsu ielā 4, Valmierā</strong></p> <p><strong>Pasākumu rīko Valmieras EDIC un Valmieras Zonta klubs</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>10.30 -15.00 Valmieras bibliotēkā Rozes diena.</strong></p> <p>No 10.30 Reģistrācija, rīta kafija bibliotēkā. Ziedojumu vāk&scaron;ana&nbsp;<strong>Latvijas Zonta klubu stipendijai</strong>.</p> <p>11.00 Valmieras Zonta kluba Atzinības raksta pasnieg&scaron;ana&nbsp;<strong>Antrai Lācei</strong>, žurnālistei, laikraksta LIESMA ilggadējai redaktorei</p> <p>11.30 Literatūrzinātnieces&nbsp;<strong>Evas Eglājas- Kristsones</strong>&nbsp;priek&scaron;lasījums &ldquo;19., 20.gs. mijas sievietes mainīgā loma un tēls sabiedrībā un kultūrā&rdquo;</p> <p>12.30 Kafija un smalkmaizītes.</p> <p>13.15 Koncerts "Vai nu ir, vai nav. "Latvie&scaron;u mūziķis, dzejnieks, mūzikas un tekstu autors, RigaTV24 raidījuma "Rampas Ugunis" vadītājs&nbsp;<strong>Andris Kivičs</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.&nbsp;Pieteikties e-pastā:&nbsp;<a href="mailto:anita.apine@vcb.valmiera.lv">anita.apine@vcb.valmiera.lv</a>; tālrunis: 28733263</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Vairāk informācijas</span>:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Latvijas Zonta klubu stipendiju</strong></p> <p>Rozes dienā tiek vākti līdzekļi Latvijas Zonta klubu stipendijai.</p> <p>Latvijas zontu kopprojekts - Latvijas Zonta klubu stipendija- ir 2000 EUR apmērā (studente saņem 1800 EUR, 200 EUR ir administratīvie izdevumi). Stipendiju administrē nodibinājums &ldquo;Vītolu fonds&rdquo;. Stipendija tiek pie&scaron;ķirta talantīgai, sekmīgai un sabiedriski aktīvai skolas absolventei no maznodro&scaron;inātas ģimenes pirmā gada augstskolas studijām Latvijā. Katru gadu stipendiāti, pēc rotācijas principa, izvēlas kāds no pieciem Latvijas Zonta klubiem. 12.stipendiāte 2017./2018. - Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvente Ieva Uzāne.</p> <p>Par Vītolu fondu lasiet mājas lapā:&nbsp;<a href="http://www.vitolufonds.lv/">http://www.vitolufonds.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Zonta klubu</strong></p> <p>Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija Zonta International darbību Latvijā sāka 1993.gadā. 2018.gadā Latvijā ir 5 Zonta klubi, kuri veido 21.apgabala 6.rajonu: Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Bauskā un Ogrē. Klubos darbojas vairāk kā 60 dalībnieces, kas aktīvi iesaistīju&scaron;ās Zonta International mērķprogrammās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jaunie&scaron;u un sievie&scaron;u dzīvi vietējā un starptautiskā mērogā.</p> <p>Valmieras Zonta klubs ir Starptautiskās nevalstiskās labdarības organizācijas Zonta International biedrs Latvijā, dibināts 2002.gada 14.septembrī.</p> <p>Lasīt vairāk mājas lapās&nbsp;<a href="http://www.zonta21.org/">www.zonta21.org</a>&nbsp;un&nbsp;<a href="http://www.zonta.org/">www.zonta.org</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Rozes dienu un Valmieras Zonta kluba Atzinību</strong></p> <p>Rozes dienā ( tradicionāli tā tiek saistīta ar 8.martu- starptautisko sievie&scaron;u solidaritātes dienu) tiek pasniegts metālmākslinieka Andra Dukura darināts unikāls svečturis - roze un Valmieras Zonta kluba Atzinības raksts. Atzinību saņem izcila sieviete, kura ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Valmieras un tās apkaimes novadu dzīves attīstībā, un kura līdz nominācijas brīdim nav Valmieras Zonta kluba biedre.&shy;&shy;&shy;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Vizītkartes</span>:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Antra Lāce</strong></p> <p>Pēc Latvijas Valsts universitātes beig&scaron;anas un filologa&shy;&shy;&shy; izglītības: latvie&scaron;u valoda un literatūra, iegū&scaron;anas, Antra 4 gadus strādā par skolotāju Jeru astoņgadīgajā skolā, bet kop&scaron; 1969.gada &ndash; 1989.gadam laikraksta LIESMA redakcijā. Kop&scaron; 1991.gada Antra ir SIA &ldquo;IMANTA info&rdquo;, laikraksta &ldquo;Liesma&rdquo; galvenā redaktore. Valmieras Zonta kluba Atzinību 2018&rsquo; ieguvēja Antra Lāce par sevi stāsta askētiski, tomēr arī aiz &scaron;iem nedaudzajiem atslēgas vārdiem Antras līdzgaitnieki var saskatīt to dzīvi, par ko viņa skaļi nerunā: LABA literatūra un LABA mūzika neatkarīgi no žanra. Orientē&scaron;anās sports, kalnu tūrisms, ceļojumi, glezno&scaron;ana, nūjo&scaron;ana.</p> <p>Uz jautājumu: kas Tev ir labi, Antra atbild: &ldquo;Laba ir klasiskā mūzika, bet no vieglākā gala. Laba ir etnomūzika, labas ir "Tautumeitas" un "Latvian Voices", labi ir franču &scaron;ansoni un Imants Kalniņ&scaron;, lai cik daudz skanēju&scaron;i... Nu nevaru pateikt. Ja īsi, tad - gai&scaron;a mūzika. Tāpat varu maldīties pa literatūru, tas vispār ir neaptverami. Atslēgas vārds ir AUTORS respektīvi TALANTS, personība.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Eva Eglāja-Kristsone </strong></p> <p>LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Ar trimdas un Latvijas literātu sakaru izpēti dzelzs priek&scaron;kara periodā nodarbojas kop&scaron; 90. gadu vidus studijām LU. 2007. gadā aizstāvējusi doktora darbu &rdquo;Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priek&scaron;kara laikmetā (20. gs. 50. &ndash; 80. gadi)&rdquo;, iegūstot filoloģijas doktores (Dr. philol.) zinātnisko grādu literatūrzinātnes nozarē latvie&scaron;u literatūras vēstures apak&scaron; nozarē. Regulāri publicējusies žurnālos &rdquo;Jaunā Gaita&rdquo; un &rdquo;Karogs&rdquo;. Publikāciju piemēri: &rdquo;Dzejnieks Ojārs Vācietis trimdas publikācijās&rdquo; (&rdquo;JG&rdquo; 2004. g.), &rdquo;Rakstnieks Valentīns Pelēcis aukstā kara ideoloģisko cīņu krustugunīs&rdquo; (&rdquo;JG&rdquo; 2006. g.), &rdquo;Okupētās Latvijas un latvie&scaron;u trimdas saskarsme un tās dinamika&rdquo; (turpinājumos &rdquo;JG&rdquo; 2009. g.), &ldquo;Tik&scaron;anās pie cauruma dzelzs priek&scaron;karā&rdquo; (&rdquo;Karogs&rdquo; 2009. g.)</p> <p>Priek&scaron;lasījums &ldquo;19., 20.gs. mijas sievietes mainīgā loma un tēls sabiedrībā un kultūrā&rdquo; skar tēmu, kas iekļauta Benedikta Kalnača grāmatas<br />Fin de si&egrave;cle literārā kultūra Latvijā : apceres par literatūras sociālo vēsturi, kas izdota 2017.gadā . Grāmatas saturs:<br />Nācijas kartē&scaron;ana un kultūras atmiņa 19. un 20. gadsimta mijas latvie&scaron;u literatūrā / Benedikts Kalnačs. Latvie&scaron;i un vācbaltie&scaron;i 19. un 20. gadsimta mijas literārajā kultūrā / Pauls Daija. Sievi&scaron;ķības konstruē&scaron;anas sociālie un kultūras aspekti 19. un 20. gadsimta mijas latvie&scaron;u literatūrā / Eva Eglāja-Kristsone. Homofilā aktiera tēla ģenēze gadsimtu mijas literārajā kultūrā / Kārlis Vērdiņ&scaron;.</p> <p>Modernitāte (politoloģija) &ndash; sabiedrības politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras iezīmju kopums, kas radās R-Eiropā pēc feodālās sabiedrības sabrukuma un dominē pasaulē turpmākajos gadsimtos. Modernitātes galvenās pazīmes: tradicionālisma noliegums sabiedrības dzīvē, racionālisms, individuālisms, sekulārisms, industriālisms (galvenokārt saistībā ar tirgus ekonomiku). Modernitātes jēdziena piemērojamību mūsdienām apstrīd postmodernisms.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Andris Kivičs</strong></p> <p>Andris Kivičs ir latvie&scaron;u mūziķis, dzejnieks, mūzikas un tekstu autors un RigaTV24 raidījuma "Rampas Ugunis" vadītājs. Pirms kļuvis par mūziķi, A. Kivičs astoņus gadus profesionālā līmenī spēlējis basketbolu.</p> <p>Kā mūziķis Andris Kivičs ir izdevis 7 CD albumus un 2 lejuplādes albumus, kuros viņ&scaron; visām dziesmām ir mūzikas un teksta autors. Savā karjerā gan ar grupu Z-Scars, gan kā solo izpildītājs uzstājies Latvijā, Anglijā, Igaunijā, Vācijā, Īrijā, Islandē, Zviedrijā, Džersijas salā, Gērnsijas salā, Kanāriju salās, Afganistānā, Beļgijā un citur.</p>Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44510&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44510&type=1Pilsoņu dialogs Valmierā<p>&nbsp;</p> <p>2018.gada 13.martā plkst. 10.00&nbsp;Valmieras integrētajā bibliotēkā uz diskusiju&nbsp;<strong>"Pārdomas par vēstures mācībām un nākotnes izaicinājumiem Latvijas jubilejas gadā"</strong>&nbsp;aicina&nbsp;Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja&nbsp;<strong>Inna &Scaron;teinbuka</strong>,&nbsp;Vidzemes Augstskolas rektors&nbsp;<strong>Gatis Krūmiņ&scaron;,&nbsp;</strong>VTU valdes priek&scaron;sēdētājs&nbsp;un Vidzemes Augstskolas padomnieku konventa priek&scaron;sēdētājs&nbsp;<strong>Oskars Spurdziņ&scaron;.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/labota_afisa.png" alt="" width="500" height="288" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44202&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44202&type=1Brāļu draudzes dienas Valmierā: priekšlasījumi Valmieras bibliotēkā<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/bralu_draudzes_dienas_valmiera.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">24.februārī</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">no plkst. 11:00 - 14:00</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Valmieras integrētās&nbsp;bibliotēkas</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">2. stāva&nbsp;Klusajā lasītavā</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&ldquo;Brāļu draudzes dienas Valmierā&rdquo;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><strong>10.30</strong>&nbsp;interesentu iera&scaron;anās un reģistrē&scaron;anās</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><strong>11.00</strong>&nbsp;Gundara Ceipes ievadvārdi</span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span lang="LV" xml:lang="LV">Programmā priek&scaron;lasījumi:</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Gvido Straube</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;</span><span lang="LV" xml:lang="LV">Jērakalns - latvie&scaron;u nacionālās atmodas &scaron;ūpulis?"</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Beāta Pa&scaron;kevica&nbsp;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;</span><span lang="LV" xml:lang="LV">Vidzemes Augstskolas pirmsākumi 18. gadsimtā&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Andris Vilks</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;Latvie&scaron;u un igauņu Brāļu draudzes &ndash; līdzīgais un at&scaron;ķirīgais&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Tālis Pumpuriņ&scaron;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&nbsp;&bdquo;Brāļu draudzes izglītības un administratīvais centrs Vaidavas Jaunveļķos&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span lang="LV" xml:lang="LV">Gundars Ceipe&nbsp;</span></strong><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;Latvie&scaron;u Brāļu draudzes teritoriālā izplatība<span>&nbsp;&ldquo;<em>Vidzemes ķēni&scaron;ķīgais polītiskais un reliģiskais zieds - saie&scaron;anas kambaru sistēma&rdquo;</em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Noslēgumā dzejniece<strong>&nbsp;Dainas Sirmā</strong></span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">&bdquo;<em>Hallarte plīvo pār mūriem kā vīraks&rdquo;</em></span></p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><em><br /></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Pasākumu rīko Brāļu draudzes misija sadarbībā ar Valmieras bibliotēku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV">Ieeja bez&nbsp;maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span lang="LV" xml:lang="LV"><br /></span></p>Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44231&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44231&type=1Dokumentālās filmas «Zāģeri» pirmizrāde Valmieras bibliotēkā!<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/zaageri.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span>Zviedris savu pirmo &laquo;Lielā Kristapa&raquo; balvu saņēma 2009. gadā par dokumentālo filmu &laquo;Bēgums&raquo;, kas stāsta par Latvijas viesstrādniekiem, gliemežu lasītājiem Īrijā. Bet 2012. gadā režisors saņēma balvu par filmu &laquo;Dokumentālists&raquo;, kurā iemūžinājis Ķemeru purva iemītnieces Intas ikdienu. Filmu Valmieras bibliotēkā kopīgi skatījāmies 2013.gada janvāra sākumā.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>&Scaron;ogad kārta &ldquo;Zāģeriem&rdquo;. Ik gadu Latvijā tiek nocirsti ap 10 miljoniem kubikmetru koksnes. Aizvien biežāk mežizstrādē cilvēku aizstāj mehanizēts darbaspēks. Tomēr Latvijas laukos un mazpilsētās zāģera profesija joprojām ir pieprasīta. Daudziem tā ir pēdējā iespēja&hellip;</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Filmas režisori Ivars Zviedris un Andris Kalnozols, kur&scaron; pats kādu laiku strādājis mežā. Filmas komandā vēl ir montāžas režisore Inese Kļava, skaņu režisors Ģirts Bi&scaron;s, muzikālā noformējuma autors Toms Auniņ&scaron;, mākslinieks Jānis Blanks, tehniskais direktors Pēteris Sudakovs.</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span><br /></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44204&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44204&type=1Laipni lūgti uz Arno Jundzes autorvakaru Valmieras integrētajā bibliotēkā!<p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/jundze.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44043&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44043&type=1"Pētām dzimtas vēsturi. Dzimtas koks." Tikšanās ar pētnieci Rasmu Noriņu.<p>&nbsp;</p> <p><strong>13.februārī&nbsp;pl.17:30</strong>&nbsp;uz pasākumu aicinām&nbsp;novadpētniekus un interesentus, kurus nodarbina dzimtas koku veido&scaron;anas jautājumi, izpētes smalkumi un virzieni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"Pētām dzimtas vēsturi. Dzimtas koks." Tik&scaron;anās ar pētnieci Rasmu Noriņu.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/dzimtas_koks.jpg" alt="" width="550" height="778" /></p>Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43594&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43594&type=1Piedalies Zinātkāres centra "ZINOO" radošajās darbnīcās!<p>&nbsp;</p> <p><strong><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Sestdien, 6. janvārī no pl.12.00-15.00</span></span></em></span></strong></p> <p><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Valmieras integrētās&nbsp;bibliotēkas&nbsp;Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā</span></span></em></span></span></p> <p><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span><br /></span></span></em></span></span></p> <p><strong><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Zinātkāres centra "ZINOO" rado&scaron;ās darbnīcas</span></span></em></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><strong><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Piedāvājam&nbsp;</span></span></em></strong><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>r</span></span></em></span></span><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>ado&scaron;as nodarbības:</span></span></em></span></span></p> <ul> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>"Inženiera izaicinājums"</span></span></em></span></span></li> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>"Vējdzirnavas"</span></span></em></span></span></li> <li><span><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Darbo&scaron;anos ar "ZINOO"&nbsp;centra interaktīvajiem eksponātiem.</span></span></em></span></span></li> </ul> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Aicinām skolēnus, vecākus un&nbsp;citus interesentus gudri, tehniski, rado&scaron;i iesākt Jauno gadu!</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span><br /></span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="LV" xml:lang="LV"><span>Ieeja bez maksas.</span></span></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/zinooo_1.jpg" alt="" width="550" height="778" /></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43085&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43085&type=1Andra Kiviča KONCERTS bibliotēkas 10.jubilejas svētku ietvaros<p>&nbsp;</p> <p>Aicinām svinēt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzim&scaron;anas dienu&nbsp;kopā!</p> <p>&nbsp;</p> <p>20.novembrī, sākot&nbsp;no pl.12.00, sagaidīsim viesus ar daudzveidīgu pasākumu&nbsp;<a href="http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/valmieras-integretajai-bibliotekai-10dzimsanas-diena" target="_blank">PROGRAMMU</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Piedzīvojumi bibliotēkā noslēgsies ar Andra Kiviča koncertu plkst.16.00</strong>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/andris_kivics.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43087&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43087&type=1Svētku dienā: Meistarklase ar "Domino efektu"<p>&nbsp;</p> <p>Aicinām svinēt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzim&scaron;anas dienu&nbsp;kopā!</p> <p>&nbsp;</p> <p>20.novembrī, sākot&nbsp;no pl.12.00, sagaidīsim viesus ar daudzveidīgu pasākumu&nbsp;<a href="http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/valmieras-integretajai-bibliotekai-10dzimsanas-diena" target="_blank">PROGRAMMU</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pl. 13.00-15.30 aicinām svētku dienas apmeklētājus dalīties ar mums savā rado&scaron;ajā iedvesmā, piedaloties mākslinieces Birutas Jansones meistarklasē ar "Domino efektu".</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/domino_efekts.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43089&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43089&type=1Bibliotēkas 10.dzimšanas dienas svinības Bērnu apkalpošanas nodaļā<p>&nbsp;</p> <p><strong>Aicinām svinēt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzim&scaron;anas dienu&nbsp;kopā!</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>20.novembrī, sākot&nbsp;no pl.12.00, sagaidīsim viesus ar daudzveidīgu pasākumu&nbsp;<a href="http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/valmieras-integretajai-bibliotekai-10dzimsanas-diena" target="_blank">PROGRAMMU</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svētku dienu sagaidīsim arī Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/svetku_diena.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43056&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43056&type=1Tikšanās ar latviešu izcelsmes amerikāņu rakstnieci Ritu Laimu Bērziņu<p>&nbsp;</p> <p><strong>Tre&scaron;dien, 15.novembrī pl.17.30 Valmieras integrētajā bibliotēkā tik&scaron;anās ar latvie&scaron;u izcelsmes amerikāņu rakstnieci Ritu Laimu Bērziņu.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Visi interesenti laipni aicināti, ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Īsa biogrāfija: Rita Laima Bērziņa piedzima ASV, mākslinieka Ilmāra Rumpētera un dzejnieces Baibas Bičoles ģimenē, uzauga latvie&scaron;u trimdas kultūras darbinieku sabiedrībā un studēja mākslu Parsons School of Design Ņujorkā. No 1982. līdz 1999. gadam Laima dzīvoja Latvijā, kur piedzīvoja padomju okupāciju, latvie&scaron;u tautas Atmodas laiku un ilgi gaidīto neatkarību 1991.gadā. Laima ir rakstniece, māksliniece un ilustratore. Viņai ir četri bērni un divi mazbērni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/rita_laima_2.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43054&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43054&type=1Aicinām uz stāstu vakaru "Tipogrāfijas stāsti"<p>&nbsp;</p> <p><strong>Otrdien, 14.novembrī pl.17.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā omulīgā gaisotnē ieklausīsimies "Tipogrāfijas stāstos".</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Gaidīsim visus interesentus. Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/tipografijas_stasti.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41898&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41898&type=1Ceturtdien, 10.augustā organizējam grāmatu apmaiņu Hanzas namiņā!<p>Kādi Tev plāni ceturtdienas pusdienlaikam?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ņem&nbsp;līdzi interesantas grāmatas, nāc uz Hanzas namiņu pie Valmieras muzeja un iemaini tās&nbsp;pret citu atnestajām grāmatām!</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Valmieras bibliotēkas aktīvisti- Unda Barisa un Ričards &Scaron;tibe - 10. augustā no plkst. 10.00-14.00 visus&nbsp;sagaidīs, konsultēs un palīdzēs izvēlēties jaunu, aizraujo&scaron;u grāmatu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ienāc un&nbsp;uzzini, kā tas viss notiek!</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/copy_of_event_poster_template.jpg" alt="" width="500" height="750" /></p>Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41279&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41279&type=1Žurnālista un rakstnieka Otto Ozola lasījums "Latvijas karaļa runa. Iepriekš nekur nepublicēta stāsta lasījums. Vislatvijas pirmizrāde īpaši Valmierai".<p><strong>&ldquo;Maija sarunas&rdquo; Valmieras integrētajā bibliotēkā ceturtdien, 18. maijā plkst. 18.00</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Valmieras bibliotēka uz "Maija sarunām" &scaron;ogad ielūgusi latvie&scaron;u žurnālistu un rakstnieku Otto Ozolu.&nbsp;<strong>Lasījums "Latvijas karaļa runa. Iepriek&scaron; nekur nepublicēta stāsta lasījums. Vislatvijas pirmizrāde īpa&scaron;i Valmierai".</strong>&nbsp;Stundas garā lasījuma saturs veidots kā Otto Ozola rakstīto grāmatu un daudzo rakstu esence.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izaicino&scaron;i provokatīvais nosaukums ir rosino&scaron;s iesākums lasījumā skartajiem jautājumiem: kas ir Latvijas pamata problēmas un kādi varētu būt risinājumi? O. Ozols liek akcentu uz problēmu izklāstu, bet risinājumu visbiežāk atstāj pa&scaron;u lasītāju ziņā. Tas gan nenozīmē, ka autoram pa&scaron;am nav ideju. Tad &scaron;ajā veselīgi ironiskajā lasījumā tās tiks iezīmētas un&nbsp;<em>liktas priek&scaron;ā</em>&nbsp;auditorijai. Otto Ozols daudz par to rakstījis iepriek&scaron;, balstoties uz&nbsp;akadēmiski pamatotiem avotiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vairāk par Otto Ozolu:</strong></p> <p>Otto Ozols (īstajā vārdā Mārtiņ&scaron; Barkovskis) ir cilvēks ar aktīvu viedokli par dažādām tēmām sociālajos tīklos, vadījis TV raidījumu &ldquo;100. panta preses klubs&rdquo;, Ozols strādājis LTV literatūras un mākslas raidījumu redakcijā par režisora asistentu. Viņ&scaron; bijis arī pirmās neatkarīgās televīzijas NTV5 Ziņu dienesta izveidotājs, tur darbojies kopā arī ar TV diktori Ilvu Liepiņu. Pla&scaron;u atpazīstamību iemantojis ar savu pirmo grāmatu &ldquo;Latvie&scaron;i ir visur&rdquo; ( 2010).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Par &scaron;obrīd jaunāko, tre&scaron;o grāmatu &ldquo;Neērtās patiesības : vēstules XXI gs. latvietim&rdquo;, kultursocioloģe Dr. Sc.&nbsp;<em><span><span>Dagmāra Beitnere- Le Galla teikusi: &ldquo;Rakstnieks precīzi jūt, ka sabiedrība aug un attīstās apzinoties un integrējot vienmēr mainīgo izpratni pa&scaron;ai par sevi. Otto Ozols, nobriedu&scaron;ā modernisma rakstnieks, kur&scaron; saprot tekstu iespaidu. Viņa darbos jūtams virsuzdevums, viņa teksti ir atgādinājumi- no pagātnes pieredzes paņemt labāko un turpināt sevi pilnveidot. Iedvesmojo&scaron;i pārdomu teksti&hellip;&rdquo;</span></span></em></p> <p><em><span><span><br /></span></span></em></p> <p><span><strong><span><span>Bibliogrāfija</span></span></strong></span></p> <p><span><strong><span><span><br /></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span><span><span>Latvie&scaron;i ir visur (2010)</span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong>Ozols, Otto.</strong>&nbsp;Latvie&scaron;i ir visur : pirmais latvie&scaron;u globālais trilleris! : [romāns] / Otto Ozols ; red. Guntis Berelis ; Māra Jonova vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2010 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 350, [1] lpp. ; 23 cm. - (Grāmatas pie kurām atgriezties). - O. Ozola romānā attēlots laikposms Latvijas vēsturē no pagāju&scaron;ā gadsimta 90 gadiem līdz &scaron;odienai. Galvenais varonis, strādājot par starptautisko kurjeru, &scaron;ķērso daudzu valstu robežas, satiekas ar interesantiem cilvēkiem un piedzīvo daudz ko tādu, kas liek ieraudzīt latvie&scaron;us negaidītā gaismā un pārvērtēt viņu lomu vēsturē, politikā un kopējā pasaules ainā.</span></p> <p><span><br /></span></p> <ul> <li><span><span><span><span>THEODORUS. Deja ar ziloņzivi (2014)</span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong>Ozols, Otto.</strong>&nbsp;Theodorus : deja ar ziloņzivi / Otto Ozols ; redaktore Antra Lezdiņa ; Māra Jonova vāka dizains. - Rīga : Apgāds Atēna, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 247, [1] lpp. - (Atēna - grāmatas, pie kurām atgriezties). - Vairāk kaislību, skarbāka valoda, vērienīgas sadursmes un neprātīgas dēkas. &Scaron;oreiz stāstā iesaistās arī apburo&scaron;i portugāļi, apņēmīgi vācie&scaron;i, aukstasinīgi somi, drosmīgi igauņi un, protams, skaista latviete. Viens gan ir palicis nemainīgs - autors joprojām mīl Latviju un mūziku. Grāmatas noslēgumā cieņas apliecinājums tautai, kura &scaron;obrīd uzdrīkstas sapņot, kā reiz sapņoja latvie&scaron;i. - Latvijas dižpārdokļa "Latvie&scaron;i ir visur" autora Otto Ozola otrā grāmata</span></p> <p><span><br /></span></p> <ul> <li><span><span><span><span>Neērtās patiesības (2015)</span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong>Ozols, Otto.</strong>&nbsp;Neērtās patiesības : vēstules XXI gs. latvietim / Otto Ozols ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; sastādītāja un redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, &copy;2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 287 lpp. ; 21 cm. - Rakstnieks savos rakstos ir neatkarīgas, personīgas, skarbas patiesības paudējs. Grāmatā apkopoti raksti, kas neļaus naktī mierīgi gulēt un pēc kuru izlasī&scaron;anas ilgi nenāks miegs.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><strong>Informāciju sagatavoja :&nbsp;</strong>Anita Apine Valmieras bibliotēka</p> <p>11.05.2017.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/otto_ozols.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Mon, 15 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40735&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40735&type=1Lekcija: mākslas zinātnieks Aivars Leitis par latviešu mākslinieku Teodoru Ūderu<p>Aicinām uz lekciju-sarunu:</p> <p><strong>mākslinieks Aivars Leitis par latvie&scaron;u mākslinieku Teodoru Ūderu -&nbsp;</strong></p> <p><strong>savrupā ceļa gājēju.</strong></p> <p><strong>6.aprīlī pl.17.30 Valmieras integrētajā bibliotēkā.</strong></p> <p>Ieeja brīva.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.biblioteka.valmiera.lv/sites/default/files/media/images/biblioteka/teodorsuders.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40406&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40406&type=1ROZES DIENA Valmierā: par cilvēkiem un ideāliem<p><strong>18.martā pl.12.00&nbsp;</strong>EDIC sadarbībā ar Valmieras Zonta klubu&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">aicina uz&nbsp;</span><strong style="font-size: 13.6px;">Rozes dienas sarīkojumu</strong><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4.</span></p> <p>Dalību pieteikt līdz 14.martam pa tālr.: 642 50838. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>http://ej.uz/Rozes_diena_Valmiera</p>Fri, 10 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40408&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40408&type=1Dr.art. Aijas Freimanes lekcija “Dizaina pēdas"<p>Valmieras integrētajā bibliotēkā</p> <p><strong>14.martā pl.17:30</strong></p> <p>Ciklā "Laikmetīgā māksla"</p> <p><strong>Dr.art. Aijas Freimanes lekcija &ldquo;Dizaina pēdas. Notikumu un dizaina mijiedarbība laika līnijā&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Vairāk informācijas:&nbsp;<span>&nbsp;</span><a rel="nofollow noopener" href="http://ej.uz/dizaina_pedas" target="_blank">http://ej.uz/dizaina_pedas</a></p>Fri, 10 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39911&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/valmieras-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39911&type=1Pasākums ciklā "Sildāmies stāstos": NO DZIMTAS SAKNĒM<p><img src="../../../files/3c466f90-daa4-4f0b-b78f-c0a3c28b2448/article/39911/image/Dzimtas_saknes.jpg" alt="" width="375" height="530" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Valmieras integrētā bibliotēka &scaron;ogad uzsākusi jaunu stāstī&scaron;anas pasākumu ciklu &ldquo;Sildāmies stāstos&rdquo;. Katrs ir aicināts klausīties un dalīties stāstos par notikumiem, cilvēkiem un dzīves pieredzi. Kopā ar Agitu Lapsu reizi mēnesī pulcēsimies pie tējas un stāstīsim par kādu iepriek&scaron; norunātu tematu, un savstarpējā labvēlībā mums būs iespēja kopīgi radīt sirsnīgu notikumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas. Tiekamies stāstos bibliotēkā!</p>Wed, 01 Feb 2017 00:00:00 +0200