Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Laucesas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Laucesas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Laucesas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38358&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38358&type=1laucesasskolas bibliotēkaLīdz ar mācību sākumu Laucesas pagasta bibliotēkā viesojas mazie lasītāji – Laucesas pamatskolas 1.-4. klašu skolēni.<p><span style="font-size: 13.6px;">15. septembrī Laucesas pamatskolas &nbsp;1.&ndash;4. kla&scaron;u skolēni bija mēroju&scaron;i ceļu uz Laucesi (apm.4 km), lai iepazītos ar Lauceas pagasta bibliotēku&nbsp; un ielūkotos daudzveidīgajā grāmatu pasaulē. Bibliotēkas vadītāja iepazīna bērnus ar bibliotēkas telpām &ndash; abonementu, lasītāju zāli, datorklasi.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></p> <p>Bērni tika iepazīstināti kā meklēt grāmatas, izmantojot alfabētisko katalogu, kāda &lsquo;pase&rsquo; ir katrai grāmatai, kā izskatās lasītāja formulārs. Lasītaju zālē katrs varēja apskatīt un novērtēt bibliotēkā eso&scaron;o lielāko un smagāko grāmatu &ndash; &bdquo;viena diena Latvijā&rdquo; un pa&scaron;u mazāko grāmatu M.Manakovas &bdquo;Kur&scaron; kā mazgājas&rdquo;; zēni paspēja uzspēles dambreti un &scaron;ahu, bet meitenes savu kārt izrādīja interesi par novadpētniecības sturī&scaron;a eksponātiem&nbsp; - pirmajiem koka glūdekļiem, ogles glūdekļiem u.c. priek&scaron;metiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lasītāju zālē katrs skolēns saņēma bukleti &ndash; <em>Ielūgums uz bibliotēku</em>.</p> <p>Bibliotēkā skolēni apskatīja izstādi &bdquo;Laucesas pagasta garīgais mantojums&rdquo; un &nbsp;dzejas dienu ietvaros grāmatu izstādi &bdquo;Dzejas pavedino&scaron;ās rindas&rdquo;.</p> <p>Skolēni ar gandarījumu minēja mīklas par pasaku varoņiem un katrs dabūja grāmatzīmi &ndash; mazo pūcīti. Ekskursijas noslēguma bērni ar lielu gandarījumu noskatījas multfilmas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Liels paldies skolotājai Tatjanai Mihailovai un skolas administrācijai par sadarbību.</p>Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38298&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38298&type=1laucesas bibliotēkaSadraudzības poētiskā tikšanās "Dzejas pavedinošas rindas"<p>11. septembrī Laucesas pagasta bibliotēkā notika pasākums Dzejas dienas ietvaros "Dzejas pavedino&scaron;as rindas". Pasākumā piedalījās viesi no Baltkrievu kultūras centra: talantīgs dzejnieks un aktīvs sabiedrisks darbinieks Staņislavs Volodjko, soliste no kolektīva "Praleski" Jūlija Hmeļņicka un Vera Suhareva, un pa&scaron;u mājas kolektīvs - vokālais ansamblis "Prieks".&nbsp;</p>Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37059&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37059&type=1Uz Birznieku pamatskolas pirmsskolas grupu devās Grāmatu feja<p>27. aprīlī Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja viesojās Birznieku pamatskolas pirmsskolas grupā, piedāvājot interesantu pasākumu. Pirmo reizi uz pirmsskolas grupu devās Grāmatu feja ar savām grāmatām un jautro zaķīti. Pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot interesi par grāmatām.&nbsp; Grāmatu feja pastāstīja visiem par daudzveidīgām bibliotēkā eso&scaron;ām grāmatām un varoņiem, par to, ka grāmatas palīdz izzināt visu pasaulē, tās var ne tikai lasīt, bet arī klausīties.</p> <p>Pēc tam bērniņi tika aicināti rado&scaron;i padarboties &ndash; salīmēt pa&scaron;i savu jautro zaķīti, bet pa&scaron;i mazākie ar pirkstu krāsām izkrāsoja jautrus dzīvnieciņus. Pēc rado&scaron;ā darbiņa mazuļi apskatīja visas atnestās grāmatas un izvēlējās grāmatas lasī&scaron;anai.&nbsp; Bērni labprāt arī noklausījās pasakas &ldquo;Zaķītis-dro&scaron;sirdis&rdquo; un &ldquo;Gudriniece un sliņķe&rdquo;.</p> <p>Pasākuma noslēgumā bērni un skolotāja saņēma personīgus uzaicinājumus uz bibliotēku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Bibliotēkas vadītāja Viktorija Kvetkovska</em></p>Fri, 29 Apr 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37065&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37065&type=1Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2015 noslēgumpasākums<p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;ajā 2015.-2016. mācību gadā Birznieku pamatskolas skolēni kopā ar Laucesas pagasta bibliotēku iesaistīju&scaron;ies Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmā &ldquo;Bērnu žūrija 2015.&rdquo; Katrai vecuma grupai LNB piedāvāja lasīt un vērtēt 6 at&scaron;ķirīgas žanru grāmatas.</p> <p>Bibliotekāre Viktorija Kvetkovska jau rudenī sagādāja lasāmās grāmatas un kopā ar kla&scaron;u audzinātājiem un latvie&scaron;u valodas skolotājiem rosināja skolēnus lasīt žūrijai izvirzītās grāmatas. Visaktīvāk ,,Bērnu žūrijā&rdquo; iesaistījās 1.-4. kla&scaron;u skolēni. Janvāra beigās visi žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtē&scaron;anas anketas un sarindoja grāmatas, pie&scaron;ķirot tām godalgotās 1.-3. vietas, atpazina grāmatu varoņus un norādīja kāpēc tie&scaron;i kāda no grāmatām kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu.</p> <p>26. janvārī Jāna Raiņa muzejā Berkeneļos (2015. gads ir Aspazijas un Raiņa jubilejas gads) uz Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu pulcējās 20 čaklākie lasītāji un viņu kla&scaron;u audzinātāji. Pasākumā laikā skolēni iepazinās ar ekspozīciju par Pliek&scaron;ānu dzimtu un dzejnieka J.Raiņa bērnības gadiem, lasīja dzejoļus.</p> <p>Katrs Bērnu žūrijas dalībnieks saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavoto pateicības un atstārotājus par aktīvu līdzdarbo&scaron;anos ,,Bērnu žūrijā&rdquo; un balvas no Laucesas pagasta bibliotēkas. Pasākuma dalībnieki izteica pateicību Viktorijai Kvetkovskai par brīni&scaron;ķīgu iespēju piedalīties skolēniem &scaron;ajā aktivitātē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ziņas sagatavoja Tatjana Mihailova</p>Fri, 29 Apr 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37068&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37068&type=1Adventes vainagu veidošanas radošā darbnīca<p>22. novembrī &nbsp;Laucesas pagasta bibliotēkā notika Adventes un Ziemassvētku vainagu darbnīca floristes Anitas Jurkevičas vadībā. Tika izgatavoti 10 Adventes vainagi, kuras visas &scaron;īs nedēļas garumā var apskatīt centra telpās.</p> <p>Divas stundas aktīvi strādājot ar dažendažādiem materiāliem tika radīti patie&scaron;ām skaisti darbiņi. Vainagi tika veidoti uz salmu pamatnes, pieliekot klāt dažādus dekorus gan dabīgus, gan mākslīgus.</p> <p>Mīļ&scaron; paldies meistarei Anitai Jūrkevičai par mācību un iedvesmu darbā.</p> <p>Ikviens var nākt aplūkot vainagu izstādi un smelties jaukas idejas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ziņas sagatavoja:</p> <p>Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja Viktorija Kvetkovska</p>Fri, 29 Apr 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16520&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16520&type=1Bērnu/jauniešu žūrija 2011 noslēgumpasākums<p><em>20. janvārī Laucesas pagasta bibliotēkā noslēdzās lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programma &bdquo;Bērnu/Jaunie&scaron;u žūrija 2011&rdquo;, kas notika </em></p> <p><em>Birznieku pamatskolas telpās</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Laucesas pagasta bibliotēkā &nbsp;ir noslēdzies pasākums &bdquo;Bērnu/Jaunie&scaron;u žūrija 2011&rdquo;.</p> <p>&Scaron;ogad mums bija 22 čakli eksperti, kuri izlasīja grāmatas savā klā&scaron;u grupā un beigās par visām izlasītajām grāmatām aizpildīja anketu, tādejādi novērtējot labāko grāmatu un tās autoru.</p> <p>Tā kā bērni visu lasī&scaron;anas periodu ir čakli strādāju&scaron;i, 20. janvārī Birznieku pamatskolā &nbsp;visi &bdquo;Bērnu/Jaunie&scaron;u žūrijas 2011&rdquo; eksperti un citi interesenti piedalījās noslēguma pasākumā. Kā arī, pēc labi padarīta darba pienākas, bērni saņēma saldas dāvanas un pateicības, kopīgi atminējām lielu pasakas krustvārdu mīklu, pārbaudījam izlasīto gramatu saturu un ineresantus faktus un , protams arī, uzzinājam, kam ir vislielakais uzpūstais burbulis.</p> <p>Nobeigumā bērni ar prieku piekrita piedalīties &bdquo;Bērnu/Jaunie&scaron;u žūrijā&rdquo; arī &scaron;ogad.</p>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6509&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6509&type=1LaucesaLaucesas pagasta bibliotēkai - 40<p>26. septembrī plkst. 14.00 notiks svinīgs pasākums par godu pagasta bibliotēkas 40. gada jubilejai un sabiedriskā centra "Laucesa" gada jubilejai.</p>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6342&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/laucesas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6342&type=1LaucesaDzejas diena<p><em>Aicinām apmeklēt pasākumu!</em></p> <p><em></em>12 . septembrī plkst. 15.00 notks Dzejas dienai veltīts pasākums! Poētisko noskaņu nodro&scaron;inās pieaicinātie viesi no Daugavpils Anatolijs Gallers un Lubova Nikiforova!!</p>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0300