Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Liepnas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Liepnas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Liepnas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47566&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47566&type=2Baiba BriceSkaņu pasakas un ritma rotaļas: Rokasgrāmata<p><span> Kā kopīgi ar bērnu darināt vienkār&scaron;us skaņu rīkus un muzicēt?</span><br /><span>Kā rotaļnodarbības un mācību stundas padarīt bērniem interesantākas un aizraujo&scaron;ākas?</span><br /><br /><span>Baibas Brices jaunajā grāmatā Skaņu pasakas un ritma rotaļas apkopotas bērnu iemīļotākās skaņu pasakas, skano&scaron;ie dzejoļi, kanoni un rotaļas. Īpa&scaron;a vieta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālajā darbībā ir ritma izjūtas attīstī&scaron;anai, tādēļ krājumā piedāvāti arī bērniem saisto&scaron;i ritma vingrinājumi un dažādu tautu bērnu skaitāmpanti.</span><br /><span>Ritma vingrinājumi palīdz attīstīt un pilnveidot artikulāciju un dikciju, trenē bērnu atmiņu un bagātina vārdu krājumu.</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47565&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47565&type=2Ideju banka 2: Spēles un rotaļas aizraujošam mācību procesam sākumskolā<p><span> Grāmata paredzēta kā palīgs jaunajiem un atbalsts jau pieredzēju&scaron;iem skolotājiem.</span><br /><br /><span>Tajā ietvertās spēles un rotaļas</span><br /><br /><span>rosinās skolēnus rado&scaron;ai darbībai;</span><br /><span>attīstīs skolēnu domā&scaron;anu un iztēli;</span><br /><span>nostiprinās atmiņas un uzmanības noturīgumu;</span><br /><span>izraisīs bērnos pozitīvas emocijas;</span><br /><span>radīs bērnos mācī&scaron;anās prieku;</span><br /><span>cels katra bērna pa&scaron;apziņu.</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47558&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47558&type=2Rūta KolužaMazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata<p>"Mazā latvie&scaron;u valodas pareizrakstības rokasgrāmata" ir iznākusi atjaunotā izdevumā (iepriek&scaron; "Palīdzi, māsiņ!").</p> <p>&Scaron;ī rokasgrāmata domāta pa&scaron;mācībai &ndash; galvenokārt pareizrakstības praktisko iemaņu pilnveido&scaron;anai. Ortogrāfijas un interpunkcijas nodaļā aplūkotas nozīmīgākās pareizrakstības likumības, piedāvāti praktiski padomi un pārbaudes diktāti, kuros akcentētas apgūstamās likumības. Pēdējā nodaļā aplūkotas raksturīgākās kļūdas vārdu, vārdu grupu izvēlē un lietojumā teikumā.</p> <p>&Scaron;ī rokasgrāmata palīdzēs nostiprināt, padziļināt un pārbaudīt savas latvie&scaron;u valodas zinā&scaron;anas, īpa&scaron;i noderēs skolēniem, gatavojoties eksāmeniem.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="holder"> <h1><span>IESAKI DRAUGIEM</span></h1> </div>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47555&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47555&type=2Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija<p><span>Hrestomātijā apkopoti 28 latvie&scaron;u dzejnieku (Eduarda Aivara, Amandas Aizpurietes, Andra Akmentiņa, Annas Auziņas, Ingmāras Balodes, Ulda Bērziņa, Leona Brieža, Ronalda Brieža, Pētera Draguna, Gaiķu Māra, Ingas Gailes, Ingunas Jansones, Liānas Langas, Andras Manfeldes, Andra Ogriņa, Arta Ostupa, Marta Pujāta, Annas Rancānes, Edvīna Raupa, Katrīnas Rudzītes, Ievas Rupenheites, Māra Salēja, Dainas Sirmās, Rutas &Scaron;telmaheres, Kārļa Vērdiņa, Arvja Vigula, Ineses Zanderes, Alises Zariņas) dzejoļi, kas publicēti 21. gadsimtā. Tie piedāvā skolēniem papla&scaron;ināt priek&scaron;statu par 21. gs. latvie&scaron;u literatūru. Hrestomātijā sniegtas īsas ziņas par dzejniekiem.</span><br /><br /><span>Krājums noderēs vidusskolēniem, arī studentiem, apgūstot mūsdienu dzeju, patstāvīgi rakstot pētnieciskus darbus par mūsdienu dzejas mākslinieciskajām īpatnībām, tematiku. Krājuma dzejoļi izmantojami arī kā papildteksti, aplūkojot dažādas tēmas vidusskolas literatūras kursā.</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47553&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47553&type=2Mūsdienu latviešu īsprozas hrestomātija<p>Krājumā apkopoti 13 mūsdienu rakstnieku (Ingas Ābeles, Paula Bankovska, Māra Bērziņa, Jāņa Einfelda, Noras Ikstenas, Aivara Kļavja, Toma Kreicberga, Laimas Muktupāvelas, Gundegas Rep&scaron;es, Daces Ruk&scaron;ānes, Dainas Tabūnas, Kristīnes Želves) īsprozas darbi, kas publicēti 21. gadsimtā.</p> <p>Krājums piedāvā skolēniem, arī studentiem un citiem prozas interesentiem iepazīt mūsdienu latvie&scaron;u īsprozu un veidot savu priek&scaron;statu par to, patstāvīgi interpretējot tekstus, rakstot pētnieciskus darbus par mūsdienu īsprozas mākslinieciskajām īpatnībām, tematiku.</p> <p>Krājuma stāsti izmantojami arī kā papildteksti, aplūkojot dažādas tēmas vidusskolas literatūras kursā. Kā apgalvo G. Berelis: "Mūsdienu īsprozas kanonu nav iespējams izveidot. Nav nedz precīzi definējamu orientieru, nedz īsprozas &ldquo;maģistrālā sižeta&rdquo;, nedz &ldquo;plauktiņu&rdquo;, kuros izkārtot autorus viegli un ērti pārredzamā sistēmā. Ir &ndash; autori, kuri raksta tik at&scaron;ķirīgi, ka lāgiem viņu stāstu poētikas pat nesaskaras, it kā viņus būtu radīju&scaron;as pilnīgi at&scaron;ķirīgas pieredzes un kultūras."</p> <p>Hrestomātijā sniegtas īsas ziņas par rakstniekiem.</p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47552&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47552&type=2Inese PrisjolkovaKā iemīlēt sevi<p><span>Grāmata "Kā iemīlēt sevi" ir kā jauns sākums dzīvei, kā pagrieziena punkts pretim veiksmei un laimei.</span><br /><span>Ja mēs esam mīlestības pilnas &ndash; visa pasaule ir gai&scaron;a.</span><br /><span>Ja mēs esam laimīgas &ndash; mums viss patīk.</span><br /><span>Ja mūsos ir daudz mīļuma &ndash; ģimene ir laimīga.</span><br /><span>Ja mīlam sevi, tad pasaule kā spoguļattēls sniedz mums mīlestību, cieņu, labestību.</span><br /><span>Mīlestība dod mums spēku un enerģiju, veselību un laimi.</span><br /><span>Ja katrs cilvēks sevi mīlētu, mēs dzīvotu laimīgā pasaulē. Cilvēkiem lielākais trūkums nav nauda vai materiālais nodro&scaron;inājums. Mūsdienās pietrūkst mīlestības. Kur rast mīlestību? Sevī. Ja izdarām izmaiņas attieksmē pret sevi un iemīlam sevi &ndash; dzīve mainās.</span><br /><span>&Scaron;oreiz mēs veltīsim 100 dienas sev. Sāksim dzīvot apzinātāk. Pievērsīsim uzmanību sievi&scaron;ķībai, ķermenim, pa&scaron;sajūtai, veselībai, attieksmei pret notieko&scaron;o, raksturam un attiecībām. Mēs jomu pa jomai caurskatīsim savu dzīvi un piepildīsim to ar mīļumu.</span><br /><span>Grāmatā iekļauti patiesi stāsti un pieredze, kā, iemīlot sevi, iespējams izmainīt savu dzīvi.</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47550&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47550&type=2Dace RukšāneLatviskais laimes kods<p><span>Cik bieži tu esi sev vaicājis, kas ir laime? Kā to iegūt? Vai laimes sajūtu sniedz absolūts miers un harmonija vai, gluži otrādi, traki, gaisā parauti piedzīvojumi? Tuvojoties Latvijas simtgadei, autore ir domājusi, kur mēs, latvie&scaron;i smeļamies laimi, jo īpa&scaron;i tāpēc, ka kop&scaron; 2012. gada Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) veido pasaules laimes indeksu un sarindo tajā valstis pēc datiem, kas iegūti, aptaujās vērtējot aprūpi, brīvību, dāsnumu, godīgumu, veselību, ienākumus, uzticību, labu pārvaldi, iespēju paļauties grūtībās un citus kritērijus. 2017. gadā Latvija ieņēma 54. vietu 155 valstu konkurencē, un tas ir par 14 vietām augstāk nekā 2016. gadā. Izrādās - mēs kļūstam arvien laimīgāki!&nbsp;</span><br /><br /><span>Latvijā ir daudz lietu, notikumu un apstākļu, kas tās iedzīvotājus var darīt laimīgus. Grāmatas autore ir izvēlējusies un aprakstījusi se&scaron;desmit dažādus dzīves mirkļus, kas raksturo latvieti un veicina prieku, aktivitāti un galu galā laimi. Grāmata ikvienam atgādina, ka ikdienu veido daudzas lielākas un mazākas laimes. Tikai tās jāpamana!</span><br /><br /><span>Lai būtu vieglāk orientēties, autore se&scaron;desmit dzīves mirkļus ir vienmērīgi sadalījusi pa mēne&scaron;iem &ndash; katrā mēnesī pieci. Lasītāj, ieskaties &scaron;ai grāmatā, ja reizēm &scaron;ķitīs, ka dzīve kļuvusi garlaicīga, un iedvesmojies priekam un laimei.</span><br /><br /><span>Dace Ruk&scaron;āne raksta: "Savās fantāzijās redzu, kā pēc simts gadiem &scaron;o &ldquo;Laimes kodu&rdquo; bibliotēkā paņem rokās mūsu mazmazmazbērni un, iepletu&scaron;i acis, brīnās &ndash; kas gan mūsu senčus darīja laimīgus tad, kad Latvijai bija tikai simts gadi? Kas no &scaron;ī saraksta būs saglabājies, kas aizgājis pa vēstures aizaugu&scaron;o taku? Vai cilvēki joprojām parkos spēlēs &scaron;ahu? Vai lies sveces un darinās tautastērpus? Vai Dziesmu svētkos dziedāsim mēs pa&scaron;i vai arī to darīs roboti?"</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45141&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45141&type=2Pēteris VollēbensKoku slepenā dzīve<p>Vai zinājāt, ka dižskābarži ir huligāni, bet vītoli &ndash; individuālisti?</p> <p>Mežā notiek pārsteidzo&scaron;as lietas &ndash; kokiem piemīt jūtas, atmiņa un pat raksturs! Koki savā starpā sazinās, draudzējas, rūpējas par atvasēm un terorizē konkurējo&scaron;ās sugas kaimiņus. Koku saknes veido internetam līdzīgu sakaru tīklu! Mežzinis Pēteris Vollēbens lasītājiem atklāj citādo dabu, pamatojot savas atziņas gan ar jaunākajiem zinātnieku atklājumiem, gan pa&scaron;a vērojumiem.</p> <p>Pēc &scaron;īs grāmatas izlasī&scaron;anas pastaiga mežā &scaron;ķitīs pilnīgi citādāka!</p> <p>Pēteris Vollēbens (Peter Wohlleben, 1964), kop&scaron; bērnības sapņojis, ka reiz sargā&scaron;ot dabu. Studējis mežsaimniecību un ilgus gadus strādājis valsts mežu pārvaldē. Taču, tikai kļuvis par mežzini Eifelā, Vācijā, atskārtis, ka mūsdienu mežkopība mežu nekopj, bet izmanto. Tāpēc savā mežniecībā izstrādājis jaunu &ndash; ekoloģijai un ekonomikai vienlīdz labvēlīgu &ndash; stratēģiju ar mērķi atgriezt dabā nepārveidotas mežu platības. Viņa pārziņā eso&scaron;ajos mežos smago meža tehniku aizstāj zirgi, nenotiek kailcirtes un netiek izmantota ķīmija.</p> <p>Pētera Vollēbena grāmata &ldquo;Koku slepenā dzīve&rdquo; ir guvusi sensacionālus panākumus visā pasaulē, jo viņ&scaron; par kokiem un mežu raksta neparasti aizraujo&scaron;ā un saprotamā veidā. Viņ&scaron; ir pastāvīgs viesis TV un radio, vada seminārus un raksta grāmatas par tēmām, kas saistītas ar mežiem un dabas aizsardzību.<br /><br />No vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča.</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45140&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45140&type=2G. EniņšKoki mājas nepamet<p>Guntis Eniņ&scaron; &scaron;ajā grāmatā ir apkopojis ne tikai Latvijas dižos un svētos kokus, kas gadu gaitā kļuvu&scaron;i tikai varenāki. Autors ir vērsis savu skatu arvien pla&scaron;āk un dziļāk &ndash; līdz koku &ldquo;sakņu saknēm&rdquo;, cilvēkiem, kas nākotnē varenos kokus reiz ir ielaidu&scaron;i savu māju pagalmā, kas kopu&scaron;i kokus, uzlūkoju&scaron;i, kā tie kļūst arvien augstāki un viedāki, vai biju&scaron;i spiesti tos pamest līdz ar dzimtajām mājām.</p> <p>Nu arī tie slaveno vai mazāk zināmo, bet Latvijai nozīmīgo dzimtu pārstāvji, kas bija prom, atgriezu&scaron;ies pie dzimtajiem kokiem, kādreiz biju&scaron;ajām mājām. &Scaron;ī grāmata ir apliecinājums dabas un cilvēka mūžīgajai saiknei.</p> <p>Sabiedriskā darbiniece Lidija Doroņina-Lasmane grāmatu raksturo: &rdquo; Guntis Eniņ&scaron; kopā savijis veco ozolu, māju un dzimtu likteņus, kas ap tiem dzīvoju&scaron;i. Pretēji cilvēkiem &ndash; koki savas mājas nepamet. Arī pats autors ieaudzis ar stiprām saknēm savā zemē. Reiz kāds uzteikdams taujāja par Gunta grāmatu labo valodu. Autors atbildēja: &ldquo;Es nelietoju sve&scaron;vārdus.&rdquo; Vai tāpēc viņa grāmatās ir tik skaisti mūsu koki, akmeņi, ūdeņi, klintis, alas? Tā ir mīlestības, dzimtenes mīlestības valoda, kurā savās grāmatās mūs uzrunā Guntis Eniņ&scaron;.&rdquo;</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45139&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45139&type=2A.PancsSarunas par mīlestību<p>Arkādijs Pancs &ndash; psihoanalītiķis, psihoterapeits un psihiatrs, Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs ar ilgu darba pieredzi. Daudz laika Arkādijs Pancs veltījis psihoanalīzes ideju tuvinā&scaron;anai mūsu ikdienas dzīvei. Viņa raksti, intervijas un komentāri publicēti žurnālos Lilit, Una, Santa, Ieva, Klubs, Annas Psiholoģija, kā arī apkopoti grāmatā &ldquo;Sarunas par laimi&rdquo;, kas guvusi lielu lasītāju atzinību.</p> <p>Gaļina Panca-Zaiceva ir ieguvusi ārsta izglītību, taču viņas aicinājums ir žurnālistika. Gaļina Panca ir žurnāla Lilit psiholoģijas nodaļas redaktore, sadarbojusies arī ar žurnālu Люблю un vadījusi tā veselības un psiholoģijas sadaļu; grāmatas &ldquo;Balss klusumā&rdquo; līdzautore; kop&scaron; 2014. gada vada konsultāciju centru &ldquo;Arkādija&rdquo;, kurā turpina popularizēt sava vīra Arkādija Panca idejas.</p> <p>&Scaron;ī grāmata tapusi no sarunām un rakstiem, kuros Arkādijs Pancs dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas sakrāju&scaron;ās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. &Scaron;os rakstus autors bieži vien diktēja savai dzīvesbiedrei un pēc tam tos kopā apsprieda. Grāmatā apkopotas viņa idejas, kā arī Gaļinas Pancas-Zaicevas vērojumi un pārdomas.</p> <p>&ldquo;Mīlestība nav dzīves jēga. Un nav arī tās mērķis. Tā ir laimes priek&scaron;noteikums. Bez mīlestības var dzīvot. Tikai nav vērts. Un man &scaron;ķiet, ka nav cilvēka, kur&scaron; neprastu un negribētu mīlēt.&rdquo;<br />Arkādijs Pancs</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45138&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45138&type=2N.IkstenaVilipsons. Nora Ikstena. Ārprātija piedzīvojumi<p>Iespējamais mākslinieka tap&scaron;anas stāsts, bet varbūt tikai au&scaron;ība&hellip; &ndash; tā īsi varētu nodēvēt Aivara Vilipsōna &ldquo;Ārprātija piedzīvojumus&rdquo;, ko literāri apdarinājusi rakstniece Nora Ikstena un līdz ar Vilipsōna grafikām, zīmējumiem un citiem mākslas darbiem palaidnīgas un aizraujo&scaron;as grāmatas sējumā iekārtojusi māksliniece Katrīna Vasiļevska.<br />"Pēc dzemdību nama Ārprātiju aizveda uz mājām &ndash; Kapseļu un Margrietas ielas stūrī. Pirmajā stāvā, kur tramvajs gāja kādus desmit metrus no loga. Turklāt tas bija vecais tramvajs, tomēr Ārprātija dziļo miegu nekādi netraucēja. Bet svarīgāka par tramvaju bija kūdras brike&scaron;u smarža. Ārprātijs tolaik vēl nezināja tādu vārdu sexy, tak brike&scaron;u smarža viņam jau tad saistījās ar sievietēm. <br />Tiesa, Ārprātija izskats tūlīt pēc piedzim&scaron;anas neliecināja, ka reiz viņam būs panākumi pie sievietēm. Viņ&scaron; piedzima piecus kilogramus un 300 gramus smags, &scaron;ķībām acīm, sarkans un gariem, melniem matiem. Ārprātija māte uzvaro&scaron;i viņu turēja pie slimnīcas loga, bet tētis aiz loga pārbijies raudzījās viņos dziļā nesapratnē, kā gadījies, ka viņam piedzimis Goiko Mitičs."</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45137&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45137&type=2Vilis VītolsPārdomas par Krieviju<p>"Grāmatā atradīsiet aprakstītas pāris epizodes no Krievijas vēstures. Galvenokārt tādas, ko parasti cen&scaron;as aizmirst vai nepieminēt. Tālāk pārdomas par Krievijas &scaron;odienu, uz ko tā spējīga un ko tā nespēj. Pēdējā daļā ir mani minējumi par lielās valsts nākotni. Kar&scaron; starp Krieviju un Rietumiem ir sācies, kaut daudzi nevēlas vienkār&scaron;o patiesību redzēt. Citi to nesaprot. Konfliktu uzsāka Putins, vienalga, vai to sauc par hibrīdkaru, jaunu Auksto karu vai vienkār&scaron;i par iebrukumu Čečenijā, Gruzijā, Ukrainā. Grāmatas noslēgumā iekļautas dažas pārdomas par Rietumu demokrātiju iespējām &scaron;ajā situācijā." (Vilis Vītols)<br /> Guntara Sietiņa vāka dizains.</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42700&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42700&type=2Dž.E.SmitaIespēja iemīlēties no pirmā acu skatiena<p>Kas gan to varētu iedomāties, ka četras minūtes var mainīt visu?</p> <p>&Scaron;ī būs viena no sliktākajām dienām Hedlijas dzīvē... Viņas tēvs Londonā precēsies ar sievieti, kuru Hedlija nekad nav satikusi, un meitene vienkār&scaron;i nokavē lidma&scaron;īnu.<br /> <br />Nekad agrāk Hedlija nav ticējusi liktenim... Bet &scaron;ī izrādās tie&scaron;i tā diena, kad viņa satiek Oliveru &ndash; iestrēgusi Ņujorkas lidostā. Viņ&scaron; ir anglis. Viņ&scaron; ir stilīgs. Un, kā izrādās, viņ&scaron; lidos kopā ar Hedliju<br /> <br />Hedlijas un Olivera stāsts, kas aptver divdesmit četras stundas, liks tev noticēt, ka patiesa mīlestība tevi atradīs tad, kad tu to vismazāk gaidi.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42699&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42699&type=2A.Martēna- LigānaLaimīgie lasa grāmatas un dzer kafiju<p>No franču valodas tulkojusi Ilze Fogele. &ldquo;Jumava&rdquo;, 192 lpp.</p> <p>Franču rakstnieces romāns stāsta par sievieti vārdā Diāna, kura autokatastrofā pēk&scaron;ņi zaudē vīru un mazo meitiņu. Kop&scaron; tā brīža Diānas dzīve apstājas, vienīgi viņas sirds turpina sisties. Stūrgalvīgi. Sāpīgi. Bezjēdzīgi. Nomaldījusies atmiņu līkločos, viņa vairs nespēj rast dzīves jēgu. Varbūt pārcel&scaron;anās uz Īriju un dzīve vientulībā palīdzēs viņai ieraudzīt gaismu tuneļa galā? Diānas piedzīvotais ļauj lasītājam izjust veselu emociju gammu. Kad dzīve dod visu un pēk&scaron;ņi visu arī atņem, viņai nav citas iespējas, kā vien cīnīties tālāk.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42698&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42698&type=2K.VordermaneIlustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un vecākiem<p>Vai jums ir pārāk sarežģīti saprast, ko īsti māca bērniem?<br />Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs ir lielisks palīgs ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem. Kopā darbojoties, pat sarežģīti jēdzieni būs viegli izprotami.</p> <p>Grāmatā iekļauti būtiskākie pamatskolas temati bioloģijā, ķīmijā, fizikā: no atoma uzbūves un dzīvo organismu daudzveidības līdz dabas parādībām un Visuma uzbūvei. Daudzās krāsainās ilustrācijas, diagrammas un skaidrojumi palīdzēs izprast dažādas dabaszinātņu likumsakarības.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42697&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42697&type=2P.KonstānaGubernatora meita<p>Pēc Pirmā pasaules kara jauns katorgas pārraugs &mdash; sakropļots varonis &mdash; ierodas Kajennā (Franču Gviānas galvaspilsētā un ostā), lai uzņemtos savus pienākumus. Viņu pavada slimniekkopēja &mdash; apbrīnojama sieviete, kura to aprūpē, un abu septiņus gadus vecā meita Kretjēna. Vecākiem &scaron;ī vieta nozīmē grēku nožēlu un izpirk&scaron;anu, varbūt arī glābiņu, bet bērnam tā ir ilga nokāp&scaron;ana ellē.<br /> <br /> &ldquo;Alise dēmonu valstībā&rdquo; &mdash; tā dēvē &scaron;o lielisko literāro darbu, kura iespaidīgais poētiskums ir kā bērnības eksorcisms.<br /> <br /> Pola Konstāna ir vairāku romānu autore, viņa par grāmatu &ldquo;Baltais gars&rdquo; 1990. gadā saņēmusi Franču akadēmijas &ldquo;Grand Prix&rdquo;, bet par &ldquo;Uzticība pret uzticību&rdquo; &mdash; Gonkūru prēmiju.<br /> <br /> no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42696&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42696&type=2L.ĶuzāneSaule mūžam mana<div id="anchor" class="content highlighter-context"> <p><strong>Apgādā "Lasītava" iznāk Lūcijas Ķuzānes grāmata par Jāni Jaunsudrabiņu "Saule mūžam mana".</strong></p> <p>&Scaron;ogad latvie&scaron;u literatūras klasiķim Jānim Jaunsudrabiņam aprit 140 gadu, savukārt viņa pētniecei rakstniecei un literatūrzinātniecei Lūcijai Ķuzānei &mdash; 90 gadu jubileja. Apgāds "Lasītava" izdevis Lūcijas Ķuzānes grāmatu par Jāni Jaunsudrabiņu "Saule mūžam mana" &mdash; būtiski papildinātu 1986. gada izdevumu, kura manuskripts tagad restaurēts atbilsto&scaron;i iecerei, bez cenzūras svītrojumiem un labojumiem, papildināts ar jauniem faktiem un fotomateriālu (fotovēsturnieka Pētera Korsaka atlase). Grāmatai pievienots pla&scaron;s skaidrojo&scaron;s personu rādītājs.</p> <p>Lūcijas Ķuzānes grāmata izseko Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi &mdash; bērnību Neretā, dzīvi Rīgā un Pļaviņās, bēgļu gaitas Kaukāzā, atgrie&scaron;anos Latvijā un mūža nogali trimdā Vācijā. Viens no manuskripta papildinājumiem ir pla&scaron;a nodaļa par Mirdzu Ozolu &mdash; skolotāju Iļģuciemā (skolojusi Zigmundu Skujiņu un Raimondu Paulu) un Jaunsudrabiņam ļoti nozīmīgu personu.</p> <p>Literatūrzinātnieks Guntis Berelis par Lūcijas Ķuzānes grāmatas "Saule mūžam mana" pirmo izdevumu rakstījis: "Lūcijas Ķuzānes proza allaž bijusi ar kultūrvēsturisku ievirzi (..); starp citu, grāmata par Jaunsudrabiņu "Saule mūžam mana", manuprāt, ir vienīgais veiksmīgais mēģinājums radīt Jaunsudrabiņa biogrāfiju."</p> <p>Lūcija Ķuzāne (dzimusi 1927. gada 14. aprīlī Mēmeles pagastā) ir skolotāja un rakstniece, Sēlijas novada pētniece, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere, Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāte. Kop&scaron; 1983. gada Latvijas Rakstnieku savienības biedre. Īpa&scaron;i pievērsusies Sēlijas izpētei. Publicējusi 18 grāmatas, galvenokārt prozu par dzimto novadu un tās cilvēku likteņiem. Nozīmīgākās grāmatas par rakstniekiem Jūliju Dievkociņu, Jāni Jaunsudrabiņu, Jāni Veseli un Aleksandru Pelēci. Piedalījusies 13 kopkrājumos, veidojusi dzejas izlases, rediģējusi citu autoru darbus, publicējusi vairāk nekā 500 rakstu dažādos preses izdevumos.</p> <p>Grāmata "Saule mūžam mana" izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Neretas novada domes, Jēkabpils domes un Rīgas domes atbalstu.</p> <p>Grāmatas atvēr&scaron;ana notiks sestdien, 26. augustā Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi" rakstnieka 140 gadu jubilejas svinību laikā. Savukārt ceturtdien, 31. augustā plkst. 18.00 Rīgas Latvie&scaron;u biedrības nama Līgo zālē notiks sarīkojums grāmatas varoņa un autores jubileju zīmē, tajā piedalīsies rakstniece Lūcija Ķuzāne, literatūrzinātniece prof. Janīna Kursīte, literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons, rakstnieks Ēriks Hānbergs, fotovēsturnieks Pēteris Korsaks un citi.</p> </div>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42695&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42695&type=2A.LiepiņšSenā Latvija: Ilustrēta 9.-13.gs.vēsture<p>Kas ir arheoloģija un ar ko nodarbojas arheologi;<br />Kā notiek seno tērpu un ēku rekonstrukcija;<br />Kādas tautas vēlajā dzelzs laikmetā apdzīvoja Latvijas teritoriju;<br />Kādas izskatījās senlatvie&scaron;u pilis, sētas un ēkas;<br />Kādās drānās tērpās senlatvie&scaron;u sievietes, vīrie&scaron;i un bērni;<br />Kādus darbarīkus un ieročus lietoja mūsu senči;<br />Kā Baltijas iedzīvotāji greznoja savus zirgus;<br />Kā senlatvie&scaron;i tirgojās;<br />Ar kādiem amatiem cilvēki nodarbojās senajā Latvijā.<br /><br />To un daudzus citus interesantus faktus uzzināsiet &scaron;ajā skaistajā izdevumā.<br /><br />Agris Liepiņ&scaron; (1959) ir beidzis Mākslas akadēmiju kā grāmatu grafiķis. Visu mūžu zīmējis karikatūras un grāmatu ilustrācijas. No 1993. gada līdz &scaron;odienai - laikraksta "Dienas Bizness" karikatūrists. Aizrau&scaron;anās - Latvijas senvēsture. Lielvārdes senlatvie&scaron;u koka pils autors.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42205&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42205&type=2J.KrūmiņšIļģuciema pašpuikas stāsti<p>Latvie&scaron;u uzņēmējs Jūlijs Krūmiņ&scaron; savos memuāros atklāti stāsta , kā tas ir izaugt pēckara Latvijā, pierādīt savu "es" un izveidot plauksto&scaron;u biznesu.. "&Scaron;ī grāmata ir ļoti atklāta un vaļsirdīga, jo esmu tik vecs, ka man ne no kā vairs nav jākaunas un ne no viena nav jābaidās," skaidroja Krūmiņ&scaron;.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42204&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42204&type=2L.RiņķeParadīzē jeb kā uzzināt, vai pasaule ir apaļa<p>&Scaron;is stāsts, mana otrā ceļojumu grāmata, ir par dienām un nedienām Jaunzēlandē, par tās burvīgo dabu un unikālo dzīvesveidu, ko iepazinām Vaihekes salā, kā arī par to, kā tomēr &scaron;ķīrās mans un Janča ceļ&scaron; &mdash; viņ&scaron; pirmais &scaron;ķērsoja ASV, atgriezās mājās un pārliecinājās par to, ka pasaule ir apaļa. &Scaron;eit varat lasīt arī par maniem ceļojumiem Samoa, Kalifornijā, paciemo&scaron;anos mājās un atgrie&scaron;anos Turcijā, par negaidīto vienas dienas vizīti Ķīnā, manu lēmumu atgriezties Jaunzēlandē un uz vismaz vēl vienu gadu tur palikt, lai turpinātu ķert savus sapņus. Bet visvairāk grāmatā ir atspoguļots mans ceļ&scaron; uz seko&scaron;anu savai sirdsbalsij, ļau&scaron;anos dabai un notikumiem diktēt &shy;tālākos soļus, sapņu piepildī&scaron;anu, neatteik&scaron;anos no meklējumiem un ideāla darba atra&scaron;anu. Vēl un vēl. Tie&scaron;i tik &shy;atklāti, kaili un patiesi kā pirmajā grāmatā.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42203&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42203&type=2K.UlbergaTur<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="background-color: white; text-align: right;">Vēstures romānu sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" klajā laists Kristīnes Ulbergas romāns "Tur".</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">&ldquo;&Scaron;ī ir grāmata par teritoriju, kur pagāju&scaron;ā gadsimta astoņdesmitajos gados &mdash; okupācijas stagnācijas zenītā &ndash; bija iespējams uzturēties ikvienam. Ja vien cilvēks spēja izdarīt izvēli. Alternatīvā dzīve kā brīvības ilūzija, iek&scaron;ējā dzīve &mdash; kā brīvības slēdzene. Grāmata, kas nerotaļājas ar laikmeta ainiņām un butaforiju, bet ietiecas cilvēka pamatos, būtībā.</span></span><br /> <em><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">Gundega Rep&scaron;e</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">&ldquo;</span><span lang="EN-AU">Padomju Latvijas laiks atstājis ne tikai anekdotes, bet arī mītus. Tostarp par to, ka cilvēks arī krātiņā var būt brīvs, ja viņ&scaron; vēlas tāds būt. Doma, protams, ir universāla visiem laikiem un vietām, vien dažbrīd tā īpa&scaron;i aktualizējas. Tomēr &mdash;&nbsp; vai cilvēks, atsakoties no krātiņa, no kura viņ&scaron; turklāt atkarīgs, īstenībā nebūvē sev visriņķī vēl biezākus mūrus? Un, ja tā, ko &scaron;ajā mazajā brīvības pleķītī vispār iesākt?<span style="color: #222222; background: white;">&rdquo;</span></span></span><br /> <em><span style="font-size: small;"><span lang="EN-AU">Guntis Berelis</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">&ldquo;Astoņdesmitajos gados, Padomju Savienības norieta posmā, oficiālo ideologu radītie teksti arvien vairāk atgādināja ar realitāti nesaistītu mitoloģisku konstrukciju, parodiju par mītu. Starp jauniem cilvēkiem, kuri izvēlējās nepiedalīties, bija arī garīgo meklējumu ceļu gājēji. No valstiskajiem mītiem viņi norobežojās ar savējiem, pēc patiesības tiekdamies ne vien ārpus iekārtas uzspiestā dzīvesveida, bet arī ārpus ikdieni&scaron;ķās materiālās un racionālās pieredzes. Izvēlēdamies no vēstures līkločiem at&scaron;ķirīgu garīguma vektoru, viņi tāpat kļuva par vēstures daļu.&rdquo;</span></span><br /> <em><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">Vents Zvaigzne</span></span></em></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">&ldquo;Kad dumpiniekus sakropļo lēģeros, bet mazāk dumpīgos pulēto sekciju interjerā izspiego programmas<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Vremja</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>visu redzo&scaron;ā acs, daži no pilsoņiem ver meža durvis, lai kļūtu par brāļiem. Tur purva kraukļi ir vadātāji. Un vēj&scaron;, kas notrauc ābeļu ziedus, ir rāgānu rokas. Lai atrastu durvis uz brīvību, vispirms jānokāpj sevī. Tur nonāksi labirintā, kurā bīstamāks par sistēmu izrādīsies tu pats.&rdquo;</span></span><br /> <em><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">Andra Manfelde</span></span></em></p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42202&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42202&type=2J.NesbēPusnakts saule<p>Saule nekad nenoriet.<br />Medības nekad nebeidzas.</p> <p>Jūns slēpjas. Viņ&scaron; ir piekrāpis ietekmīgāko cilvēku Oslo kriminālajā pasaulē &ndash; Zvejnieku &ndash; un aizbēdzis uz nomaļu Norvēģijas nostūri &ndash; nelielu ciematu kalnos tik tālu ziemeļos, ka saule tur nekad nenoriet. Viņ&scaron; paslēpjas mednieku būdiņā nekurienes vidū, un starp viņu un viņam lemto likteni nostājas tikai Lea un viņas dēls Knuts. Lai gan Lea viņu apgādājusi ar &scaron;aujamo un Knuts pienes ikdienā nepiecie&scaron;amo, pusnakts saule Jūnu padara traku... Un arī Zvejnieka sūtītie vīri ir jau pavisam tuvu...</p> <p>Jū Nesbē ir slavens norvēģu rakstnieks, kura sarakstītie kriminālromāni un bērnu grāmatas tiek tulkotas un izdotas gandrīz vai visās pasaules valstīs un nu jau pārdotas vairāk nekā trīsdesmit miljonos eksemplāru. Trilleri &ldquo;Asinis sniegā&rdquo; un &ldquo;Pusnakts saule&rdquo; veido divu grāmatu ciklu, kas ir tikpat aizraujo&scaron;s kā visi citi Jū Nesbē darbi.</p> <p>No norvēģu valodas tulkojis Ilmars Bri&scaron;ka.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42201&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42201&type=2G.HemondaMīlestības un gramatikas likumi<p>Rakstniece Greisa Hemonda, gramatikas guru, kurai piemīt izcila spēja pamanīt citu pieļautās kļūdas, līdz &scaron;im tā arī nav atradusi veidu, kā labot pa&scaron;as pieļautās.<br /><br />Kad Greisas dzīvē ir samilzu&scaron;as problēmas, viņa rod patvērumu dzimtajā pilsētā Dorsetā Konektikutā. Lai gan sākotnēji brauciens bija iecerēts tikai kā neilga vieso&scaron;anās pie vecākiem, pamazām tas izvēr&scaron;as par kaut ko daudz nozīmīgāku, jo Greisa saprot, ka pirms nākotnes plānu kal&scaron;anas jāizvērtē un jāpieņem pagātnes notikumi. Dorsetā Greisa sastop gan jaunības dienu mīlestību Pīteru, kur&scaron; nu kļuvis par slavenu režisoru Holivudā, gan vietējā veikalnieka pievilcīgo dēlu Miču un pēk&scaron;ņi attopas izvēles priek&scaron;ā &ndash; spožas un veiksmīgas dzīves perspektīva vai ierastās vides valdzinājums. Greisai jāiz&scaron;ķiras, kas viņu saista vairāk un vai ir pienācis īstais brīdis aizmirst par likumiem un noteikumiem un sekot savai sirdsbalsij...</p> <p>Mērija Simses, amerikāņu rakstniece, ir strādājusi žurnālu izdevniecībā, kā arī par korporatīvo advokāti, bet brīvo laiku veltījusi daiļliteratūras rakstī&scaron;anai. Viņas stāsti ir publicēti vairākos literāros žurnālos, un romāns &ldquo;Melleņu vasara&rdquo; ir tulkots un izdots daudzās pasaules valstīs, pēc tā motīviem uzņemts arī televīzijas seriāls. Vairāk par autori lasiet <a href="http://marysimses.com/" target="_blank">www.marysimses.com</a></p> <p>No angļu valodas tulkojusi Maija Opse.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42200&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42200&type=2J.H.KhemiriViss, ko es neaatceros<p>Jūnass Hasens Khemiri ir ievērojams zviedru mūsdienu prozaiķis un dramaturgs. Viņ&scaron; publicējis četrus romānus, īso stāstu izlasi, esejas, viņa lugas uzvestas daudzviet pasaulē.<br /> Romāns<strong> &ldquo;Viss, ko es neatceros</strong>&rdquo; 2015. gadā saņēmis prestižāko Zviedrijas literāro godalgu - Augusta balvu. Rakstnieks ar ģimeni dzīvo Stokholmā.<br /> Jauns vīrietis gājis bojā autoavārijā. Vai Samuela nāve bija negadījums vai pa&scaron;nāvība? Cen&scaron;oties to izdibināt, kāds rakstnieks no sarunām ar miru&scaron;ā radiem, draugiem un kaimiņiem mēģina izveidot viņa portretu.<br /> &Scaron;ajā mozaīkā iemirdzas dažādas &scaron;ķautnes: mīlo&scaron;s mazdēls, uzticams draugs, kompānijas dvēsele, birokrātisks ierēdnis, savādā draudzība ar Vandadu, sarežģītās attiecības ar iemīļoto Laidi, labi domāti, taču riskanti lēmumi.<br /> &Scaron;is ir aizkustino&scaron;s stāsts par mīlestību un atmiņu, par rakstnieku, kur&scaron; caur Samuela likteņa izpēti meklē ceļu uz savu īsto patību. Ko slēpj tas, ko mēs neatceramies?<br /> Stilistiski elegantais, emocionāli piesātinātais romāns liek mums ieraudzīt sevi jaunā, brīžiem gluži &scaron;okējo&scaron;ā gaismā.<br /> Tulkojusi Jolanta Pētersone</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41019&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41019&type=2Andrejs Svilāns, Ilma Nereta un Ieva KraukleLatvisks dārzs<p>Tradicionāls latvisks dārzs vienmēr bijis tuvs dabai &ndash; mainīgs un skaists. Tajā audzētie koki, ko&scaron;umkrūmi un puķes jau izsenis latvietim simbolizēja sociālo neatkarību un patstāvību. Latvisks dārzs, &scaron;ķiet, ir &ldquo;vecmāmiņas dārzs&rdquo; &ndash; ar flok&scaron;iem, kār&scaron;rozēm, miķelī&scaron;iem, lauztajām sirdīm, jasmīnnkrūmu aiz loga, jāņogulājiem un māju, uz kuru ved skaista un smaržīga liepu aleja.<br /><br /><br />&Scaron;ī grāmata dos ierosmes un idejas tiem, kas vēlas saglabāt vai iekopt latvisku un mūsdienīgu vidi ap sevi. Tā būs vērtīgs palīgs un praktiska rokasgrāmata gan lauku sētas saimniekam, gan pilsētniekam &ndash; mājas īpa&scaron;niekam. Īpa&scaron;i noderīgi padomi būs sadaļā &ldquo;Ainavu veido&scaron;ana&rdquo;, kurā ainavu arhitekte Ieva Kraukle sniedz vērtīgus padomus, sīkas nianses un &ldquo;knifus&rdquo; par dārza un mājas sētas iekārto&scaron;anu.<br /><br /><br />Grāmatā uzzināsiet:<br /><br />&bull; kādus kokus izvēlēties dārza robežu, dzīvžogu un aleju stādījumiem;<br /><br />&bull; kā stādīt augļudārzu, lai tas ne tikai dekoratīvi izskatītos ziedē&scaron;anas laikā, bet arī dotu labu ražu;<br /><br />&bull; kas jāņem vērā, stādot ko&scaron;umkrūmus ap māju vai lauku sētā;<br /><br />&bull; kā veidot puķu dārzu un dobes un kādas &scaron;ķirnes izvēlēties &ndash; viss par ziemcietēm, divgadīgajām un vasaras puķēm, to tautas nosaukumiem un mūsdienu alternatīvām;<br /><br />&bull; kā iekārtot dārzu, lai tas būtu ērts un viegli kopjams ikdienā, kā plānot tā zonējumu, kā izvēlēties piemērotākās dārza virsmas (celiņus, kāpnes, zālienu), kādas dobes un apdobes veidot, kā sagrupēt kokaugus ap māju un sētu;<br /><br />&bull; kādu tēlu izvēlēties savam dārzam un mājai.</p>Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0300