Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmataslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=47208&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=47208&type=2Andrejevs, GeorgsGeorgs AndrejevsMan dāvātais laiks<p>Ievērojamā ārsta un valstsvīra memuāri ir stāsts par garu un bagātu mūžu. Bērnība un skolas gadi Tukumā, pieredzētais bēgļu gaitās čehu zemē pēc Otrā pasaules kara, studijas Rīgas Medicīnas akadēmijā. Izaugsme no Stradiņu slimnīcas ārsta par republikas galveno anesteziologu, jaunu tehnoloģiju izstrādes, piedalī&scaron;anās zinātniskās konferencēs pasaulē.</p> <p><span><br /></span><span>G. Andrejevs iesaistījās Latvijas Tautas frontē, bija Latvijas Augstākās Padomes deputāts un balsoja par Latvijas Republikas valstisko neatkarību 1990. gada 4. maijā. Kļuva par ārlietu ministru, cīnījās par Krievijas armijas izve&scaron;anu no Latvijas. Diemžēl sākās čekas piecī&scaron;u sāga. G. Andrejevs atteicās no ārlietu ministra amata un uzrakstīja godavīra cienīgu atzī&scaron;anos.</span></p> <p><span><br /></span><span>Bija Latvijas sūtnis Kanādā, Latvijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Padomē, deputāts Eiropas Parlamentā.</span></p>Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=47084&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=47084&type=2Vinogradova, LauraStāstiLaura VinogradovaIzelpas<p>Bērni visā Latvijā jau paspēju&scaron;i iepazīt un iemīļot Lauras Vinogradovas &ldquo;Snīpulīti no Snīpuļciema&rdquo;. Tagad Laura uzrunā arī pieaugu&scaron;os lasītājus &ndash; jaunajā stāstu krājumā &ldquo;izelpas&rdquo;.</p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā iekļautie astoņi stāsti skar skarbas tēmas. Ja tās uzskaitītu, tā vien gribētos smagi nopūsties: jā, tāda ir dzīve... Tomēr stāsti neatstāj vien drūmu, nomāco&scaron;u iespaidu, jo, pirmkārt, ļauj izbaudīt valodas un kompozīcijas &ldquo;odziņas&rdquo; un, otrkārt, katram no tiem cauri vijas arī lielāka vai mazāka, kaut tikko jau&scaron;ama prieka stīdziņa &ndash; par dzīvi un dzīvību, par tuviem cilvēkiem, par katras dienas nozīmīgumu. Tie ir stāsti, kas saasina lasītāja jūtas un domas, kuras neatstājas vēl ilgi pēc tam, kad pār&scaron;ķirta grāmatas pēdējā lappuse.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pati autore par savas grāmatas tap&scaron;anu stāsta &scaron;ādi:</span></p> <p><span>&ldquo;Es nevaru aizturēt elpu, un tie&scaron;i tāpat nespēju sevī aizturēt stāstus. Vajag iz-elpot un vajag iz-stāstīt. Tikai tā var dzīvot. Tikai tā var ie-elpot un būt. Sāku rakstīt nesen. Un nekādi, nekādi nespēju izskaidrot, kā mani stāsti rodas. Tie ir manī iek&scaron;ā, un es tos izstāstu. Tie&scaron;i tik neparasti vienkār&scaron;i tas ir.&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Tie&scaron;i tādas &ndash; reizē neparastas un vienkār&scaron;as &ndash; ir Lauras Vinogradovas &ldquo;izelpas&rdquo;.</span></p>Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46954&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46954&type=2Latvijas vēstureLatvija 1918–2018. Valstiskuma gadsimts<p>&ldquo;Latvija 1918&ndash;2018. Valstiskuma gadsimts&rdquo; &ndash; vācu un latvie&scaron;u autoru kopdarbs par svarīgākajiem atskaites punktiem Latvijas valsts tap&scaron;anā un attīstībā.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Krājumu sastādīju&scaron;i Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns un Ervīns Oberlenders, un tas ir pirmais populārzinātniskais izdevums valsts jubilejas gadā, kas cen&scaron;as aptvert visu gadsimtu kop&scaron; Latvijas valsts dibinā&scaron;anas tā dažādībā un pretrunīgumā, tostarp arī attīstību pēc neatkarības atjauno&scaron;anas, aplūkojot gan vēsturiskos un politiskos aspektus, gan ekonomiku, izglītību un kultūru no valsts dibinā&scaron;anas līdz mūsdienām.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>No Ivara Ījaba un Ilgvara Misāna priek&scaron;vārda:</span><span><br /></span><em>&ldquo;Latvijas un pārējo Baltijas valstu simtgade ir Eiropas mēroga notikums, kura nozīme neaprobežojas ar tās atzīmē&scaron;anu pa&scaron;u mājās. &Scaron;ajā sakarībā 2018. gada pavasarī Vācijas izdevniecība Ferdinand Sch&ouml;ningh klajā laida grāmatu par Latvijas valstiskuma simtgadi. &Scaron;odien &scaron;ī grāmata tiek piedāvāta arī latvie&scaron;u lasītājam.</em></p> <p><em><br />Grāmatas uzdevums ir parādīt aizvadīto Latvijas valstiskuma simtgadi pla&scaron;ākā perspektīvā, ierakstot to arī Eiropas kopējā vēsturē. &Scaron;ajā grāmatā tiek aplūkota ne tikai latvie&scaron;u nācijas tap&scaron;ana un pa&scaron;noteik&scaron;anās nepiecie&scaron;amība, bet arī vācbaltie&scaron;u un krievu loma Latvijā, valstiskuma un vietējo procesu mijiedarbība ar dažādiem reģionālajiem un globālajiem faktoriem, bez kuriem mūsu vēsture nekad nebūs pilnībā saprotama. &Scaron;ī grāmata ir mēģinājums apvienot &ldquo;iek&scaron;ējo&rdquo; un &ldquo;ārējo&rdquo; perspektīvu, jo autori gandrīz vienādā skaitā pārstāv Latvijas un Vācijas pētnieciskās telpas. &Scaron;ajā ziņā runa ir par mēģinājumu dialogā rast vidusceļu starp pa&scaron;māju autoriem bieži ierasto apziņu par Latvijas unikalitāti, no vienas puses, un to salīdzino&scaron;o skatījumu un neitralitāti, kas vairāk tiek akcentēti ārzemju kolēģu darbos, no otras puses. Par pamatu &scaron;im kopdarbam kalpoja jau gadiem ilgā veiksmīgā sadarbība starp Latvijas Universitāti un Johanesa Gūtenberga Maincas Universitāti Vācijā.&rdquo;</em></p> <p><span><br /></span><span>Krājumu sastādīju&scaron;i Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns un Ervīns Oberlenders.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Rakstu autori: Kristīne Volfarte, Ervīns Oberlenders, Benjamins Konrāds, Jans Kusbers, Kaspars Zellis, Tilmans Plāts, Daina Bleiere, Valters Nollendorfs, Una Bergmane, Ivars Ījabs, Juris Rozenvalds, Māris Andžāns, Andris Sprūds, Aivars Stranga, Gatis Krūmiņ&scaron;, Mortens Hansens, Marija Golubeva un Helēna Demakova.</span></p> <p><span><br /></span><span>Redaktori Ivars Ījabs un Ilgvars Misāns, tulkotāja latvie&scaron;u valodā Maija Levāne.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span> Grāmata tulkota un izdota ar Konrāda Adenauera fonda atbalstu.</span></p>Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46937&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46937&type=2Pīgozne, IevaIeva PīgozneLatviešu apģērbs<p>Ieva Pīgozne ir kultūrvēsturniece, latvie&scaron;u apģērba vēstures pētniece, mākslas zinātņu doktore.Viņa ieguvusi izglītību Latvijā, Norvēģijā un Īrijā, strādājusi Latvijas institūtā, Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā, Latvijas Kultūras akadēmijā. Patlaban ir pētniece LU Latvijas vēstures institūtā.</p> <p><span><br /></span><span>Tā kā Ieva pēta apģērba un apavu vēsturi un valkā&scaron;anas tradīcijas Latvijā, pati valkā un izgatavo dažādu laiku tērpus, dzied un dejo, latvie&scaron;u tautastērpi viņai jau kop&scaron; bērnības ir pazīstami un tuvi visos aspektos. Ar savām zinā&scaron;anām un pētījumu rezultātiem Ieva labprāt dalās lekcijās un publikācijās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Par savu jaunāko darbu &ndash; grāmatu &ldquo;Latvie&scaron;u apģērbs&rdquo; Ieva saka:&nbsp;</span><span>&ldquo;Dažādu laiku apģērbā atspoguļojas visa mūsu tautas vēsture. Lai saprastu, kādi esam, jāapzinās, ka senāki laiki un senču reiz domātais un darītais iespaido mūsu dzīvi jebkurā jomā. Apģērbs nav izņēmums. Vēl arvien varam atrast vienojo&scaron;us elementus mūsdienu un senajos apģērbos, kurus no mums &scaron;ķir vairāki simti gadu. Tomēr nelielas izmaiņas apģērbā notiek nepārtraukti, un &scaron;ī grāmata izseko apģērba attīstības gaitai vairāk nekā 1000 gadu garumā. Tā sniedz ieskatu Latvijas pamatiedzīvotāju apģērba vēstures galvenajos posmos līdz brīdim, kad no valkā&scaron;anas izzuda tradicionālais apģērbs, un ieskicē tautastērpa izveides norisi. Grāmata ir labs pirmais ceļvedis tiem, kuri domā par sava tautastērpa izgatavo&scaron;anu, kā arī palīgs jau pieredzēju&scaron;iem tautastērpa valkātājiem.&rdquo;</span></p>Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46879&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46879&type=2Mantela, HilarijaVēsturiskie romāniHilarija MantelaVilku nams<p>Anglijas karaļa Henrija VIII galma nežēlīgajā arēnā ienāk cilvēks, kur&scaron; ir gatavs riskēt ar dzīvību, lai iegūtu valdnieka labvēlību un iekarotu politiskās varas virsotnes.</p> <p><span><br /></span><span>16. gadsimta 20. gados Anglija atradās uz katastrofas sliek&scaron;ņa: ja valdnieks nomirtu, neatstājis vīrie&scaron;u kārtas mantinieku, valstī varētu sākties posto&scaron;s pilsoņu kar&scaron;. Henrijs VIII vēlas anulēt savu pirmo laulību un apprecēt &scaron;armanto Annu Boleinu, bet &scaron;o nodomu neatbalsta nedz pāvests, nedz citi Eiropas monarhi. Nespēdams rast risinājumu problēmai, nežēlastībā krīt Henrija galvenais padomnieks, gudrais un ambiciozais kardināls Vulzijs.&nbsp;</span><span>&Scaron;ajā sarežģītajā brīdī spēlē iesaistās Tomass Kromvels &ndash; oriģināla un pretrunīga, ar īsti demonisku enerģiju apveltīta personība, harismātisks huligāns, ideālists un oportūnists. Būdams zemas kārtas cilvēks, viņ&scaron; kļūst par izcilu politiķi, diplomātu un manipulatoru, kas ar dzelžainu apņēmību īsteno savas ambīcijas. Bet Henrijs ir tik nepastāvīgs: &scaron;odien sentimentāls un labvēlīgs, bet jau rīt salts un cietsirdīgs. Kromvels palīdz viņam uzveikt opozīciju, bet kāda būs &scaron;ī triumfa cena?</span></p> <p><span><br /></span><span>Autore, izmantojot savdabīgu vēstījuma stilu, ar īsti episku vērienu autore attēlo sabiedrību uz kardinālu pārmaiņu sliek&scaron;ņa, kad cilvēki dedzīgi cīnās par vietu zem saules vai drosmīgi pieņem savu likteni. Saisto&scaron;u notikumu un spilgtu personāžu pārbagātais romāns &ldquo;Vilku nams&rdquo; vēsta par laiku, kad viens no galvenajiem cilvēku mērķiem bija ietekmes iegū&scaron;ana galmā un panākumi deva neierobežotu varu, bet viena vienīga kļūda varēja novest uz e&scaron;afota.</span></p> <p><span><br /></span><span>Hilarija Mantela (<em>Hilary Mantel</em>, dz. 1952) ir angļu rakstniece, īso stāstu un vēsturisku romānu autore. Viņa ir pirmā sieviete, kas prestižo Bukera balvu saņēmusi divas reizes: 2009. gadā par romānu &ldquo;Vilku nams&rdquo; un 2012. gadā par tā turpinājumu &ldquo;Bring Up the Bodies&rdquo;. Pēc grāmatas &ldquo;Vilku nams&rdquo; motīviem uzņemts arī televīzijas seriāls.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga.</span></p>Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46818&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46818&type=2Makfilamijs, DaidzujsBudismsDaidzujs MakfilamijsBudisms būtībā<p>Budisma skolotājs Daidzujs Makfilamijs (1945&ndash;2003) pirms iestā&scaron;anās soto zen klosterī strādāja par klīnisko psihologu. Vēlāk viņ&scaron; vairāk nekā 30 gadus bija visu iecienīts mūks un dzīves pēdējos gados vadīja klosterus un tempļus, kuri pieder pie budistu kontemplatīvā ordeņa. &Scaron;o grāmatu viņ&scaron; sarakstījis, lai piedāvātu ikdienas cilvēkam viegli saprotamu skaidrojumu par budismu. Viņa mērķis ir nevis padziļināti aplūkot reliģiskas doktrīnas vai teorijas, bet uzrunāt lasītājus, kuri grib iepazīt budismu intuitīvākā līmenī.</p> <p><span><br /></span><span>Daudzus lasītājus, iespējams, pat pārsteigs, cik aktuālas skolotāja Daidzuja atziņas ir arī &scaron;odien. Grāmatā viņ&scaron; iepazīstina ikvienu labas gribas cilvēku ar budisma skatījumu uz nāvi, labo un ļauno, dzīves jēgu, atdzim&scaron;anu, meditācijas praksi, reliģiju bez Dieva un dzīvi ārpus nemitīga vāveres riteņa. &ldquo;Budisms būtībā&rdquo; atklāj pamatprincipus, ko ikdienā izdzīvo ikviens praktizējo&scaron;s budists, un tādējādi ļauj izprast, kā tas ir &ndash; dzīvot kā budistam. Kop&scaron; grāmatas pirmizdevuma iznāk&scaron;anas angļu valodā daudzi cilvēki apliecināju&scaron;i, ka &scaron;ī grāmata atstājusi dziļu iespaidu uz viņu garīgo dzīvi.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tulkojums latvie&scaron;u valodā, Madara Heidemane.</span></p>Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46797&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46797&type=2Tjūdora, Karolīna Dž.KriminālromāniTrilleriKarolīna Dž. TjūdoraKrīta vīrs<p><span style="font-size: 13.6px;">Jūs varat tās sajust laukā un mežā, skolā un rotaļlaukumā; jūs varat tās sajust mājās un atrakciju parkā.&nbsp;Jūs varat tās sajust gandrīz ikvienā nelielās Enderberi pilsētas nostūrī... bailes, ka tiekat novērots.</span></p> <p><br />Viss sākās 1986. gadā atrakciju parkā, toreiz, kad notika negadījums. Tie&scaron;i todien divpadsmitgadīgais Edijs satika Helorena kungu &ndash; Krīta vīru.</p> <p><br />Viņ&scaron; pastāstīja Edijam, kā atstāt slepenas zīmētas ziņas draugiem. Un tas tie&scaron;ām bija jautri, līdz brīdim, kad krīta vīriņi viņus aizveda pie miru&scaron;ās.</p> <p><br />Kop&scaron; tā laika ir aizritēju&scaron;i trīsdesmit gadi. Eds ne&scaron;aubās, ka senie notikumi ir paliku&scaron;i pagātnē, līdz savā pastkastē atrod aploksni. Tajā ir balta krīta gabals un zīmējums ar cilvēciņu.</p> <p><br />Vai vēsture atkārtosies?</p> <p><br />Vai arī &scaron;ī spēle beigsies tāpat, kā toreiz?</p> <p><br />Karolīna Dž. Tjūdora ir angļu rakstniece, iepriek&scaron; strādājusi gan par reklāmas tekstu sacerētāju, gan par televīzijas raidījumu vadītāju, gan suņu staidzinātāju. Viņas debijas romāna &ldquo;Krīta vīrs&rdquo; izdo&scaron;anas tiesības nopietnā konkurencē ieguvu&scaron;i 38 valstu izdevēji, un visur &scaron;ī grāmata ir kļuvusi par bestselleru.</p> <p><br />No angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece.</p>Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46779&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46779&type=2Samauska, IevaBērnu grāmatasIeva SamauskaPikucīšu piedzīvojumi<p>Pēc gaismas nodzi&scaron;anas sienas caurumiņā sāk krāties mazi pikucī&scaron;i. Tie krājas un krājas, līdz izveidojas pikucī&scaron;u ģimene, kas apdzīvo savu miniatūro, mums paralēlo pasauli &ndash; mācās līnijdejas pie blusas, vizinās uz pulksteņa rādītājiem, iekopj dārzu un pat sarīko mākslas izstādi.</p> <p><span><br /></span><span>Ieva Samauska &scaron;ajā stāstā pēta vienpatības stimulēto bērna fantāziju un tās nozīmi pieaug&scaron;anas procesā, kad caur dažādām rotaļām (spēlē&scaron;ana &ldquo;mājās&rdquo; vai &ldquo;ģimenēs&rdquo;) tiek imitētas pieaugu&scaron;o darbības un sociālās lomas, kas ļauj bērnam reflektēt par sevi un savu vidi.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Ieva Samauska ir daudzu bērnu iemīļotu dzejoļu un stāstu autore.&ldquo;Liels un mazs&rdquo;iepriek&scaron; izdevusi viņas grāmatas &ldquo;Kā uzburt sniegu&rdquo; (2006) un &ldquo;Čarlīnes deguns&rdquo;(2016). Ieva Samauska vairākkārt nominēta Jāņa Baltvilka balvai bērnu literatūrā un Latvijas Literatūras gada balvai, 2015. gadā saņēmusi Pastariņa prēmiju. Dzejoļu krājums &ldquo;Skaļā klase&rdquo; tulkots angļu valodā. Anete Bajāre-Babčuka ar &ldquo;Liels un mazs&rdquo; sadarbojusies jau iepriek&scaron;, veidojot ilustrācijas Imanta Ziedoņa dzejolim &ldquo;Trīs akmentiņi&rdquo; sērijā BIKIBUKS un Hīsa Kaujera grāmatai &ldquo;Lielā grāmata par Madaru&rdquo;.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Grāmatas &ldquo;Pikucī&scaron;u piedzīvojumi&rdquo; ko&scaron;ajās ilustrācijās Bajāre-Babčuka ar trāpīgi izvēlētām detaļām pieved lasītāju tuvāk varoņiem, atklājot to miniatūro pasauli, kas tiecas imitēt cilvēku pasauli. Zino&scaron;s un vērīgs lasītājs ilustrācijās saskatīs daudzus pasaules mākslas vēstures kanona citātus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ar &scaron;o grāmatu &ldquo;Liels un mazs&rdquo; aizsāk grāmatu sēriju bērniem LAPSA LASA. Sērijas LAPSA LASA grāmatās bērni, kas nesen sāku&scaron;i patstāvīgi lasīt, atradīs īsus stāstiņus, pasakas un daudz ilustrāciju. Sērijas vizuālo veidolu radījis dizainers Artis Briedis.</span></p>Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46778&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46778&type=2Pračets, TerijsBērnu grāmatasTerijs PračetsMazā brīvā cilts<p>Katram novadam vajadzīga sava ragana</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Uz skatuves parādās Tifānija Smelga</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Upē iemitinājies zaļacains briesmonis, pa ceļu jādelē bezgalvains jātnieks... bet vairs nav Smelgu vecmāmuļas, kas spētu izskaidrot, kas notiek. Ir tikai vienpadsmit gadus vecā Tifānija Smelga, kurai tagad ir jānosargā robežas. Jo otrpus robežām viņas pasaule cen&scaron;as iekļūt... viss kas.</span><span>Tā ir viņas zeme. Tas ir viņas uzdevums.</span><span>Tomēr nevar vien nobrīnīties, cik lietderīga dažkārt izrādās kauslīgu, zilādainu vīreļu orda, ja vien tiem norāda pareizo virzienu, kurā doties...</span></p> <p><span><br /></span><span>Pirmā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova.</span></p> <p><span><br /></span><span>Terijs Pračets (1948-2015) bija un būs vispopulārākais angļu rakstnieks: ar viņu pēdējā laikā spējusi mēroties vien Dž. K. Roulinga. Anglijas karaliene par ieguldījumu literatūrā iecēlusi viņu bruņinieku kārtā. Seram Terijam pie&scaron;ķirta Pasaules Fantāzijas literatūras balva par mūža veikumu, viņa grāmatas iedvesmoju&scaron;as filmu, teātra izrāžu un datorspēļu tap&scaron;anu, savukārt disertāciju par viņa grāmatām ir tik daudz, ka tās varētu piepildīt veselu bibliotēku. Pasaulē pārdoti vairāk nekā 85 viņa grāmatu miljoni eksemplāru, un tās tulkotas gandrīz četrdesmit valodās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Diska pasaule aprakstīta 41 no sera Terija grāmatām, un &ldquo;Mazā brīvā cilts&rdquo; ir pirmā, kurā stāstīts par raganu mācekli Tifāniju Smelgu.</span></p> <p><span><br /></span><span>IEPAZĪ&Scaron;ANĀS AR DISKA PASAULI</span></p> <p><span>Romānu ciklā par Diska pasauli risināts stāsts par pasauli, kura pārmērīgi neat&scaron;ķiras no mūsējās, lai gan tā ir plakans disks, ko uz mugurām tur četri ziloņi, kuri stāv uz milzīga bruņurupuča, kas lēni lido debesu izplatījumā, un tajā dzīvo, piemēram, burvji, rūķi, policisti, zagļi, ubagi, vampīri un raganas. Diska pasaules vēsturē savijas daudz patstāvīgu stāstu, kurus var lasīt visvisādā secībā, tomēr, lasot pēc kārtas, prieks var būt lielāks, pakāpeniski liekot kopā daudzos smalkos elementus, no kuriem būvēts &scaron;īs ģeniāli izdomātās pasaules bagātīgi kūsājo&scaron;ais, tēlainais veselums.</span></p>Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46664&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46664&type=2Grofa, LorinaLorina GrofaGaisma un niknums<p>Katram stāstam ir divas puses.</p> <p><span>Katrām attiecībām ir divas perspektīvas.</span></p> <p><span>Un dažreiz, kā izrādās, lielisku laulību nodro&scaron;ina nevis patiesības, bet noslēpumi.</span></p> <p><span><br /></span><span>Divdesmit divu gadu vecumā Loto un Matilde ir stalti, valdzino&scaron;i un žilbino&scaron;i, neprātīgi iemīlēju&scaron;ies un pārliecināti par sevi.&nbsp;</span><span>Desmit gadus vēlāk draugi vēl aizvien apskauž viņu laulību, tomēr ir noprotams, ka aiz ģimenes mājas slēgtajām durvīm viss norisinās daudz sarežģītāk, nekā tas &scaron;ķiet.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pārsteidzo&scaron;s, brīžiem mulsino&scaron;s un emocionāli piesaisto&scaron;s romāns,&nbsp;</span><span>kas atmodina prātu un saviļņo sirdi.</span></p> <p><br />Lorina Grofa (<em>Lauren Groff</em>; dz. 1978) ir amerikāņu rakstniece, vairāku literāro balvu laureāte. 2017. gadā literārais izdevums &ldquo;Granta&rdquo; ierindojis L. Grofu starp paaudzes labākajiem jaunajiem amerikāņu rakstniekiem. Romāns &ldquo;Gaisma un niknums&rdquo; tiek tulkots un izdots vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Informācija par autori: <a href="https://laurengroff.com/" target="_blank">laurengroff.com</a></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova.</span></p>Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46615&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46615&type=2Galbraits, RobertsKriminālromāniRoberts GalbraitsĻaunuma raža<p>Robinai tiek piegādāts noslēpumains sūtījums, un, atvērusi paciņu, viņa ar &scaron;ausmām ierauga, ka tajā atrodas nocirsta sievietes kāja. Viņas &scaron;efs, privātdetektīvs Kormorans Straiks, jūtas mazāk pārsteigts, tomēr uztraucas ne pa jokam. Pagātnē viņ&scaron; ir sastapies ar četriem cilvēkiem, kuri varētu būt pastrādāju&scaron;i &scaron;ādu noziegumu, jo katrs no tiem ir spējīgs uz necilvēcīgu cietsirdību un varmācību.Policija koncentrē uzmanību uz vienu aizdomās turamo, kur&scaron;, pēc Straika domām, nav īstais vainīgais. Viņ&scaron; kopā ar Robinu sāk patstāvīgu izmeklē&scaron;anu un iedziļinās triju pārējo aizdomās turamo tum&scaron;ajā un perversajā pasaulē. Slepkavības turpinās, un laika kļūst arvien mazāk...</p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Ļaunuma raža&rdquo; ir tre&scaron;ais kriminālromāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu. Roberts Galbraits, kas, izrādās, ir Dž. K. Roulingas literārais pseidonīms, &scaron;obrīd ierindojams starp pasaulē atzītākajiem kriminālromānu rakstniekiem. Pēc &scaron;o romānu motīviem veidots arī BBC televīzijas seriāls.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>&Scaron;ajā sērijā varoņi &ndash; no galvenajiem līdz vissīkākajā epizodē minētajiem &ndash; ir personības, katrs ar savu stāstu, raksturu, dīvainībām un vēlmēm. Londona un citas Anglijas daļas atainotas tik precīzi, ka dzīvi varam iztēloties katru no tām. Notikumi ir tik spilgti, ka nekas no iepriek&scaron; minētā tos neaizēno. Jā, tāds ir Roberta Galbraita rakstības stils! Un tiem, kuri atminas, ka R. Galbraits ir britu rakstnieces Dž. K. Roulingas literārais pseidonīms, rakstot detektīvžanrā, tas nav nekāds pārsteigums: lai nu kur&scaron;, bet Roulinga perfekti prot radīt veselu pasauli ar neskaitāmiem iemītniekiem, un reālistiskā vidē mīto&scaron;i romāna varoņi tikai vēl spilgtāk ļauj izpausties viņas stāstnieces talantam.</span></p> <p><span>www.zvaigzne.lv</span></p>Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46614&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46614&type=2Geibla, MišelaMišela GeiblaDzīvoklis Parīzē<p>&ldquo;Mīlestība, māksla, vēsture un Parīze &ndash; vai var vēlēties vēl kaut ko vairāk?&rdquo;&nbsp;Fine Books Magazine</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Eiprila ir Sotheby's izsoļu nama eksperte, taču ne lietpratēja laulības krīzes jautājumos, tāpēc, uzzinājusi par vīra sānsoli, viņa ar lielāko prieku pamet Ņujorku un dodas uz Parīzi novērtēt kādā dzīvoklī uzietās senlietas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Oho, pla&scaron;ajos apartamentos glabājas gan sarkankoka dīvāni, gan ziloņkaula statuetes un nefrīta vāzes, tomēr daudz lielāku interesi raisa portrets, kuru gleznojis Belle &Eacute;poque slavenākais mākslinieks, un viņa valdzino&scaron;ās modeles &ndash; Martas de Floriānas &ndash; dienasgrāmatas. Sākusi tās lasīt, Eiprila vairs nespēj apstāties, un pavisam nemanāmi stāsts par mēbelēm, svečturiem un apzeltītiem traukiem pārtop kaislību pilnā vēstījumā par iecienītas kurtizānes dēkām bohēmiskajā Parīzē 19. gadsimta beigās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Cen&scaron;oties atklāt Martas vētrainās dzīves noslēpumus, Eiprila aizvien vairāk aizdomājas arī par sevi. Vai, ievie&scaron;ot kārtību Parīzes dzīvoklī, viņa spēs sakārtot savu laulību? Un vai &scaron;ajā jautājumā varētu palīdzēt satrauco&scaron;i seksīgs franču jurists? Hmm, elegantajai mīlestības pilsētai ir atbildes...</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Agija Krasta.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Mi&scaron;ela Geibla (<em>Michelle Gable</em>, dz. 1974) ir amerikāņu rakstniece, kuras aizraujo&scaron;ie romāni iekaroju&scaron;i lasītāju sirdis daudzās pasaules valstīs. Viņa ziedo rakstī&scaron;anai katru brīvo brīdi jau kop&scaron; desmit gadu vecuma, jo uzskata, ka tas ir vienīgais ceļ&scaron;, kā kļūt par pla&scaron;i pazīstamu autori. Mi&scaron;elas Geiblas mājas lapa: <a href="https://michellegable.com/" target="_blank">michellegable.com</a></p>Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46613&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46613&type=2Gundars, LaurisBērnu grāmatasLauris GundarsVaļa balss<p>Mazajai Spindzelei &scaron;ķiet, ka vecāki pārāk nenopietni attiecas pret vēlē&scaron;anām, tāpēc dienu pirms lielā notikuma viņa izspēlē viltīgu plānu: ieslēdz ģimeni dzīvoklī, bet vienīgo atslēgu izmet pa logu. Lai durvis atslēgtu, ģimenei kā īstās vēlē&scaron;anās jāievēl atbildīgais, kam viņi uzticēs atrisināt sarežģīto situāciju. Tomēr negaidīti sižeta pavērsieni situāciju uz brīdi padara pavisam saspringtu un draudīgu.</p> <p><span><br /></span><span>Sērijas pirmo grāmatu &ldquo;Sveiks, Vali!&rdquo; izdevniecība &ldquo;Liels un mazs&rdquo; izdeva 2017. gadā, un tā jau tulkota vāciski un krieviski, bet rakstnieks Lauris Gundars par grāmatu saņēmis nozīmīgo Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā. Arī sērijas turpinājumā &ldquo;Vaļa balss&rdquo; Gundars turpina risināt un skaidrot bērniem nozīmīgus un sarežģītus sociālus jautājumus, tomēr nopietno tēmu ietērpj aizraujo&scaron;ā un dinamiskā piedzīvojumu stāsta sižetā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas ilustratore ir &Scaron;veicē dzīvojo&scaron;ā latvie&scaron;u māksliniece Anete Melece, kuras ar flomāsteriem veidotās ilustrācijas izceļas ar asprātību un sīkām, trāpīgām ikdienas dzīves detaļām, kas novērotas Rīgas pilsētvidē.</span></p>Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46612&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46612&type=2Depānta, VirdžīnijaVirdžīnija DepāntaApokalipses mazulīte<p>Virdžīnija Depānta (<em>Virginie Despentes</em>, dz. 1969) ir franču rakstniece un filmu producente. Viņa sarakstījusi vairāk nekā 15 romānus, kas novērtēti ar daudzām literārajām godalgām, tostarp Prix de Flore &ndash; franču žurnālistu pie&scaron;ķirtā balva jauniem autoriem, kā arī prestižo Renaudot balvu par romānu &ldquo;Apokalipses mazulīte&rdquo;. 2018. gadā V. Depānta tika iekļauta Man Booker starptautiskās balvas īsajā sarakstā.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Romāns &ldquo;Apokalipses mazulīte&rdquo; ir atjautīgs, brīžiem smeldzīgs vēstījums par kādas aizbēgu&scaron;as pusaugu meitenes piedzīvoto Parīzē un Barselonā.</span></p> <p>Viņu meklēt dodas divas galēji nesaderīgas privātdetektīves: Hiēna &ndash; no vienas puses, cietsirdīga, bezemociju izmeklētāja, no otras &ndash;, pārspīlēti seksīga rokzvaigzne, un Lūsija &ndash; viņas pasīvā, gandrīz nepamanāmā palīdze. Turpinoties bezcerīgajiem meklējumiem, detektīves iztaujā virkni aizdomīgu personu, pamazām atklājot mūsdienu jaunie&scaron;u kultūras tum&scaron;ās aizkulises.</p> <p><span><br /></span><span>No franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova.</span></p>Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46515&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46515&type=2Belova, AllaBērnu grāmatasAlla BelovaTO dara visi<p><span>Gāzes ir katrā no mums! Kat-rā! Te nepavisam nav jākaunas. Māksliniece Alla Belova ir izveidojusi un uzzīmējusi asprātīgu un ļoti izzino&scaron;u grāmatu par to, kas ar gāzēm notiek katra cilvēka iek&scaron;ienē. Kā Homērs un &Scaron;ekspīrs rakstīju&scaron;i par &ldquo;PUK!&rdquo; un kas ir meteoristi. Kā zvēri, zivis un kukaiņi ar gāzu palīdzību savstarpēji sazinās, un daudz ko citu atklāj ar lielisku humora izjūtu apveltītā autore. Savukārt zinātniskie redaktori palīdzēju&scaron;i sameklēt visneiedomājamākos faktus PAR TO. Izcils veids, kā pārvērst &ldquo;PUK&rdquo; no aizliegtas tualetes tēmas iespējā uzzināt tik daudz jauna par pasauli un sevi pa&scaron;u.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>No krievu valodas tulkojusi Inguna Cepīte.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ar grāmatas fragmentu varat iepazīties &scaron;eit: <a href="https://ej.uz/tb9x" target="_blank">https://ej.uz/tb9x</a></p>Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46513&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46513&type=2Vīgante, DaceStāstiOriģinālliteratūraDace VīganteTad redzēs<p>Daces Vīgantes otrā stāstu grāmata "Tad redzēs" ir dziļi izjustu, psiholoģiski precīzu un emocionāli jaudīgu darbu apkopojums. Autorei vēl arvien ir svarīgas ģimenes sai&scaron;u un pieaug&scaron;anas tēmas, viņa rūpīgi atritina ikdienas notikumu saknes bērnības sapņos un sāpēs, smalki iezīmē sarežģītos cilvēka psihes mezglus. &Scaron;ajā krājumā Vīgantei raksturīgā smalkā valodas izjūta ieguvusi piesātinātāku, smaržām un tekstūrām bagātāku skanējumu. Stāsti, kas sākas tālsatiksmes autobusā vai greznā vecpui&scaron;a dzīvoklī, pusaudzes guļamistabā vai sen aizmirstā bērnības sapnī, neizbēgami noved atpakaļ pie sevis. Vai izdosies atrisināt to uzdotās mīklas? Tad redzēs...</p>Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46485&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46485&type=2Meiere, StefanijaStefanija MeiereĶīmiķe<p><span>Iepriek&scaron; viņa strādāja ASV valdības uzdevumā, tomēr to zināja tikai nedaudzi. Eksperte savā jomā, slepenās aģentūras, kurai nebija pat nosaukuma, viens no labāk glabātajiem noslēpumiem. Kad priek&scaron;niekiem &scaron;ķita, ka viņa kļuvusi par traucēkli, tika nolemts no viņas atbrīvoties bez brīdinājuma.</span><span>Tagad viņa reti paliek vienā vietā ilgu laiku. Vienīgais cilvēks, kam viņa uzticējās, jau ir nogalināts. Kaut kas, ko viņa zina, rada draudus aģentūrai, tāpēc viņu vēlas redzēt miru&scaron;u &ndash; jo ātrāk, jo labāk.</span><span>Kad biju&scaron;ais kolēģis piedāvā darījumu &ndash; jāpaveic vēl viens pēdējais uzdevums biju&scaron;o darba devēju interesēs &ndash;, viņa saprot, ka tā ir vienīgā iespēja izdzīvot, un viņai nekas cits neatliek kā izmantot savu unikālo talantu veidā, par kādu nekad netika iedomājusies.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&Scaron;ajā spriedzes pilnajā, rūpīgi izplānotajā romānā Stefanija Meiere ir radījusi spēcīgu un valdzino&scaron;u galveno varoni, atkal apliecinot, kāpēc ir uzskatāma par vienu no pasaulē visvairāk pārdoto grāmatu autorēm.</span></p> <p><span><br /></span><span>Stefanija Meiere, amerikāņu rakstniece un producente, pasaules slavu iekaroja ar sērijas &ldquo;Krēsla&rdquo; darbiem un romānu &ldquo;Klejotāja&rdquo;. &ldquo;Ķīmiķe&rdquo; ir viņas jaunākais veikums, kas nepārstāv fantāzijas literatūru, bet ierindojams trillera žanrā.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka.</span></p>Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46455&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46455&type=2O’Braiens, TomsVeselībaToms O’BraiensZāles autoimunitātei<p><span>Kā dziedināt imūno sistēmu</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Miljoniem cilvēku cie&scaron; no autoimūnajām saslim&scaron;anām &ndash; neatkarīgi no tā, vai pa&scaron;i to apzinās. Var aizritēt vairāki gadi un dažkārt pat desmitgades, līdz slimību simptomi izpaužas un mūsdienu medicīna nosaka skaidru diagnozi. &Scaron;ajā laikā cilvēki, kurus skāru&scaron;i autoimūni traucējumi, cie&scaron; no liekā svara, garastāvokļa svārstībām, noguruma, neskaidrām domām vai citām &scaron;ķietami ikdieni&scaron;ķām parādībām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Apgāds &ldquo;Lietusdārzs&rdquo; piedāvā Toma O&rsquo;Braiena grāmatu &ldquo;Zāles autoimunitātei&rdquo;, kuras autors, pamatojoties uz gadiem ilgiem pētījumiem, paskaidro, ka autoimunitāte ir dažādu traucējumu kopums, un vēsta, kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Toms O&rsquo;Braiens ieguvis medicīnisko izglītību un atzīts par vienu no vado&scaron;ajiem speciālistiem dažādu hronisku un vielmaiņas slimību ārstē&scaron;anā. Viņ&scaron; viens no pirmajiem pievērsies autoimūno saslim&scaron;anu pētniecībai. Autoram ir vairāk nekā 30 gadu pieredze funkcionālajā medicīnā, ārstējot autoimūnās saslim&scaron;anas un izglītojot sabiedrību par dažādu hronisku veselības traucējumu izcelsmi, savlaicīgu novēr&scaron;anu un ārstē&scaron;anu. Viņ&scaron; jau sen apgalvojis, ka mūsdienu tradicionālās medicīnas neprasme atpazīt, diagnosticēt un ārstēt autoimūnās saslim&scaron;anas iezīmē&nbsp; posto&scaron;u mūsdienu sabiedrības&nbsp; veselības krīzi.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas autora izstrādātā programma ļauj ne vien savlaicīgi novērst multiplās sklerozes, osteoporozes, diabēta, vilkēdes, Alcheimera slimības un citu autoimūno traucējumu attīstī&scaron;anos, bet arī tos uzveikt. Grāmata palīdz skaidri noteikt, kādā autoimunitātes spektra daļā atrodamies un&nbsp; kādas dzīvesveida un ārstniecības izmaiņas nepiecie&scaron;amas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Labā ziņa ir tā, ka autoimūno sistēmu iespējams izdziedināt, izstrādājot mērķtiecīgu un precīzu programmu. Autors lasītājiem piedāvā divus secīgus autoimūnās sistēmas dziedniecības protokolus. Autoimunitātes visaptvero&scaron;ais raksturs nosaka to, ka dziedniecības kursā vienlīdz svarīgi ir ēdienkartes, mikrobioma, ģenētiskie un citi dzīvesveida ietekmes faktori. Grāmata ir&nbsp; praktisks padomdevējs, kas ļauj izprast ikdieni&scaron;ķas sūdzības par sliktu pa&scaron;sajūtu, novērst autoimūnu saslim&scaron;anu vai dziedināt imūno sistēmu, kuras traucējumi jau novedu&scaron;i pie hroniskām veselības problēmām.</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;is izdevums var interesēt pla&scaron;u lasītāju loku.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga.</span></p>Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46454&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46454&type=2Kinsela, SofijaSofija KinselaMana ne tik perfektā dzīve<p>Kādu dienu mana dzīve būs tikpat lieliska kā Instagram bildes. Kādu dienu!</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Keitijas Breneres dzīve ir brīni&scaron;ķīga: dzīvoklis Londonā, iekārojams darbs un stilīgs Instagram konts.</span><span>Okei &ndash; patiesībā viņa īrē nelielu istabiņu, kurā nav vietas pat drēbju skapim, un birojā veic necilus pienākumus. Tā dzīve, kuru viņa atspoguļo Instagram, nemaz nav viņas. Tomēr reiz taču sapņi piepildās, vai tad ne?</span><span>Diemžēl ļoti veiksmīgā priek&scaron;niece Dēmetra atlaiž viņu no darba un Keitijas ne tik perfektā dzīve saplīst kā ziepju burbulis. Viņai nākas atgriezties Samersetā un palīdzēt tētim lauku tūrisma biznesā.</span><span>Kad Dēmetra rezervē namiņu nedēļas nogalei viņu īpa&scaron;umā, Keitijai rodas iespēja atriebties. Atmaksa ir salda, tikai... vai Dēmetra to maz ir pelnījusi? Vai Dēmetrai patiesi ir tik perfekta dzīve? Un galu galā &ndash; kas vainas ne tik perfektai dzīvei?</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Sofija Kinsela (<em>Sophie Kinsella</em>, dz. 1969) ir starptautiski pazīstama angļu rakstniece, kura lasītāju sirdis iekarojusi ar humorpilniem bestselleriem, kas tulkoti vairāk nekā 30 valodās. Latvie&scaron;u valodā izdoti arī viņas romāni &ldquo;Tikai nevienam nesaki!&rdquo;, &ldquo;Man ir tavs telefons&rdquo; un &ldquo;Antimājsaimniece&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane.</span></p>Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46452&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46452&type=2Klišāns, ValdisLatvijas vēstureValdis KlišānsLatvijas valsts stāsts<p>Grāmata &bdquo;Latvijas valsts stāsts&rdquo; iepazīstina lasītājus ar Latvijas vēsturi vairāk kā 100 gadu garumā. Tas ir stāsts par to, kā sabruka vecā pasaules kārtība Pirmajā pasaules karā, kā uz sabruku&scaron;o impēriju drupām notika jaunās Latvijas valsts proklamē&scaron;ana, kā Neatkarības karā tika izcīnīta valstiskā neatkarība, kā Latvijas Republika uzplauka un ar kādiem izaicinājumiem sastapās t. s. &bdquo;miera laikos&rdquo;, kā mūsu valsts tika ciniski iznīcināta Otrā pasaules kara laikā un ko Latvijas sabiedrībai nozīmēja padomju okupācijas ilgie gadi, kā &scaron;ķietami visbezcerīgākajā laikā aizsākās latvie&scaron;u tautas Tre&scaron;ā atmoda, kā arī tas ir stāsts par &scaron;ķietami neseno pagātni &ndash; neviennozīmīgi vērtējamo valsts atjaunotnes procesu 20. un 21. gadsimta mijā.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Katrā &scaron;ajā Latvijas vēstures epizodē izcēlu&scaron;ies savi varoņi un antivaroņi, kuru biogrāfiskie dati papildina mūsu valsts un tautas stāstu un nereti liecina par dramatiskiem kūleņiem un pretrunu pilniem pavērsieniem &scaron;o personību dzīvē.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā ievietotas vairāk kā 300 fotogrāfijas, kā arī daudzi zīmējumi, plakāti un kartes, kas ilustrē vēstures procesus, faktus un objektus. Savukārt pielikumos (pastkastītēs) ievietotās laikmeta liecības &ndash; preses fragmenti, atklātnes u. c. &ndash; ļaus mūsdienu cilvēkiem pagāju&scaron;os Latvijas vēstures laikus atdzīvināt un padarīt taustāmus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata &bdquo;Latvijas valsts stāsts&rdquo; pilnveidos mūsu valsts vēstures izpratni &ndash; vienu no dzimtenes mīlestības un patriotisma pamatiem.</span></p>Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46450&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46450&type=2Beilija, ElenaElena BeilijaEs esmu Brīnumsieviete<p><span>Iedvesmojies no pasaules izcilāko sievie&scaron;u interesantajiem dzīvesstāstiem un pārsteidzo&scaron;ajiem sasniegumiem! Seko viņu piemēram un izmēģini arī dažādas aizraujo&scaron;as nodarbes!</span></p> <p><span><br /></span><span>Iztēlojies, ka tu līdzīgi Amēlijai Ērhārtai lido pāri Atlantijas okeānam, prāto par filozofiskiem jautājumiem kopā ar Hipatiju un veic aizraujo&scaron;us eksperimentus kā Marija Kirī.</span><span>Godini &scaron;īs izcilās sievietes un atceries, ka arī tu esi apbrīnojama!</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Ir laiks svinībām! Nekad iepriek&scaron; meitenes un sievietes nav biju&scaron;as tik augstu novērtētas un ietekmīgas.&rdquo;</span></p> <p><span>/Dr. Megija Aderina-Poukoka, kosmosa zinātniece/</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Una Orinska.</span></p>Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46361&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46361&type=2Nesers, HokansKriminālromāniHokans NesersCilvēks bez suņa<p>Ir decembra nogale Kumlinges pilsētā Zviedrijā. Hermansonu ģimene pulcējas, lai piedalītos 105 gadu svinībās, atzīmējot ģimenes patriarha Kārla Ērika se&scaron;desmit piekto un vecākās meitas Ebas četrdesmito dzim&scaron;anas dienu. Tomēr nekas nenotiek, kā cerēts. Vakarā pirms lielās svētku dienas Roberts, Kārla Ērika vienīgais dēls, iziet pastaigāties un neatgriežas, bet nākamajā vakarā pazūd arī Ebas vecākais dēls Henriks.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Kriminālinspektoram Gunnaram Barbaroti vēl nekad nav nācies risināt tik sarežģītu lietu. Vai tie&scaron;ām vainot vajadzētu likteni, ja vienas ģimenes divi cilvēki pazūd no mājas vienas diennakts laikā? Vai tomēr bijis kāds plāns? Vai starp abām pazu&scaron;anām ir kāda saikne?</span><span>Lai noskaidrotu, kas patiesībā notika, Barbaroti nāksies atklāt senākus un ne tik senus tum&scaron;us noslēpumus, kā arī izlemt, vai to izpau&scaron;ana neradīs neatgriezenisku ļaunumu...</span></p> <p><span><br /></span><span>Hokans Nesers (<em>H&aring;kan Nesser</em>, dz. 1950), zviedru rakstnieks, ir ļoti daudzpusīgi talantīga personība. Viņ&scaron; raksta gan kriminālromānus, gan psiholoģiskus trillerus, gan stāstus un romānus, un viņa literārie darbi ir tulkoti vairāk nekā 20 valodās, pārdoti vairāk nekā 15 miljonos eksemplāru un pēc to motīviem uzņemtas jau desmit kinofilmas. H. Nesers saņēmis vairākas literārās godalgas, tostarp trīs reizes ieguvis prestižo balvu &ldquo;Gada labākais zviedru kriminālromāns&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>No zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure.</span></p>Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46360&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46360&type=2Vilks, IlgonisLiteratūra bērniemUzziņu literaturaIlgonis VilksVisums<p>&Scaron;ī grāmata veidota kā tūrisma ceļvedis, kas aicina lasītāju doties domu ceļojumā ne tikai apkārt Saulei, bet līdz pat Visuma malai un iepazīties ar zvaigznājiem, Saules sistēmas planētām, pa&scaron;ām lielākajām zvaigznēm, melnajiem caurumiem, tālām galaktikām un citiem brīnumainiem un neparastiem Visuma objektiem.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Tas tie&scaron;ām ir bezmaksas ceļojums, jo zvaigžņotās debess &ldquo;dārgumus&rdquo; var aplūkot katrs, tie neatrodas privātkolekcijā vai aiz slēgtām durvīm.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas pamatu veido 20 Latvijā labāk redzamo zvaigznāju apskats, kurā aprakstītas spožākās zvaigznes un zīmīgākie debess objekti, izstāstītas teikas par zvaigznāju izcel&scaron;anos, kā arī doti ieteikumi novērojumu veik&scaron;anai.</span></p> <p><span><br /></span><span>Starplaikā iespējams doties 10 mar&scaron;rutos, kas ļaus apciemot planētas ārpus Saules sistēmas, aizvedīs līdz Piena Ceļa galaktikas centram un daudz kur citur. Ik pa dažām lappusēm ievietoti lieli kosmisko objektu attēli ar anotācijām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Vēsturiskās atkāpes palīdzēs saprast, kā astronomiem izdevies izpētīt pla&scaron;o Visumu. Nav apieti arī zinātnes neatbildētie jautājumi, piemēram, noslēpumainā tum&scaron;ā enerģija un dzīvība ārpus Zemes.</span></p>Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46359&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46359&type=2Šarmers, OttoOtto ŠarmersU teorija<p>Mēs dzīvojam laikā, kad skaidri atklājas mūsu kolektīvā nespēja risināt globālas ekoloģiskās, sociālās un garīgās problēmas. Lai stātos pretī &scaron;iem izaicinājumiem, nepiecie&scaron;ama jauna veida apziņa un kolektīvās līderības prasmes. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzējs un programmas u.lab līdzdibinātājs Otto &Scaron;armers aicina palūkoties uz pasauli citādi un atklāt revolucionāru pieeju mācī&scaron;anās un līderības procesam &ndash; U teoriju.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Mūsdienās uz jauniem izaicinājumiem mēs bieži vien reaģējam ar veciem, pagātnē sakņotiem risinājumiem, un kolektīvi radām rezultātu, kādu neviens nevēlas. Līderiem ir nepiecie&scaron;ama drosme doties nezināmā teritorijā, kas sāk atklāties vien tad, kad esam riskēju&scaron;i spert soli tuk&scaron;umā. Bet kas mūs notur pagātnes modeļu gūstā? Kā no tā izkļūt, lai būtu pārmaiņām soli priek&scaron;ā, spētu efektīvi risināt problēmas un radīt novatoriskus risinājumus? &ldquo;U teorija&rdquo; piedāvā unikālu integrālu skatījumu un praktisku pieeju mūsdienu izaicinājumiem gan individuālā, gan kolektīvā līmenī.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Jo vairāk iepazinu Otto &Scaron;armera U teoriju, jo lielāku pārliecību ieguvu par to, cik pareiza ir mana intuitīvā pieeja &ndash; darbo&scaron;anās no nākotnes. &Scaron;ī grāmata ir katra vadītāja &ndash; liela vai maza, uzņēmējdarbībā, pa&scaron;valdībā, valsts struktūrās vai politikā &ndash; obligātā literatūra, lai sastaptos ar sevi no nākotnes perspektīvas.&rdquo;</span></p> <p><span>/Uldis Pīlēns, Integrālās izglītības institūta uzņēmējdarbības kursu vadītājs/</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Otto &Scaron;armers apraksta cilvēka uztveri papla&scaron;ino&scaron;u un maino&scaron;u pārveides ceļu, ko jūs, visticamāk, intuitīvi jau pazīstat. Izcila, pārsteidzo&scaron;a un, pats galvenais, praktiski izmantojama grāmata par uzņēmumu vadību un dzīvi.&rdquo;</span></p> <p><span>/Juris Rubenis, Integrālās izglītības institūta programmas direktors/</span></p> <p><span><br /></span><span>Tulkotāja: Antra Lezdiņa.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Iesaka Integrālās izglītības institūts.<br /></span></p>Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46358&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=46358&type=2Atāls, ValdisValdis AtālsElles debesis<p>VALDIS ATĀLS (1950) &mdash; mūziķis, dzejnieks, gleznotājs &mdash; pie savas vispusīgās daiļrades cienītājiem nāk ar dzīvesstāstu &ldquo;Elles debesis&rdquo;, personisku, tie&scaron;u un nesaudzīgu vēstījumu, kas kārtu pa kārtai atsedz četrdesmit gadu senus notikumus, meklējot ceļu uz atbrīvo&scaron;anu.</p> <p><span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Manī ir iedzimu&scaron;as hroniskas skumjas pēc pazaudētā Dieva. Jau dziesmās esmu tās izraudājis. Tagad, gluži kā diagnozi, rakstu savas biogrāfijas neredzamās lappuses, cen&scaron;oties lēkt pāri asins peļķēm, nemēģinot neko tī&scaron;i izkrāsot. Jā, tiku uzskatījis sevi par Taisnīguma Meklētāju. Nu es redzu, cik taisnīguma nesu es pats. Es apsūdzēju citus nodevībā un melos, tagad redzu, vai tik tīrs esmu es pats. Vai pirms &scaron;ī es tiesāju sevi? Nē! Es to nosaucu par izdzīvo&scaron;anas māku! Nu man pienācis laiks savā sirdī piedot visiem, arī sev, jo pēc brīža vairs nebūs svarīgi, kurā laikā un kādā politiskā sistēmā viss ir noticis. Drīz mēs visi piederēsim Absolūtai Realitātei. Man svarīgi ir tikai tas, kā veikusi savu Programmas Ceļu un ko par nozīmīgu no sava redzējuma izcēlusi &scaron;ī Dvēsele, ko apzīmēju ar vārdu: ES.&rdquo;</span><br /></span></p>Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300