Saskaņā ar Bibliotēku likuma 8. pantu, visām Latvijas bibliotēkām mēneša laikā pēc tās nodibināšanas ir jāreģistrējas Bibliotēku reģistrā, ko veido un uztur LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļa.

Bibliotēkas reģistrāciju nodrošina tās dibinātājs. Iesniegumu par bibliotēkas reģistrāciju LR Kultūras ministrijai iesniedz dibinātāja pilnvarota persona un tajā iekļaujamas šādas ziņas:

  1. bibliotēkas nosaukums, tās juridiskā adrese;
  2. bibliotēkas dibinātājs, tās juridiskais statuss;
  3. lēmums par bibliotēkas dibināšanu;
  4. bibliotēkas krājuma apjoms;
  5. bibliotēkas darbinieku skaits;
  6. bibliotēkas telpu platība, tehniskais aprīkojums;
  7. bibliotēkas finansēšanas avoti un kārtība.
Bibliotēku reģistrācijai ir izmantojamas LR Kultūras ministrijas sagatavotās veidlapas, kurās ir uzskaitītas par bibliotēku sniedzamās ziņas. Veidlapas un papildinformācija par reģistrāciju pieejama LR Kultūras ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Bibliotēku reģistrācija.

 

 


Bibliotēku akreditācijas kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr. 709 "Bibliotēku akreditācijas noteikumi".
 

Iesnieguma veidlapas un papildinformācija par bibliotēku akreditāciju pieejama LR Kultūras ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Bibliotēku akreditācija.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv