Transporta un sakaru institūtā tiek izsludināta vakance Bibliotēkas vadītājs


1. Amata raksturojums

1.1.Amata nosaukums: Bibliotēkas vadītājs

1.2. Amata kods: 1349 32

1.3. Struktūrvienība: Bibliotēka

1.4. Tiešais vadītājs: Zinātnes un attīstības prorektors, Mācību prorektors

1.5. Normatīvie akti, kas jāievēro veicot darba pienākumus: Izglītības likums, Augstskolu likums, Izglītības likums, AS „Transporta un sakaru institūts” darbību regulējošie normatīvie dokumenti, u.c.


2. Prasības kvalifikācijai un kompetencēm

2.1. Augstākā izglītība;

2.2. Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, ļoti labas krievu un angļu valodas zināšanas;

2.3. Praktiska darba pieredze līdzīgā amatā;

2.4. Spēja organizēt savu darbu un  noteikt darba prioritātes;

2.5. Labas komunikāciju un  sadarbības prasmes;

2.6. Labas datorprasmes (MS Office);


3. Pienākumi

3.1. Organizēt un plānot bibliotēkas darbību, sadarboties ar citām bibliotēkām, iestādēm, organizācijām;

3.2. Ievērot bibliotēku darbību reglamentējošos dokumentus un statistisko atskaiti

3.3. Sagatavot un iesniegt vadībai  pēc nepieciešamības darba plānus, atskaites utt.

3.4. Izstrādāt bibliotēkas budžetu, veikt tā kontroli;

3.5. Regulāri veikt precīzu krājuma uzskaiti, izdarot ierakstus bibliotēkas dokumentācijā;

3.6. Izstrādāt un nodrošināt „pārejas” koncepciju uz elektroniskajiem resursiem ar citām TSI struktūrvienībām;

3.7. Nodrošināt bibliotēkas fonda un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;

3.8. Nodrošināt sadarbību ar citām TSI struktūrvienībām, it īpaši ar katedrām un studiju programmu direktoriem;

3.9. Apmācīt apmeklētājus kā izmantot bibliotēku, lietot datu bāzes un katalogus;3.9.Pēc tiešā vadītāja norādījumiem veikt citus ar šo amatu saistītus pienākumus.


4. Atbildība

4.1. Darbinieks ir atbildīgs par viņam noteikto pienākumu un uzdevumu laicīgu, kvalitatīvu  izpildi;

4.2. Darbinieks ir atbildīgs par saviem pieņemtajiem lēmumiem un to sekām;

4.3. Darbinieks ir atbildīgs par konfidenciāla satura informāciju, kura kļūst zināma, pildot amata pienākumus, tās saglabāšanu un neizpaušanu citām personām;

4.4. Darbinieks ir atbildīgs par visu uzticēto materiālo vērtību un informācijas saglabāšanu;

4.5. Darbinieks ir atbildīgs par savu kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšanu;

4.6. Darbinieks ir atbildīgs par Darba kārtības, Darba aizsardzības un Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

5. Tiesības

5.1. Pieprasīt no vadītāja pienākumu un uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo resursu nodrošinājumu;

5.2. Pārstāvēt augstskolu savas kompetences jautājumos;

5.3. Iesniegt vadītājam priekšlikumus darba pilnveidošanai.

 

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu turmpeniece.l@tsi.lv

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv