Līgums, kas regulē Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu veikšanu, ir veidots atbilstoši pasaulē pieņemtiem labas būvniecības prakses standartiem, proti, saskaņā ar Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) Būvniecības darbu līguma noteikumiem, kas skaidri nosaka abu līguma slēdzēju pušu atbildību – kā valstij ir pienākums nodrošināt finansējumu tādā apjomā, kā apsolīts līgumā, tā būvnieka pienākums ir apsolītajā laikā paveikt darbus un nodot objektu.
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" direktors Zigurds Magone norāda: "Aicinājumi apturēt vai pārtraukt Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecību ir kārtējais projekta pretinieku mēģinājums to bremzēt. Tas ir populisms un šādu aicinājumu autori nedomā par sekām. Gan finansiālām tieši kontekstā ar LNB būvdarbu līgumu, gan ietekmi uz būvniecības sektoru, kam ir būtiska loma tautsaimniecībā."
 
Ja valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"" tiktu uzdots lauzt LNB būvdarbu līgumu, tad tiktu zaudēti aptuveni 26 miljoni latu. Tajos ietilpst gan 16 miljoni latu, kas ir izlietoti projekta sagatavošanas procesā, izstrādājot tehnisko projektu, sagatavojot būvlaukumu un risinot nekustamo īpašumu tiesību jautājumus, galvenajam būvuzņēmējam izmaksātais 5 miljonu latu avanss, kas izlietots, lai pasūtītu būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos materiālus un mehānismus, kā arī izdevumu atlīdzināšana, kas saistīta ar būvniecības līguma apturēšanu vai laušanu. Šie izdevumi prognozējami līdz 10 miljonu latu robežās.
 
Apturot vai laužot LNB būvdarbu līgumu, valstij būtu jāapmaksā visi līdz šim būvlaukumā paveiktie darbi, jāatlīdzina izmaksas par pasūtītajām iekārtām un materiāliem, par demobilizāciju no būvlaukuma, jāizmaksā kompensācijas būvuzņēmēja darbiniekiem, kas nolīgti šī līguma izpildei, kā arī jāsedz jebkādi citi izdevumi vai saistības, kas būvuzņēmējam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu, tai skaitā neiegūto peļņu, kuras kompensēšana ir paredzēta pēc Latvijā spēkā esošā Civillikuma. Līdzās jau pieminētajām izmaksām valstij būtu jāpārņem būvlaukums, jāveic tā konservācija, papildus jāmaksā par būvlaukuma uzturēšanu, uzkopšanu un apsardzi.
 
LNB būvdarbu veikšanas līgums nosaka, ka projekta pasūtītājs no līguma atkāpjas divos gadījumos – ja būvuzņēmējs nepilda savas saistības un pienākumus, vai arī, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, taču neviena no šīm situācijām pašlaik nav aktuāla. Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecība norit saskaņā ar grafiku, kas reizi nedēļā tiek precizēts atbilstoši veicamajiem darbiem. Būvlaukumā pašlaik strādā vidēji 50 cilvēku dienā, ir ieurbti pirmie kontrolpāļi, šonedēļ tiks uzsākta rievsienu iedzīšana.
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbus veic "Nacionālā būvkompāniju apvienība", kurā ietilpst trīs lielākie Latvijas būvuzņēmēji – SIA "Re&Re", AS "RBSSKALS" un SIA "Skonto Būve". Saskaņā ar līgumu, bibliotēku paredzēts uzbūvēt trīs gados un celtniecība notiks divos posmos – līdz 2009. gada septembrim jāizbūvē ēkas nulles cikls, bet 2011. gadā jāpabeidz būvdarbu virszemes cikls. Kopējās būvdarbu izmaksas līgumā noteiktas 114,6 miljoni latu, no kuriem nākamajā gadā nepieciešami 29 miljoni.
 
Galvenais būvuzņēmējs Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā tika izraudzīts sarunu procesā, ko valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" šī gada sākumā organizēja atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam. Par līguma nosacījumiem, tai skaitā būvuzņēmēju finanšu piedāvājumiem, notika sarunu process, pēc kura valdība deleģēja aģentūru slēgt līgumu ar to būvkompāniju apvienību, kas bibliotēkas būvdarbus spēj veikt ne vien augstā tehnoloģiskā līmenī un ievērojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas tehniskajā projektā noteiktās prasības, bet arī piedāvā zemākās būvdarbu izmaksas un iztur pretkorupcijas kritērijus.
 
Kā būvdarbu līgumu, tā būvuzņēmēju finanšu piedāvājumu izvērtējušas Latvijas būvniecības nozares profesionālās organizācijas. Turklāt, apzinoties, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts ir pēdējos gados lielākais valsts pasūtījums būvniecībā, kas pilnībā tiks īstenots par valsts budžeta līdzekļiem, valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" šī gada pavasarī jau ir aicinājusi Valsts kontroli veikt revīziju par bibliotēkas būvdarbiem, tai skaitā būvdarbu veikšanas tāmēm un tajās iekļauto izmaksu pamatotību.
 
Ievērojot atklātības un caurskatāmības principus, kas noteikti Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanā, valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" savā mājas lapā internetā (www.j3b.gov.lv) ir publicējusi "Nacionālās būvkompāniju apvienības" iesniegtās būvdarbu veikšanas koptāmes. Aģentūrā ir pieejams arī pilns finanšu piedāvājums jeb detalizētas lokālās tāmes, ko, kontekstā ar LNB ēkas tehnisko projektu, aģentūras speciālisti ir gatavi skaidrot ikvienam interesentam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob. tālr.: +371 29405397