Lai veicinātu jaunu doktorantu, maģistrantu, medicīnas rezidentu piesaisti zinātnei, nodrošinot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu šīs aktivitātes ietvaros vismaz 1000 zinātniskajiem darbiniekiem, šodien, 2008. gada 2. septembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos noteikumus "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2. aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"", kas paredz ESF finansējumu jauno zinātnieku darba atbalstam zinātniskajos institūtos un Latvijas zinātnieku reemigrācijas procesa veicināšanai.
Valdība ir apstiprinājusi, ka līdz 2013. gadam šiem izvirzītajiem uzdevumiem tiks izlietoti vairāk nekā 37 miljoni lati. Šo summu veido ESF līdzfinansējums 31 766 741 latu apmērā jeb 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, kā arī 15 procenti - valsts budžeta finansējums 5 605 895 latu apmērā.
 
MK noteikumi paredz, ka valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas vai valsts augstskolu zinātniskie institūti atklātu projektu iesniegumu konkursā, kas tiks organizēts vairākās kārtās, varēs iesniegt projektu pieteikumus, kuru minimālā summa ir 140 560 latu, bet maksimālā projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir 1 405 608 lati.
 
Projektu iesniedzējiem ir paredzēts atbalsts jaunu zinātnisko grupu veidošanai un zinātnieku sadarbības veicināšanai ar augstskolām, pētniecības centriem un uzņēmumiem. Īpaši tiks atbalstītas jauno zinātnieku grupas, kas zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaistīs ārvalstu zinātniekus, kā arī tos Latvijas zinātniekus, kas no ārvalstīm atgriežas darbā Latvijā.
 
Finansējums galvenokārt paredzēts jaunajās zinātniskajās grupās iesaistīto darbinieku atalgojumam - projekta zinātniskajam vadītājam ir paredzēta samaksa līdz 15 latiem stundā, bet projekta izpildītājiem līdz 10 latiem stundā. Atalgojums projektu ietvaros ir paredzēts arī zinātniskajā grupā iesaistītajam tehniskajam personālam.
 
Projektos atbalstīs arī jauno zinātnieku komandējumu izmaksas, tai skaitā ar pētījuma veikšanu saistīto zinātnisko konferenču vai semināru dalības maksu un projekta zinātnisko pētījumu publicēšanas izmaksas. Jaunajām zinātniskajām grupām tiks nodrošināta darba vietas izveide un pētījumiem nepieciešamo materiālu iegāde vai noma, kā arī ar pētījumu veikšanu saistīto grāmatu un zinātniskās literatūras iegāde, tai skaitā nodrošinātas elektronisko datu bāžu pieejas licenču iegādes izmaksas. Organizējot sadarbības pasākumus ar komersantiem, projektu ietvaros tiks atbalstīta jaunās zinātniskās grupas dalībnieku stažēšanās uzņēmumos, pieredzes apmaiņa un informatīvie pasākumi, kas nepieciešami projekta īstenošanai.
 
Noteikumu projekts ir izstrādāts konstruktīvā sadarbībā ar IZM sociālajiem partneriem - Latvijas Zinātnes padomes ekspertiem un Jauno zinātnieku apvienību.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67047704