Latvijas Universitātes (LU) sociālo zinātņu maģistra studiju programma "Bibliotēkzinātne un informācija" balstās uz bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes pētnieciskajiem sasniegumiem, atspoguļojot šo zinātņu lomu informācijas sabiedrības attīstības procesos, veidojot uz zināšanām balstītu sabiedrību.

Studiju programmas mērķi: nodrošināt Latvijas bibliotēkas un informācijas institūcijas ar augsta līmeņa kvalificētiem bibliotēku un informācijas speciālistiem un zinātniekiem ar pilnu akadēmisko izglītību, kas spēj iekļauties Eiropas un pasaules procesos šajās zinātnēs.

Izvēloties vienu no 2 studiju virzieniem – informācijas pārvaldība, maksa par studijām ir būtiski samazināta.
 
Maģistru pilna laika klātienes studijas ilgst divus gadus (četrus semestrus). Maģistrantu lekcijas ieplānotas ceturtdienās, piektdienās, sestdienās pilnu dienu. Pārējais laiks jāveltī patstāvīgām avotu studijām, referātu un prezentāciju gatavošanai, kontroldarbu un patstāvīgo darbu izstrādei.
 
Pieteikumu pieņemšana notiek līdz 2008. gada 28. augustam LU Sociālo zinātņu fakultātē (SZF), Lomonosova ielā 1, 219. telpā, no plkst. 10:00-13:00 un no 14:00-18:30.
 
Iesniedzamie dokumenti:
  1. pieteikums MA studijām;
  2. jāuzrāda pase un jāiesniedz pases kopija tai lapai, kurā redzams foto un pases sērijas numurs;
  3. jāuzrāda iepriekšējo izglītību apliecinošā dokumenta un tā pielikumu (atzīmju izraksta) kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām;
  4. Reģistrācijas maksa Ls 15;
  5. 1 foto – 3x4;
  6. CV;
  7. Referāts par iecerēto pētniecības virzienu (apjoms – 5 datorsalikumā 12 p., intervāls – 1,5 ar pievienotu izmantoto informācijas avotu sarakstu).
     

Iestājpārbaudījums: pārrunas 29. augustā pulksten 12:00, 208. telpā LU SZF.

Pārrunās pretendenti pamato iecerētā pētniecības virziena aktualitāti, iepazīstina ar izstrādājamā darba mērķi, uzdevumiem, teorētisko un empīrisko bāzi, kā arī pētniecības metodēm.

Studentu reģistrēšana studijām 2008. gada 29. augustā no rezultātu apstiprināšanas brīža līdz 18:30 un 2008. gada 1. septembrī no plkst. 10:00-13:00 un 14:00-18:30 LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, 219. telpā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Viesturs Zanders
Maģistra studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" direktors