Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs sagatavojis statistikas izdevumu "Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 2003-2007".
Izdevums sagatavots elektroniski un pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā.
 
Izdevuma tabulās salīdzinoši atspoguļoti 5 gadu bibliotēku darba skaitliskie rādītāji: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums, bibliotēkas krājuma rādītāji, ziņas par darbiniekiem, izglītību, finansiālie rādītāji, ziņas par informācijas tehnoloģijām u.c. rādītāji.
 
Dati apkopoti, pamatojoties uz Latvijas bibliotēku aizpildītajām statistikas veidlapām 1-bibliotēka: pārskats par bibliotēkas darbību. Veidlapas sagatavotas, ievērojot starptautisko standartu LVS ISO 2789:2007 "Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika".
 
Statistiskās informācijas struktūra:
 • Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (iekļauti arī statistikas dati par vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu (skolu) bibliotēkām, pirmo reizi iekļauti koledžu bibliotēku skaitliskie rādītāji);
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba rādītāji;
 • Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas darba rādītāji;
 • Augstskolu bibliotēku darba rādītāji;
 • Speciālo bibliotēku darba rādītāji;
 • Publisko bibliotēku darba rādītāji:
  • no tām Valsts publisko bibliotēku darba rādītāji:
   t.sk. Neredzīgo bibliotēku darba rādītāji
  • no tām Pašvaldību publisko bibliotēku darba rādītāji:
   • kopīgie rādītāji,
   • Latvijas lielāko pilsētu bibliotēku darba rādītāji (alfabētiskā secībā),
   • Latvijas rajonu pašvaldību bibliotēku darba rādītāji (alfabētiskā secībā).
     
Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku Attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312807