Sociālo zinātņu maģistra studiju programma "Bibliotēkzinātne un informācija" balstās uz bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes pētnieciskajiem sasniegumiem, atspoguļojot šo zinātņu lomu informācijas sabiedrības attīstības procesos, veidojot uz zināšanām balstītu sabiedrību.
Studiju programmas mērķi: nodrošināt Latvijas bibliotēkas un informācijas institūcijas ar augsta līmeņa kvalificētiem bibliotēku un informācijas speciālistiem un zinātniekiem ar pilnu akadēmisko izglītību, kas spēj iekļauties Eiropas un pasaules procesos šajās zinātnēs.
 
Maģistru pilna laika klātienes studijas ilgst divus gadus (četrus semestrus). Maģistrantu lekcijas ieplānotas ceturtdienās, piektdienās, sestdienās pilnu dienu. Pārējais laiks jāveltī patstāvīgām avotu studijām, referātu un prezentāciju gatavošanai, kontroldarbu un patstāvīgo darbu izstrādei.
 
Pilna laika klātienē plānots uzņemt 15 studentus par budžeta finansējumu un 10 studentus par personīgo finansējumu.
 
Studiju maksa un studiju kredīti 2008./2009. ak.g. - 1500 Ls/gadā (pilna programmas apguve: Ls 3000). LU pamatstudiju absolventiem - 1150 Ls/gadā (pilna programmas apguve: Ls 2300).
 
Dokumentu pieņemšana studijām: no 30. jūnija līdz 25. jūlijam no plkst. 10.00 līdz 13:00 un no 14:00-18:30 LU SZF dekanātā, Lomonosova ielā 1, 224. telpā. Studentiem, kas pretendē uz ārpuskonkursa reģistrāciju, dokumentu pieņemšana ir no 30. jūnija līdz 10. jūlijam no plkst. 10.00 līdz 13:00 un no 14:00-18:30 LU SZF dekanātā, Lomonosova ielā 1, 224. telpā.

Iestājpārbaudījums: pārrunas 29. jūlijā pulksten 10.00, 208. telpā LU SZF.

Iesniedzamie dokumenti:
1) pieteikums MA studijām;
2) jāuzrāda pase un jāiesniedz pases kopija tai lapai, kurā redzams foto un pases sērijas numurs;
3) jāuzrāda iepriekšējo izglītību apliecinošā dokumenta un tā pielikumu (atzīmju izraksta) kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām;
4) tiem reflektantiem, kas izglītību guvuši ārzemēs, nepieciešams Latvijas Akadēmiskā centra atzinums;
5) Reģistrācijas maksa Ls 15;
6) 1 foto – 3x4;
7) CV;
8) Referāts par iecerēto pētniecības virzienu.
 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Viesturs Zanders
Maģistra studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" direktors