9. aprīlī Rundāles pilī notiks Muzeju valsts pārvaldes organizētā konference "Nacionālais muzeju krājums – resurss izglītībai, zinātnei, sabiedrības attīstībai".
Tā ir pirmā triju konferenču ciklā, kas šogad tiek organizētas, lai atskatītos uz muzeju nozares darbības 10 gadiem, kopš 1997. gadā LR Saeimā tika pieņemts Muzeju likums un izveidota pašreizējā nozares sistēma. 1998. gadā darbu sāka Muzeju valsts pārvalde.
 
Konferences mērķis ir aktualizēt muzeju pamatfunkcijas – krājuma darba – dažādos aspektus, uzsverot, ka galvenais sekmīga darba kritērijs ir krājuma pieejamība un izmantošana sabiedrības interesēs. Konferencē tiks analizēts, kā tiek pilnveidots Nacionālais muzeju krājums, vai tas aptver visas būtiskākās kultūras, dabaszinātnes un industriālā mantojuma jomas. Vai krājuma saturu kopumā raksturo kultūrvēsturiska, mākslinieciska, memoriāla vai zinātniska vērtība? Ko var darīt, lai sekmētu Nacionālā muzeju krājuma kvalitāti. Nepieciešama arī diskusija par to, cik sekmīgi Nacionālais muzeju krājums tiek izmantots ekspozīciju un izstāžu darbā, cik nozīmīga ir tā vieta izglītības un zinātnes attīstībā.
 
Konferencē ar ziņojumiem uzstāsies gan nozares eksperti (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors A. Radiņš, Rundāles pils muzeja direktors I. Lancmanis, Latvijas Kara muzeja direktore A. Fleija u.c.), gan citu kultūras nozaru pārstāvji (Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Spārītis, publicists un vēsturnieks Artis Svece u.c.), paužot savu viedokli par Nacionālā muzeju krājuma vietu un lomu Latvijas kultūras mantojumā.
 
Ar konferencē gūtajiem secinājumiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība, domājot par muzeju nozares attīstības perspektīvām gan no muzeju profesionāļu, gan apmeklētāja skata punkta.
 
Šajā gadā gaidāmas vēl divas konferences, kas veltītas muzeju attīstības iespējamajiem virzieniem – 9. maijā "Muzeju darbinieka profesija – esošā un vēlamā" un 17. septembrī "Muzeju nozares pārvaldība: akreditācija kā pārvaldības instruments".
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Astra Spalvēna
Muzeju valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67503871
E-pasts: astra.spalvena@mvp.gov.lv