Līdztekus Eiropas Savienības struktūrfondu iespējām, Latvija var izmantot arī Eiropas Ekonomiskās zonas (EZZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu. Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū.
Abu finanšu instrumentu darbības termiņš ir 5 gadi sākot no 2004. gada 1. maija līdz 2009. gada 30. aprīlim. EEZ finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas iemaksas. Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija.

4. aprīlī Valmieras rajona Kocēnos notika seminārs, kurā Norvēģijas vēstniecības un dažādu ministriju pārstāvji informēja par jaunā finansējuma piesaistes, projektu izstrādes un ieviešanas nosacījumiem.

12 atbalstāmām prioritātēm Latvijai piešķirtais kopējais finansējums ir 49,7 miljoni EUR. Daudziem šī programma jau ir zināma, jo 1. atklātais projektu konkurss notika 2006.-2007. gadā. Līdz ar to daļa finansējuma jau ir paredzēta atbalstītajiem projektiem.

Finanšu ministrija š.g. 11. martā ir izsludinājusi 2. atklāto konkursu, kurš ilgs 3 mēnešus līdz 10. jūnijam. Konkursā var startēt ar individuālajiem projektiem, kas ir viens no atbalsta veidiem. Šie projekti ir izstrādājami angļu valodā, jo gala lēmumu par projekta apstiprināšanu pieņem donorvalsts. Granta apjoms ir no 250 000 EUR. Projekta iesniedzējiem jābūt valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, juridiskām personām – biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, arodbiedrībām vai kapitālsabiedrībām. Sadarbības partneri tiek vērtēti pozitīvi, bet ne visās prioritātēs ir obligāts nosacījums, lai piedalītos konkursā. Atbalstāmās prioritātes – Vides aizsardzība, Ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, Veselība, Bērni ar īpašām vajadzībām, Cilvēkresursu attīstība un izglītība, Tieslietas, Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība. Par katru prioritāti atbildīga ir attiecīgā ministrija, kuru interneta mājaslapās ir pieejama detalizēta informācija.

Bez individuālajiem projektiem kā atbalsta veidi finanšu instrumentu ietvaros būs pieejamas 3 programmas un 6 grantu shēmas. Tajās tiek izsludināti viens vai vairāki apakšprojektu atlases konkursi. Šie projekti iesniedzami latviešu valodā, jo gala lēmums tiek pieņemts Latvijā.

Finansējums paredzēts:
  • ~ 3 programmām – Vides politikas integrācija Latvijā, Valsts un privātās partnerības veicināšana, Pārrobežu sadarbība;
  • ~ 2 grantu shēmām (vispārējo prioritāšu ietvaros) – Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, Akadēmiskie pētījumi;
  • ~ 4 grantu shēmām (īpašās atbalsta formas) – NVO grants, Stipendiju grantu shēma studentiem, izglītības darbiniekiem un skolotājiem – asistentiem.

Stipendiju var saņemt noteiktiem pasākumiem Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana. Konkurss stipendijām jau izsludināts 28. martā. Projektu sagatavošanas fondā projektu konkurss jau notika 2007. gadā. Tika apstiprināti 33 apakšprojekti. Atlikušais finansējums tiks izlietots 2. konkursa individuālo projektu sagatavošanai. Ceturtajā grantu shēmā varēs pretendēt uz Īstermiņa ekspertu fondu.

Kā liecina līdzšinējie rezultāti, konkurence ir ļoti liela. Pavisam 1. konkursā tika iesniegti 218 projekti, bet katrā prioritātē tālāk virzīti vidēji tikai 5 projekti.

Visiem interesentiem sīkāka informācija pieejama www.eegrants.lv. Ar semināra materiāliem var iepazīties Limbažu Galvenās bibliotēkas ES informācijas punktā.


Informāciju sagatavoja:
Dzintra Justa
Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 64070715
E-pasts: justa@elimbazi.lv