Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par komisiju atlīdzības par reprogrāfisko reproducēšanu noteikšanai".
Reprogrāfiskā reproducēšana ir darba skenēšana vai pavairošana ar kopējamām iekārtām.
 
Autortiesību likuma 35. panta pirmā daļa paredz, ka bez autora piekrišanas fiziskajai personai atļauts publicētus darbus, izņemot notis, reprogrāfiski reproducēt personiskai lietošanai ar noteikumu, ka autors un izdevēji par to saņem taisnīgu atlīdzību.
 
Saskaņā ar Autortiesību likuma 35. panta ceturto daļu, Ministru kabinetam ir jāizveido komisija, kas pārstāv valsts pārvaldi un vienojas par mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju par attiecīgās atlīdzības noteikšanas kritērijiem un lielumu. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija pārstāv autoru intereses un lai iegūtu tiesības veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu – iekasēt, sadalīt un izmaksāt autoriem un izdevējiem atlīdzību, tai ir jāvēršas ar iesniegumu Kultūras ministrijā, kas attiecīgi izsniedz organizācijai atļauju.
 
Par reprogrāfisko reproducēšanu jāmaksā personām, kuru valdījumā vai lietošanā ir attiecīgās iekārtas un kuras nodrošina reproducēšanas pieejamību fiziskām personām, proti, skolām, bibliotēkām, kopēšanas uzņēmumiem u.c.
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz veidot komisiju šādā sastāvā:
 
Komisijas vadītājs - U. Lielpēters, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks.
 
Komisijas vadītāja vietnieks - G. Jēkabsons, Kultūras ministrijas Autortiesību un blakustiesību nodaļas vadītājs.
 
Komisijas locekļi:
U. Dreimanis - Tieslietu ministrijas Eiropas un starptautisko tiesību departamenta juriskonsults;
M. Grīnhofa - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskuma nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte;
I. Švarca - Izglītības satura un eksaminācijas centra mācību literatūras speciāliste;
N. Zaļkalne - Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes, kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vecākā referente.
 
Komisijas uzdevums ir panākt vienošanos ar mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju (kas saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju) par atlīdzības kritērijiem un lielumu par reprogrāfisko reproducēšanu un iesniegt kultūras ministram tālākai apstiprināšanai Ministru kabinetā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Zvirbule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7078154