Ministru kabinets šodien, 18. martā, noteica kārtību, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai.
Lai veicinātu pašvaldību attīstību un spēju nodrošināt iedzīvotājus ar mūsdienīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, pagājušajā gadā pašvaldībām, kuras vienojušās par novadu izveidi, ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojumiem tika piešķirts valsts atbalsts 32,9 miljonu latu apmērā, bet šogad šim mērķim valsts budžetā paredzēti 55,55 miljoni latu.
 
Ministrs Edgars Zalāns uzsver: "Apgūstot finansējumu, svarīgi ir mērķtiecīgi plānot pašvaldības teritorijas attīstību un uzlabot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pagājušajā gadā valsts atbalsts izmantots tādiem mērķiem kā bērnudārzu un skolu remonti, gan ielu apgaismojuma ierīkošana, iegādāti autobusi skolēnu pārvadāšanai, ierīkoti sociālie dzīvokļi, renovēti muzeji un bibliotēkas".
 
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka dotāciju pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai var izmantot pašvaldības īpašumā esoša infrastruktūras objekta projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai un līdzfinansējumam Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai.
 
Tāpat valsts dotāciju var izlietot kopēja infrastruktūras objekta, kas pieder vienai no novadā plānotajām vietējām pašvaldībām, projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai, ja objekts nepieciešams novada pašvaldības funkciju izpildei.
 
Valsts atbalstu varēs izmantot arī nekustamā īpašuma iegādei, ja tas nepieciešams pašvaldības darbības nodrošināšanai un funkciju izpildei, kā arī autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai.
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) valsts budžeta apakšprogrammā paredzēto dotāciju piešķirs novadu pašvaldībām, kuras vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā ir izveidotas līdz 2008. gada 31. decembrim.
 
Uz dotāciju var pretendēt arī tās pašvaldības, kuras 2007.gadā pieņēmušas lēmumu par jauna novada izveidi, vietējām pašvaldībām apvienojoties, un novada darbības uzsākšanu pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā.
 
Novadu pašvaldībām finanšu līdzekļus piešķirs par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību - pilsētu un pagastu. Dotācija izlietojama 24 mēnešu laikā pēc piešķiršanas.
 
Lai saņemtu dotāciju, novada pašvaldība līdz 2008. gada 15. novembrim ministrijā iesniedz: lēmumu par vienreizējās dotācijas novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai pieprasīšanu, informāciju, kas apliecina, ka infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir ilgtspējīgi izmantojami novada pašvaldības funkciju izpildei, kā arī citas ziņas.
 
Lai izvērtētu dotācijas piešķiršanu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs izveidos komisiju sešu cilvēku sastāvā. Komisija izvērtēs pašvaldību iesniegtos dokumentus un ministram priekšlikumus par dotācijas piešķiršanas pamatotību. Pamatojoties uz komisijas sniegto priekšlikumu, ministrs pieņems lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt dotāciju.
 
Pēc dotācijas piešķiršanas attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam līdz nākamā gada 1. februārim būs jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā pārskatu par piešķirtās dotācijas izlietojumu, pielikumā pievienojot izdevumus pamatojošus dokumentus. Iesniegtā pārskata atbilstību piešķirtās dotācijas izlietojumam pārbauda aģentūra.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Kārkliņa
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra preses sekretāre
Tālr.: 7770432, 29533172