Konkurences padome (KP) 2007. gadā ir veikusi tirgus uzraudzību mācību grāmatu tirgū ar mērķi sniegt vispārēju priekšstatu par mācību grāmatu tirgu, tajā notiekošiem procesiem konkurences jomā. Tirgus uzraudzības ietvaros tika analizēta situācija tirgū un aptaujāti mācību grāmatu izdevēji, nozares asociācijas, skolu pedagogi, iegūta informācija no Izglītības satura un eksaminācijas centra, Izglītības un zinātnes ministrijas.
Izvērtējot pastāvošā normatīvā regulējuma ietekmi uz mācību grāmatu tirgu, KP konstatēja, ka jaunu mācību grāmatu satura izstrādes un mācību grāmatu izdošanas tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū kavē pastāvošais mācību grāmatu izdošanas organizatoriskais process.
 
Vēsturiski ir notikusi pārāk liela funkciju novirzīšana izdevniecību kompetencē. Mācību grāmatu un komplektizdevumu izdošanas process saistībā ar mācību grāmatu satura (grāmatas idejas) izstrādi un pašu mācību grāmatas izdošanu ir pārāk saplūdis un sasaistīts, līdz ar to kavē konkurences attīstību tirgū.
 
Uzraudzības ietvaros KP ir secinājusi, ka mācību grāmatu izdevēju loks Latvijā ir samērā nemainīgs, tajā darbojas septiņi galvenie mācību grāmatu izdevēji un saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apkopoto informāciju, to tirgus daļas pēdējo četru gadu laikā ir šādas: SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" – 46%, SIA "Izdevniecība RaKa" – 24%, SIA "Lielvārds – 17%", SIA "Mācību Grāmata" – 8%, SIA "Izdevniecība Pētergailis" – 2%, SIA "Retorika A" – 2%, Valsts aģentūra "Latviešu valodas apguves valsts aģentūra" – 1%.
 
Atsevišķos gadījumos vispārējās vidējās izglītības jomā attiecīgā priekšmeta grāmatu noteiktai klasei izdod viens izdevējs, līdz ar to atsevišķos konkrētajos tirgos ir izveidojies monopolstāvoklis. Tā, piemēram, monopolstāvoklis ir izveidojies šādos konkrētajos mācību grāmatu izdošanas un realizācijas tirgos - krievu valoda mazākumtautību programmu apguvei 5.-9. klasei, kultūras vēsture 10.-12. klasei, mūzika 10.-12. klasei, ģeogrāfija 10.-12. klasei.
 
KP skatījumā šāda situācija nav pieņemama, jo nepastāv izvēles iespējas un nav aizvietojamības no pieprasījuma puses. Veicot tirgus uzraudzību, ir secināts, ka salīdzinoši labāka situāciju ar mācību grāmatu izvēli un aizvietojamību pastāv sākumskolas un pamatskolas līmenī, bet vismazākās izvēles iespējas ir vidusskolas līmenī.
 
KP secina, ka pēdējo piecu gadu laikā tirgū nav ienākuši efektīvi konkurenti, kuri spētu konkurēt ar lielākajām izdevniecībām, tādām kā SIA "Apgāds Zvaigzne ABC", SIA "Izdevniecība RaKa", SIA "Lielvārds", tāpēc KP skatījumā tirgū ir iestājusies stagnācija, kas neveicina konkurenci un cenu pazemināšanos.
 
Tirgus uzraudzības ietvaros KP pievērsa uzmanību mācību grāmatu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai. KP ieguva informāciju, ka lielākie grāmatu izdevēji SIA "Lielvārds" un SIA "Apgāds Zvaigzne ABC", slēdzot līgumus par savas produkcijas tirdzniecību, līgumos ar grāmatnīcām iekļāva noteikumus par cenu noteikšanu un to veidošanas noteikumiem. Šī tirgus uzraudzības ietvaros iegūtā informācija bija par pamatu administratīvo lietu ierosināšanai par iespējamo Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 1. punkta pārkāpumu SIA "Lielvārds", kā arī par Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto pārkāpumu SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" un SIA "Grāmatu nams "Valters un Rapa"" darbībās un Konkurences likuma 13. panta 4. punktā noteikto pārkāpumu SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" darbībās.
 
Tirgus izpētes laikā iegūtā informācija liek secināt, ka ir nepieciešams veikt pasākumus, lai veicinātu konkurenci šajā nozarē. Ņemot vērā to, ka daudzu mācību grāmatu izdošanā nedarbojas pietiekams tirgus dalībnieku skaits un līdz ar to nav nodrošināta pietiekama konkurence, KP turpinās sekot līdzi attīstības tendencēm mācību grāmatu tirgū.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Māris Gorbunovs
Konkurences padomes vecākais referents sabiedrisko attiecību jautājumos