Kopš 2010. gada 15. marta Ventspils bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā norit divi jauni apmācību pilotprojekti, kas ir paredzēti cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Audio apmācību kursā "Dators un internets ar JAWS" 15.-16.martā piedalās cilvēki, kuriem nav saglabājies redzes atlikums (neredzīgie), 17.-29.martā e-apmācību kursā "Kā strādāt ar datoru un internetu" jaunas prasmes apgūst cilvēki ar nelielu redzes atlikumu (vājredzīgie).
 
Gan audio pašmācības kurss neredzīgajiem, gan e-apmācību kurss vājredzīgajiem ir sagatavots valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) realizētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3td) ietvaros sadarbībā ar akciju sabiedrību "Datorzinību centrs", kas tika izraudzīta 3td iepirkuma procedūras rezultātā.
 
Šo apmācību kursu mērķauditorija ir cilvēki ar redzes traucējumiem, kuri vēlas izmantot internetu un citus bibliotēkās pieejamos IKT resursus. Kursu programmā ietvertās tēmas iepazīstina ar iespējām, ko sniedz dators un  internets, veicinot patstāvīgā darba iemaņu attīstību darbā ar datoru un izziņas avotu izmantošanā. Apmācāmie iegūs prasmes veidot un noformēt rakstiskus dokumentus, iegūt un izdrukāt informāciju.
 
Datorzinību centra Mācību centra vadītāja Ilona Gehtmane-Hofmane stāsta: "Iespēja veidot apmācību programmu un mācību līdzekļus cilvēkiem ar redzes traucējumiem Datorzinību centram bija gan izaicinājums, gan liela atbildība, jo Latvijā šādu IKT balstītu apmācību piedāvājumu izstrāde nav izplatīta, un speciālistu šajā jomā nav daudz. Mēs par savu partneri šo kursu izveidē izraudzījāmies Ventspils Digitālo centru. Ventspils iedzīvotājiem sniegto pilota apmācību rezultāti būs pirmais šīs kopsadarbības novērtējums."
 
Inga Niedra, v/a KIS apmācību vadītāja, norāda: "Izstrādājot mācību programmas, audio un e-apmācību kursus bibliotēku apmeklētājiem un metodiskos materiālus bibliotekāriem, ņemam vērā, ka bibliotēkās IT prasmes vēlas apgūt iedzīvotāji ar dažādām vajadzībām. Šī programma ir sagatavota, pamatojoties uz cilvēku ar redzes traucējumiem vajadzībām, kuri, iespējams, iepriekš nekad nav strādājuši ar datoru. Apmācot šos cilvēkus izmantot datoru un internetu, mēs rūpējamies, lai viņi pēc iespējas pilnvērtīgāk integrētos sabiedrībā."
 
Pilota apmācības Ventspils bibliotēkā ļaus 3TD apmācību programmas veidotājiem saprast, kā sagatavotie apmācību kursi darbojas praksē. Ja būs nepieciešams, pēc pilota apmācībām tiks veikti nepieciešamie labojumi.  Tad abi apmācību kursi tiks nodots lietošanai  Latvijas vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā. Bibliotēku apmeklētājiem tie būs pieejami bez maksas. Savukārt bibliotekāri tiks nodrošināti ar metodiskajiem materiāliem, kas palīdzēs bibliotēkām organizēt gan grupu nodarbības, gan piedāvāt individuālas apmācības.
 
Publisko bibliotēku attīstības projekta 3td ietvaros Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā un tās filiālēs Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos, Cēsīs, Jelgavā un Liepājā tika uzstādīta datortehnika un programmatūra, kas nepieciešama cilvēkiem bez redzes atlikuma, savukārt visās reģionu galvenajās bibliotēkās ir pieejama datortehnika vājredzīgiem cilvēkiem.
 
Projektu līdzfinansē Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku (Global Libraries) programma. Publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros jau kopš 2008. gada tiek veikts apjomīgs darbs, lai sagatavotu bibliotekārus darbam ar bibliotēku apmeklētājiem, kas vēlas apgūt datoru prasmes un interneta iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Trešais tēva dēls" sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67844885