Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļa informē Latvijas bibliotēkas par aizvadītā gada nogalē publicētiem un SIA "Latvijas Standarts" reģistrētiem standartiem.
LVS ISO 23081-1:2007: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 1. daļa: Principi

ISO 23081 sagatvojusi Tehniskās komitejas ISO/TC 46, Informācija un dokumentācija, apakškomiteja SC 11, Arhīvi/dokumentu pārvaldība. Šis izdevums atceļ un aizstāj Tehnisko specifikāciju ISO/TS 23081-1:2004, kas ir atjaunota un tehniski pārskatīta.

Standarts ir ceļvedis metadatu izpratnē, ieviešanā un izmantošanā. Tas paredzēts, lai dokumentu pārvaldības metadati atbilstu biznesa procesiem un to dažādie veidi atbilstu biznesa vajadzībām un dokumentu pārvaldības procesiem. Šī standarta daļa (Principi) nosaka ietvaru dokumentu pārvaldības metadatu radīšanai, pārvaldībai un izmantošanai, kā arī izskaidro galvenos principus.

Šie principi ilgtermiņā attiecas uz dokumentiem un to metadatiem, visiem procesiem, ko tie ietekmē, jebkuru sistēmu, kurā tie tiek uzturēti, jebkuru institūciju, kas ir atbildīga par to pārvaldību.

Standarts nenosaka kādas obligātas metadatu kopas ieviešanu, jo atkarībā no jurisdikcijas organizatoriskajām vai konkrētajām prasībām metadati detaļās būs atšķirīgi. Tomēr tas nosaka galvenās pastāvošo metadatu kopas atbilstoši ISO 15489 prasībām.

Standartam paredzēta 2. un 3. daļa, kur būs vairāk skaidrojumu un praktisku vadlīniju par metadatu ieviešanu un dokumentu pārvaldības metadatu izvērtēšanu atbilstoši šajā ISO 23081 daļā aprakstītajiem principiem. Šīs nākamās daļas būs Tehniskie ziņojumi, kas uzskatāmi par dokumentiem, kas ierobežoti laika ziņā un kuriem būs nepieciešama regulāra atjaunošana.
 

LVS ISO 2789:2007: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika

Starptautisko standartu ISO 2789 sagatavojusi Tehniskās komitejas ISO/TC 46, Informācija un dokumentācija apakškomiteja SC 8, Kvalitāte. Statistika un snieguma vērtēšana.

Ceturtais izdevums atceļ un aizstāj trešo izdevumu (ISO 2789:2003) un ir tā pārstrādātais variants, kurā apzinātas un novērstas ISO 2789:2003 lietišķās izmantošanas problēmas, kā arī ņemtas vērā straujās elektronisko pakalpojumu attīstības tendences bibliotēkās.

Starptautiskajā standartā iekļautas bibliotēku elektronisko resursu un pakalpojumu definīcijas un noteiktas uzskaites metodes. Attiecībā uz elektroniskajiem resursiem un pakalpojumiem standarta lietotājiem jāņem vērā A pielikumā iekļautie būtiskie skaidrojumi un vadlīnijas. Izraudzīta piemērota pielikuma forma bibliotēku elektronisko pakalpojumu noteikšanas metožu izklāstam un problēmu aprakstam.

Protams, visu starptautiskajā standartā ietverto rādītāju kopumu nebūs iespējams noteikt katrā bibliotēkā. Lielākai precizitātei B pielikumā aprakstīti atsevišķi papildrādītāji, kas svarīgi tikai dažiem bibliotēku veidiem. Vācot konkrētus statistikas datus, būtiski izmantot vienas un tās pašas definīcijas un metodes.

Visi šī standarta pielikumi ir normatīvi. C pielikums ir nozīmīgs jauninājums nacionālās statistikas apkopošanai un publicēšanai, kas dod iespēju patiesi salīdzināt dažādu valstu rādītājus dažādos laikposmos.

Bibliotēku darba apraksta un publiskošanas stingrās prasības var ievērot, ja datu vākšana notiek atbilstoši šī starptautiskā standarta nostādnēm. Bibliotēkām iespējami pilnīgi jāapkopo standartā uzskaitītie bibliotēku darbu raksturojošie dati.

Liela uzmanība pievēršama statistikas pārskatu noformēšanai un publicēšanai, taču tas ir ārpus šī starptautiskā standarta darbības lauka.

Starptautisko standartu uztur spēkā darba grupa, kas seko statistikas metožu attīstībai un vajadzības gadījumā pievieno standartam papildu statistikas rādītājus.
 

LVS ISO 15489-1:2007: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

Standarts ir lietojams, pārvaldot dokumentus (visos to formātos un nesēju veidos), kuri ir izstrādāti vai saņemti jebkuras publiskas vai privātas organizācijas darbībā vai fiziskām personām pildot pienākumu izstrādāt un glabāt dokumentus. Standarts nosaka organizāciju atbildību par dokumentiem un dokumentu politiku, procedūrām, sistēmām un procesiem, kā arī sniedz vadlīnijas par dokumentu sistēmu izstrādi un ieviešanu.

Latvijas standartu izdevēja un izplatītāja – SIA "Latvijas Standarts" Informācijas fondā (Kr. Valdemāra ielā 157, 1. stāvā) var iegādāties visus Latvijas, starptautiskos (ISO, IEC) un Eiropas (CEN, CENELEC, ETSI) standartus. Citu valstu standartizācijas organizāciju standartus, kuri nav LVS fondā, var pasūtīt, apmaksājot ar standartu piegādi saistītos izdevumus.

Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskās komitejas (MABSTK) izstrādātos un apstiprinātos standartus arhīvi, bibliotēkas un muzeji var iegādāties ar 75% atlaidi no noteiktās standarta pamatcenas.
 

Informāciju sagatvoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv
www.lnb.lv