Rīga, 15. janv., LETA. Ministru kabinets šodien apstiprināja grozījumus valsts aģentūras "Nacionālais kino centrs" nolikumā, uzdodot tam arī administrēt to filmu izmantošanas tiesības, kuru mantisko autortiesību vai blakustiesību pārņēmēja ir valsts.
Nacionālā kino centra pienākums būs arī atjaunot un digitalizēt to filmu nesējus, kuru mantisko autortiesību pārņēmēja ir valsts, kā arī veikt citas ar minēto filmu nesēju pārvaldīšanu saistītās darbības.
 
Kā skaidro Kultūras ministrija, patlaban Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijā par humanitāro sadarbību tiek risināts jautājums par Latvijas nacionālā audiovizuālā mantojuma atgūšanas iespējamiem risinājumiem.
 
Nacionālais kino centrs no nākamā gada plāno sākt Krievijas Valsts arhīvu fondos iekļauto Latvijā uzņemto filmu oriģinālu (negatīvu) kopiju izgatavošanu un pakāpenisku digitalizāciju.
 
Viena no Nacionālā kino centra funkcijām ir audiovizuālo jaunrades darbu un audiovizuālā mantojuma pieejamības un izplatības veicināšana Latvijā un pasaulē. Šo funkciju aģentūra veic, regulāri rīkojot un veidojot izstādes, lekcijas, filmu skates, dažādas akcijas, kurās tiek izmantoti Latvijas audiovizuālā mantojuma materiāli. Papildus tam aģentūra veic Latvijas filmu mantojuma nekomerciālo izplatīšanu ārvalstīs filmu festivālos un filmu skatēs.
 
Attiecībā uz filmām, kas radītas Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kā arī padomju gados Rīgas kinostudijā uzņemtajām filmām, kuru mantisko autortiesību vai blakustiesību pārņēmējs ir valsts, normatīvajos aktos nav detalizēti noteikta šo filmu tiesību administrēšanas kārtība. Tagad aģentūrai tiek noteiktas pilnvaras veikt filmu, kuru mantisko autortiesību un blakustiesību pārņēmējs ir valsts, izmantošanas tiesību administrēšanu, kā arī veikt šo filmu nesēju atjaunošanu, digitalizēšanu, kā arī citas ar nesēju pārvaldīšanu saistītas darbības.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA