Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultāte (SZF) izsludina skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē, bibliotēkzinātnē un informācijā.
Komunikācijas zinātnes studiju pretendentiem ir iespēja piedalīties arī radošo darbu konkursā. Darbu iesniegšanas termiņš - 2008. gada 11. aprīlis.
 
LU SZF skolēnu darbu konkursā aicināti piedalīties 12. klašu audzēkņi, kas vēlas iegūt papildus punktus līdzdalībai konkursā uz bakalaura studiju vietām atbilstošās LU SZF studiju programmās. Konkurss notiek sekcijās – komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un bibliotēkzinātnes un informācijas sekcijā. Dalībniekiem atbilstoši izvēlētajai sekcijai jādefinē sava darba tēma un jāizstrādā rakstu darbs, kas skaidri iezīmē kādu pētījuma problēmu un parāda tā iespējamo lietojumu praksē. Ar precīziem darba izstrādes noteikumiem var iepazīties LU portālā un fakultātes mājas lapā.
 
Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par mūsdienu sabiedrības attīstības procesiem un parādībām, veicinot viņu kritiskās domāšanas spējas notikumu analīzē un novērtēšanā, kā arī sniegt priekšstatu par akadēmiskajām studijām augstskolā.
 
Konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā dalībniekiem līdz 11. aprīlim jāiesniedz LU SZF dekanātā vai jāiesūta pa pastu savi pētnieciskie darbi izvēlētajā sekcijā vai radošais darbs komunikācijas zinātnē. Otrā kārta – labāko darbu aizstāvēšana - notiek 2008. gada 18.aprīlī.
 
Pirmās vietas ieguvēji bez konkursa tiek uzņemti studijām par budžeta līdzekļiem fakultātē atbilstošajā studiju programmā, otrās un trešās vietas ieguvēji – saņem papildus punktus līdzdalībai konkursā uz studiju vietām atbilstošajās LU SZF studiju programmās. Konkursā iegūtos punktus summē ar centralizēto eksāmenu rezultātiem, tādējādi dodot iespēju reflektantiem iegūt augstāku punktu skaitu.
 
Precīza informācija par skolēnu konkursa darbu izstrādi atrodama www.lu.lv/skoleniem vai fakultātes mājas lapā www.szf.lu.lv sadaļā "Nāc studēt!".
 
Darbi jāiesniedz līdz 11. aprīlim LU Sociālo zinātņu fakultātes dekanātā (224. kabinets). Darba laiks darba dienās 10.00-13.00 un 14.00-18.00. Jautājumu gadījumā var rakstīt szf@lu.lv.
 
Sūtot pa pastu, darbus adresēt:
Skolēnu darbu konkursam
LU Sociālo zinātņu fakultāte
Lomonosova iela 1A
Rīga LV-1019
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Salmiņa
LU Sociālo zinātņu fakultātes ārējo sakaru koordinatore
Tālr.: 67089866