Kultūras un radošo industriju ieguldījums līdz šim nav pilnībā atzīts Eiropas Savienības izaugsmes un attīstības stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā, tādēļ Kultūras ministrija aicina kultūras sektora pārstāvjus iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā par "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskatu.

Viedokli iespējams paust vēl nedēļu – līdz 31.oktobrim.

Stratēģija "Eiropa 2020" tika izstrādāta, ņemot vērā globālās finanšu krīzes sekas. Tās mērķi ir pārvarēt ekonomikas krīzi un padarīt ES par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku ar augstu nodarbinātības, ražīguma un kopējās sabiedrības labklājības līmeni.

Aizvien vairāk Eiropas līmenī tiek novērtēta kultūras un radošuma loma ekonomikas izaugsmes un sabiedrības labklājības veicināšanā, tomēr to loma ES attīstības stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā vēl nav pilnībā atzīta.

Šobrīd notiekošais "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskats sniedz iespēju uzsvērt kultūras un radošo industriju, kā arī kultūras mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā.

Viedokli iespējams paust līdz 2014. gada 31. oktobrim, nosūtot aizpildītu anketu pa pastu vai e-pastu. Anketa un papildus informācija ir pieejama visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās ŠEIT.

Pēc 2010. gada 3. martā publicētā Eiropas Komisija (EK) Paziņojuma "Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei" ES dalībvalstis uzsāka šīs stratēģijas īstenošanu. Stratēģijā izvirzīti pieci savstarpēji saistīti kvantitatīvie mērķi, kas ES līdz 2020. gadam jāsasniedz nodarbinātības, pētniecības un inovācijas, klimata pārmaiņu un enerģētikas, izglītības, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas jomās.

2014. gada 5. maijā EK uzsāka sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu visu ieinteresēto pušu viedokļus. Apspriešana noslēgsies 2014. gada 31. oktobrī, pēc kuras EK analizēs un apstrādās saņemtās atbildes. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, Komisija 2015. gada sākumā nāks klajā ar priekšlikumiem stratēģijas vidusposma pārskatam.

Ziņu sagatavoja:
Sintija Lase
Latvijas prezidentūras ES Padomē komunikācijas speciāliste
Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa
Tālr.: 67330334; 28675333
E-pasts: Sintija.Lasekm.gov.lv

Tagi: kultūra, Kultūrpolitika, Eiropa 2020