Ministru kabinets apstiprinājis Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība", kas definē Kohēzijas politikas fondu prioritāros virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Tā tuvākajā laikā tiks iesniegta apstiprināšanai Eiropas Komisijā. Sekos darbs pie darbības programmas papildinājumu izstrādes, kur sīkāk tiks definēti atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumi, atlases veids un laika grafiks. Kultūras ministrijas (KM) pārziņā esošo atbalsta mērķu atlases uzsākšana plānota 2015. gadā.
 
Atbilstoši stratēģijai "ES 2020" un Latvijas Nacionālajam attīstības plānam turpmāko septiņu gadu laikā Latvijai būs pieejams ES finansējums 4,4 miljardu eiro apmērā deviņu prioritāro virzienu atbalstam:

 

  • Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
  • IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
  • Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja
  • Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
  • Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
  • Ilgtspējīga transporta attīstība
  • Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
  • Izglītība, prasmes un mūžizglītība
  • Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana


Prioritāro virzienu īstenošanai noteikti specifiskie atbalsta mērķi, kuri sīkāk definē atbalstāmās darbības un ieguldījumu veidu.

KM pārziņā paredzēti divi prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" specifiskie atbalsta mērķi. Pirmais no tiem paredz veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību. Investīcijas būs vērstas uz to, lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu šobrīd nepietiekoši izmantotās kultūras un dabas mantojuma teritorijas un objektus, padarot tos pievilcīgākus un pieejamākus, kā arī paplašinot to saturisko piedāvājumu un rodot tiem jaunas funkcijas, lai veicinātu to kvalitatīvu izmantošanu. Investīcijām kultūras un dabas mantojumā ir tieša ietekme uz kultūras un dabas tūrisma izaugsmi, kas ilgtermiņā rada sociālu un ekonomisku labumu. Šim atbalsta mērķim paredzēts finansējums 35 miljonu eiro apmērā.

Otrs KM pārziņā esošais specifiskais atbalsta mērķis paredz veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu. Rekonstruējot un izveidojot kultūras, darījumu tūrisma un sporta infrastruktūras sabiedriskus objektus (tai skaitā aktivitātes ietvaros paredzēts veikt Nacionālajā attīstības plānā paredzēto Daugavas stadiona rekonstrukciju un īstenot akustiskās koncertzāles un Laikmetīgās mākslas muzeja projektu), tiks panākta Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, veicināta ekonomiskā un sociālā aktivitāte, kas kalpos par katalizatoru attiecīgās teritorijas attīstībai, papildinot un veicinot citu, it īpaši privāto, investīciju piesaistīšanu. Tādējādi arī tiks veicināta komercdarbība, nodarbinātība un sociālekonomiskās situācijas uzlabošanās attiecīgajās teritorijās. Šim atbalsta mērķim paredzēts finansējums 80 miljonu eiro apmērā.

Papildu ES fondu finansējums kultūrpolitikas mērķu īstenošanai paredzēts arī citu ministriju pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu pasākumos. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īstenos atbalsta aktivitāti, kuras ietvaros finansējums paredzēts arī e-kultūras attīstībai un kultūras mantojuma digitalizācijai. Ekonomikas ministrijas atbalsta mērķi ietver finansējumu arī radošo industriju inkubatora izveidei un radošo industriju komersantiem ārējo tirgu apguvē. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā plānotais specifiskā atbalsta mērķis paredz modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaita palielināšanu, kura ietvaros uz finansējumu būs iespēja pretendēt arī profesionālajām kultūrizglītības iestādēm.

Sīkāka informācija: www.esfondi.lv

Ziņu sagatavoja:
Baiba Kauliņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste – mājas lapas redaktore
Tālr.: 67330306; 29192298
E-pasts: Baiba.Kaulina@km.gov.lv

Tagi: Projekti, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste, Eiropas Savienības fondi